Algemene voorwaarden (AV)

Algemene voorwaarden van Re.mo.bic. GmbH

geldig vanaf 01.01.2022
Provider: Re.mo.bic. GmbH
Adres: 2136 Laa an der Thaya, Thayapark 23/4
FN: FN 354988t / LG Korneuburg
Tel: +43 2522 85518
e-mail: office@remobic.com
bevoegde toezichthoudende autoriteit: BH Mistelbach
bevoegde kamer: WKONÖ

1. toepassingsgebied

1.1 De volgende algemene voorwaarden (AV) zijn van toepassing op alle zakelijke relaties tussen Re.mo.bic. GmbH en de klant voor transacties in de WEBSHOP. De WEBSHOP is gericht op Oostenrijk en Europa. Doorslaggevend is steeds de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende versie.

Deze AV zijn uitsluitend van toepassing. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de klant zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden en is hij eraan gebonden. Deze AV zijn ook van toepassing op toekomstige bestellingen van de klant, zelfs indien deze niet opnieuw uitdrukkelijk worden overeengekomen.

1.2 Klanten in de zin van deze Algemene Voorwaarden zijn consumenten . Voor zover in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over consumenten, zijn dit natuurlijke personen en rechtspersonen voor wie het doel van de bestelling niet kan worden toegeschreven aan een commerciële, zelfstandige of pre-professionele activiteit, d.w.z. dat een transactie geen deel uitmaakt van de exploitatie van hun bedrijf. De afbakening tussen consument en bedrijf geschiedt in de zin van de Oostenrijkse wet op de consumentenbescherming (KSchG).

2. sluiting van het contract

2.1 Klanten die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, hebben de toestemming nodig van hun wettelijke vertegenwoordiger.

2.2 Alle aanbiedingen van Re.mo.bic. GmbH zijn niet-bindend; in het bijzonder vormt de presentatie van de goederen in de webwinkel geen bindend aanbod van Re.mo.bic. GmbH; zij gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Illustraties, tekeningen, zijn slechts benaderende waarden, tenzij ze uitdrukkelijk zijn vermeld als een bindende vaste waarde voor het desbetreffende product. De klant aanvaardt kleine en objectief gerechtvaardigde wijzigingen.

2.3 De bestelling wordt in de volgende stappen geplaatst :

– Selectie van de gewenste goederen
– Het invoeren van de persoonlijke gegevens voor de bestelling in de webwinkel (voornaam, achternaam, straat, huisnummer, postcode, stad, land, e-mailadres).
– Weergave van de precontractuele informatie voor consumenten (§ 8 lid 1 en 2 KSchG), tenzij deze al zichtbaar is bij het product zonder dat dit het geval is.
– Keuze van verzendingswijze en betalingswijze (voorafbetaling)
– Controle van de gegevens in het winkelmandje
– Bevestiging door te klikken op de knop “bestelling met verplichting tot betaling
– Opnieuw controleren en, zo nodig, corrigeren van de respectieve ingevoerde gegevens.
– Bindende verzending van de bestelling

2.4 Door het plaatsen van een bestelling in de webshop verklaart de klant zich bindend tot het sluiten van een koopovereenkomst voor de goederen die zich in het winkelmandje bevinden. Door het versturen van de bestelling erkent de klant de precontractuele informatie voor consumenten en de AV als enige gezaghebbend voor de rechtsverhouding met Re.mo.bic. GmbH als enige gezaghebbend voor de rechtsverhouding.

2.5 Re.mo.bic. GmbH zal de ontvangst van de bestelling van de klant zonder onnodige vertraging bevestigen. Deze bevestiging dient slechts als bewijs voor de klant dat de bestelling met succes is ontvangen en houdt geen aanvaarding van de bestelling in. De ontvangstbevestiging vormt slechts een verklaring van aanvaarding indien Re.mo.bic. GmbH verklaart dit uitdrukkelijk en schriftelijk.

2.6 Re.mo.bic. GmbH heeft het recht om het in de bestelling vervatte contractuele aanbod binnen drie werkdagen na ontvangst door Re.mo.bic te aanvaarden. GmbH. Deze aanvaarding geschiedt door verzending van een schriftelijke orderbevestiging.

Als Re.mo.bic. GmbH niet binnen de hierboven genoemde termijnen een opdrachtbevestiging aan de klant stuurt, is de verbintenisperiode van de klant verstreken en is het koopcontract niet gesloten.

Re.mo.bic. GmbH heeft het recht om de aanvaarding van de bestelling te weigeren – bijvoorbeeld na controle van de kredietwaardigheid van de klant.

2.7 De tekst van de overeenkomst zal door Re.mo.bic worden opgeslagen. GmbH en samen met de rechtsgeldige Algemene Voorwaarden per e-mail na het sluiten van het contract aan de klant toegezonden.

3. het herroepingsrecht van de consument overeenkomstig de FAGG

3.1 U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

3.2 De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft gekregen. In geval van een overeenkomst betreffende meerdere goederen die in één bestelling zijn besteld maar afzonderlijk worden geleverd, of die in meerdere bestellingen zijn besteld en samen worden geleverd, vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen.

3.3 Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Re.mo.bic. GmbH Thayapark 23/4, A – 2136 Laa an der Thaya, van uw beslissing om dit contract te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail). U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping, dat echter niet verplicht is.

3.4 Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

3.5 Gevolgen van intrekking
Indien u zich uit dit contract terugtrekt

i) moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

ii) moet u de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van uw terugtrekking uit dit contract in kennis stelt, aan ons terugzenden of overhandigen. De termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

De kosten voor het terugzenden van de goederen zijn voor uw rekening. U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan het hanteren van de goederen dat niet noodzakelijk is voor het controleren van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.

3.6 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de levering van goederen die

– Goederen die worden vervaardigd volgens specificaties van de klant of die duidelijk zijn afgestemd op persoonlijke behoeften;
– goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden
– Goederen die om redenen van hygiëne en gezondheidsbescherming niet geschikt zijn om te worden teruggezonden indien zij verzegeld worden geleverd en de klant het zegel verwijdert (bv. levensmiddelen),
– goederen die door hun aard na de levering onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd,
– alcoholhoudende dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die niet eerder dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de dagwaarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft,
– geluids- of beeldopnamen of computerprogrammatuur die in een verzegelde verpakking worden geleverd, mits het zegel na levering is verwijderd,
– kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementscontracten voor de levering van dergelijke publicaties,
– de levering van digitale inhoud die niet op een materiële gegevensdrager is opgeslagen, indien bedrijf XY – met uitdrukkelijke instemming van de consument, waarbij de consument ervan op de hoogte is dat hij zijn herroepingsrecht bij voortijdig begin van de uitvoering van de overeenkomst verliest, en na het verstrekken van een kopie of bevestiging – met de levering is begonnen vóór het verstrijken van de herroepingstermijn overeenkomstig artikel 11;
– de levering van levensmiddelen, dranken of andere huishoudelijke artikelen voor dagelijkse consumptie, die door de handelaar worden geleverd in het kader van frequente en regelmatige verplaatsingen naar de woonplaats, de verblijfplaats of de arbeidsplaats van de consument.

3.7 Modelformulier voor herroeping
(Indien u de overeenkomst wenst te herroepen, gelieve dit formulier in te vullen en terug te zenden).

Naar
Re.mo.bic. GmbH
Thayapark 23
A – 2136 Laa an der Thaya

Ik/wij (*) verklaar/verklaren hierbij dat ik/wij (*) afzie/afzien van de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/de verrichting van de volgende dienst (*)
Besteld op (*)/ontvangen op (*)
Naam van de consument(en)
Adres van de consument(en)
Handtekening van consument(en) (alleen in geval van communicatie op papier)
Datum

—————————————————————————————————————————ENDE DER RÜCKTRITTSBELEHRUNG

4. andere terugtrekking uit de overeenkomst

4.1 Herroepingsrecht van Re.mo.bic. GmbH
Re.mo.bic. GmbH heeft het recht zich uit het contract terug te trekken en de goederen terug te eisen in geval van contractbreuk door de klant, in het bijzonder in geval van achterstallige betaling. Bovendien, Re.mo.bic. GmbH heeft het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken en de goederen terug te eisen in geval van een inbreuk op een verplichting volgens 8.3, indien Re.mo.bic. redelijkerwijs niet meer kan worden verwacht dat GmbH zich aan het contract houdt.

Deze intrekking doet geen afbreuk aan Re.mo.bic. GmbH tot schadevergoeding wegens niet-nakoming. Bovendien is de klant Re.mo.bic. GmbH een passende vergoeding voor het gebruik van de goederen.

In geval van een terugtrekking uit de overeenkomst overeenkomstig 4.1, Re.mo.bic. GmbH heeft de keuze om een forfaitaire schadevergoeding te eisen ten belope van 15% van het factuurbedrag of van de werkelijk geleden schade.

4.2 Vrijwillig herroepingsrecht van de klant
Re.mo.bic. GmbH verleent de klant een vrijwillig herroepingsrecht van in totaal 30 dagen, dat verder gaat dan het wettelijke herroepingsrecht. Bijgevolg kan de klant ook na het verstrijken van het wettelijke herroepingsrecht van de overeenkomst afzien door de goederen naar Re.mo.bic. terug te zenden. GmbH binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen. De tijdige verzending is voldoende om de termijn te halen.

Voorwaarde is wel dat de goederen in ongebruikte, opnieuw verkoopbare staat, compleet en intact in de originele verpakking, inclusief alle bijgevoegde instructies, certificaten, garanties, etc. worden geretourneerd aan Re.mo.bic GmbH in de originele verpakking.

4.3 Ongeoorloofde herroeping door de klant
Indien de klant zich terugtrekt uit de overeenkomst zonder daartoe gerechtigd te zijn of indien hij de ontbinding ervan vraagt, zal Re.mo.bic. GmbH heeft de keuze om aan te dringen op de uitvoering van de overeenkomst of in te stemmen met de ontbinding van de overeenkomst. In het laatste geval is de Klant verplicht om, naar keuze van Re.mo.bic. GmbH te kiezen, is de klant verplicht om ofwel een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 15% van het factuurbedrag, ofwel de daadwerkelijk ontstane schade te vorderen.

4.4 Retourzending
In geval van terugtrekking uit de overeenkomst overeenkomstig artikel 4 (al dan niet met wederzijds goedvinden) dient de klant alle reeds geleverde goederen aan Re.mo.bic. terug te zenden. GmbH. Het retouradres is:

Naar
Re.mo.bic. GmbH
Thayapark 23/4
A – 2136 Laa an der Thaya

5. prijzen en betalingsvoorwaarden

5.1 De aangeboden prijzen zijn dagprijzen en zijn geldig tot herroeping. De prijs is inclusief de Oostenrijkse belasting op de toegevoegde waarde.
Ondanks onze inspanningen kunnen enkele producten in de webshop of catalogus met een onjuiste prijs worden weergegeven. Bij de verwerking van de bestelling worden ook de prijzen gecontroleerd. Indien er een fout is geslopen in de prijsbepaling en de juiste prijs hoger is dan de prijs op de website, zal er, voordat de bestelling wordt bevestigd en voordat de goederen worden verzonden, contact worden opgenomen met de klant om te vragen of hij het product tegen de juiste prijs wil kopen of wil annuleren. Indien de juiste prijs van de goederen lager is dan de prijs vermeld op de website, zal de juiste lagere prijs worden opgenomen in de orderbevestiging en zal enkel dit bedrag in rekening worden gebracht.

De kosten voor verpakking en verzending worden afzonderlijk gefactureerd in de vorm van een forfaitair bedrag en worden als een afzonderlijke post in de bestelling vermeld. Deze worden geacht door de klant te zijn goedgekeurd bij de bestelling wat betreft inhoud en bedrag. De prijzen die gelden op het ogenblik van de bestelling zijn altijd doorslaggevend.

5.2 De klant kan de prijs betalen door middel van vooruitbetaling, remboursement, bankoverschrijving, kredietkaart of andere betalingsvormen die in de online shop worden aangeboden.

Re.mo.bic. GmbH behoudt zich het recht voor om na een kredietcontrole individuele betalingswijzen uit te sluiten.

5.3 De klant verbindt zich ertoe de prijs uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de dienst te betalen. Na het verstrijken van deze termijn is de Klant in verzuim met de betaling.

Re.mo.bic. GmbH heeft het recht 5% achterstandsrente per jaar te berekenen in geval van achterstallige betaling, maar in ieder geval de wettelijke rente op achterstallige betalingen.

Re.mo.bic GmbH behoudt zich het recht voor om verdere schadevergoeding te eisen. Indien de klant het verschuldigde bedrag niet betaalt na het vaststellen van een redelijke respijtperiode, zal Re.mo.bic. GmbH het recht om zich uit de overeenkomst terug te trekken en/of schadevergoeding te eisen in plaats van nakoming.

5.4 De klant verbindt zich ertoe alle noodzakelijke kosten te dragen van passende buitengerechtelijke invorderings- en invorderingsmaatregelen in verband met de inning van de schuldvordering waarvoor hij verantwoordelijk is, voor zover deze in een redelijke verhouding staan tot de nagestreefde schuldvordering.

In geval van verzuim van de klant worden de binnenkomende betalingen eerst verrekend met de kosten van buitengerechtelijke, incasso- en aanmaningsactiviteiten en van gerechtelijke aard, met de tot op heden vervallen rente en pas daarna met het kapitaal. Indien de klant meerdere verplichtingen heeft jegens Re.mo.bic. GmbH, worden de verschuldigde betalingen op bovenvermelde wijze verrekend met de achterstallige betalingen die het langst openstaan.

6 Levering

6.1 Leveringen zijn mogelijk binnen Oostenrijk, de EU en wereldwijd. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering op het door de klant opgegeven leveringsadres, overeenkomstig de leveringsvoorwaarden.

6.2 Als Re.mo.bic. GmbH de aangegeven leveringstermijnen of overeengekomen leveringstermijnen overschrijdt, kan de klant schriftelijk een redelijke respijttermijn van ten minste de duur van de oorspronkelijk aangegeven leveringstermijn stellen en kan hij bij overschrijding van de respijttermijn uit het contract treden.

6.3 Het optreden van gebeurtenissen waarvoor Re.mo.bic. GmbH, zoals overmacht, staking, uitsluiting, productiestilstand bij de leveranciers en dergelijke, schort het verstrijken van de leveringstermijnen op voor de duur van deze gebeurtenis. Indien de levering onmogelijk of onredelijk wordt voor Re.mo.bic. GmbH onmogelijk of onredelijk wordt, Re.mo.bic. GmbH ontslagen van de leveringsplicht in de zin van een onderling overeengekomen beëindiging van de overeenkomst, zonder dat de klant enige aanspraak, uit welke rechtsgrond dan ook, jegens Re.mo.bic. kan doen gelden. GmbH om welke wettelijke reden dan ook. Re.mo.bic. GmbH stelt de klant hiervan onverwijld op de hoogte.

Indien de vertraging in de levering langer duurt dan 4 weken tot 2 maanden, heeft de klant het recht zich uit het contract terug te trekken. In dit geval kan de klant geen aanspraak maken op schadevergoeding, behalve in het geval van opzet en grove nalatigheid van de zijde van de firma-XY, of enige andere aanspraak.

7 Overdracht van risico

7.1. Het risico van toevallige teloorgang en toevallige verslechtering van de goederen gaat op de klant over op het moment van de overhandiging, in geval van verkoop door levering op een andere plaats dan de plaats van de prestatie, echter alleen wanneer de goederen worden overhandigd aan de klant of aan een door de klant aangewezen derde die niet de vervoerder is.

7.2 De overdracht wordt geacht te hebben plaatsgevonden indien de klant in gebreke is met de aanvaarding.

8. eigendomsvoorbehoud

8.1 De geleverde goederen blijven de onbeperkte eigendom van Re.mo.bic. GmbH. De klant verbindt zich ertoe het gekochte voorwerp vrij van rechten van derden te bewaren tot de volledige betaling is geschied, en met name het gekochte voorwerp niet door te verkopen, in pand te geven of aan derden in onderpand te geven.

8.2 Het is de klant niet toegestaan de goederen tijdens de duur van het eigendomsvoorbehoud te verwerken.

8.3 De klant is verplicht de goederen tijdens het bestaan van het eigendomsvoorbehoud met zorg te behandelen. Indien onderhouds- en inspectiewerkzaamheden noodzakelijk zijn, dient de klant deze regelmatig op eigen kosten uit te voeren.

De klant dient Re.mo.bic. GmbH onverwijld schriftelijk in kennis van iedere toegang van derden tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, in het bijzonder van executiemaatregelen, alsmede van iedere beschadiging of vernietiging van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen. De klant moet ons onmiddellijk op de hoogte brengen van elke eigendomsoverdracht van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen en van elke adreswijziging.

De klant zal Re.mo.bic. GmbH alle schade en kosten die voortvloeien uit een inbreuk op de verplichtingen en uit noodzakelijke interventiemaatregelen tegen de toegang tot de goederen door derden.

8.4 Re.mo.bic. GmbH heeft het recht zich uit het contract terug te trekken en de goederen terug te eisen in geval van contractbreuk door de klant, in het bijzonder in geval van achterstallige betaling. Bovendien, Re.mo.bic. GmbH heeft het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken en de goederen terug te eisen in geval van een inbreuk op een verplichting volgens 8.3, indien Re.mo.bic. redelijkerwijs niet meer kan worden verwacht dat GmbH zich aan het contract houdt.

Deze intrekking doet geen afbreuk aan Re.mo.bic. GmbH om schadevergoeding te eisen wegens niet-nakoming. Bovendien is de klant Re.mo.bic. GmbH een passende vergoeding voor het gebruik van de goederen.

8.5 De rechten en verplichtingen die uit de koopovereenkomst voortvloeien, mogen door de Klant niet aan derden worden overgedragen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Re.mo.bic. GmbH aan derden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Re.mo.bic.

9. garantie

9.1 Re.mo.bic. GmbH verleent garantie in het kader van de wettelijke bepalingen.

9.2. Re.mo.bic. GmbH geeft geen enkele garantie in juridische zin aan de klant. De garanties van de fabrikant blijven hierdoor onaangetast.

10 Beperking van aansprakelijkheid

10.1 Vorderingen tot schadevergoeding zijn beperkt tot schade veroorzaakt door Re.mo.bic. GmbH opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt. Aanspraken op schadevergoeding in geval van lichte nalatigheid zijn uitgesloten.

De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor vorderingen op grond van de Wet Productaansprakelijkheid. Bovendien is de uitsluiting van aansprakelijkheid niet van toepassing op schade die aan Re.mo.bic kan worden toegeschreven. GmbH van letsel aan lichaam of gezondheid of in geval van verlies van het leven van de klant.

10.2 Re.mo.bic. GmbH is uitsluitend aansprakelijk voor haar eigen inhoud op de website van haar online shop. Voor zover links toegang verschaffen tot andere websites, zal Re.mo.bic. GmbH is niet verantwoordelijk voor de inhoud van derden die zich daarin bevindt. Re.mo.bic. GmbH neemt de inhoud van derden niet over als haar eigen inhoud. Als Re.mo.bic. GmbH zich bewust wordt van illegale inhoud op externe websites, Re.mo.bic. GmbH zal de toegang tot deze websites onmiddellijk blokkeren.

11 Auteursrecht, adreswijziging

11.1 Plannen, schetsen of andere technische documenten, alsmede monsters, catalogi, brochures, illustraties en dergelijke blijven steeds de intellectuele eigendom van Re.mo.bic. GmbH; de klant verkrijgt geen enkel recht op gebruik of exploitatie.
11.2 De Klant is verplicht Re.mo.bic. GmbH, zolang de contractuele rechtshandeling door beide partijen niet volledig is uitgevoerd. Indien de kennisgeving achterwege is gebleven, worden de aangiften geacht te zijn ontvangen, ook al zijn zij verzonden naar het laatst bekende adres.

12. toepasselijk recht

Indien Oostenrijks recht nog niet van toepassing is vanwege de oriëntatie van deze webwinkel op Oostenrijk, wordt de toepasselijkheid van het Oostenrijkse recht exclusief overeengekomen, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

In het geval van consumenten is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

13. slotbepalingen

13.1 De contracttaal is Duits.

13.2 Indien de klant in strijd handelt met deze verkoopvoorwaarden en Re.mo.bic. GmbH er niets aan doet, betekent dit niet dat Re.mo.bic. GmbH ziet af van haar rechten. Re.mo.bic. Ook bij een andere/nieuwe schending van de verkoopvoorwaarden door de klant heeft de GmbH het recht om haar rechten uit te oefenen.

13.3 Indien afzonderlijke bepalingen van het contract met de Klant, met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden, geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen aan.