Privacybeleid

Inleiding en overzicht

Wij hebben deze privacyverklaring (versie 29.01.2022-111936657) geschreven om u, in overeenstemming met de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 en de toepasselijke nationale wetgeving, uit te leggen welke persoonsgegevens (kortweg: gegevens) wij als verwerkingsverantwoordelijke – en de door ons ingeschakelde verwerkers (bijv. providers) – verwerken, in de toekomst zullen verwerken en welke rechtmatige opties u hebt. De gebruikte termen moeten worden opgevat als sekseneutraal.
Kortom: wij informeren u uitvoerig over de gegevens die wij over u verwerken.

Verklaringen over gegevensbescherming klinken meestal erg technisch en gebruiken juridische terminologie. Deze privacyverklaring daarentegen is bedoeld om de voor u belangrijkste zaken zo eenvoudig en transparant mogelijk te beschrijven. Voor zover dat de transparantie ten goede komt, worden technische termen op een lezersvriendelijke manier uitgelegd, worden links naar nadere informatie gegeven en worden grafische voorstellingen gebruikt. Zo delen wij u in duidelijke en eenvoudige taal mee dat wij persoonsgegevens in het kader van onze bedrijfsactiviteiten alleen verwerken als er een overeenkomstige rechtsgrondslag bestaat. Dit is zeker niet mogelijk door een zo beknopt mogelijke, onduidelijke en legalistische uitleg te geven, zoals op het internet vaak gebruikelijk is wanneer het om gegevensbescherming gaat. Ik hoop dat u de volgende uiteenzettingen interessant en informatief vindt en misschien is er een of twee stukjes informatie die u nog niet wist.
Indien u nog vragen hebt, verzoeken wij u contact op te nemen met het hieronder of in het impressum vermelde verantwoordelijke kantoor, de aangegeven links te volgen en nadere informatie te zoeken op sites van derden. Onze contactgegevens staan uiteraard ook in het impressum.

Toepassingsgebied

Deze gegevensbeschermingsverklaring geldt voor alle persoonsgegevens die door ons in het bedrijf worden verwerkt en voor alle persoonsgegevens die worden verwerkt door bedrijven die in opdracht van ons werken (orderverwerkers). Onder persoonsgegevens verstaan wij informatie in de zin van art. 4 nr. 1 DSGVO, zoals de naam, het e-mailadres en het postadres van een persoon. De verwerking van persoonsgegevens zorgt ervoor dat wij onze diensten en producten kunnen aanbieden en factureren, zowel online als offline. Het toepassingsgebied van dit privacybeleid omvat:

 • alle online aanwezigheden (websites, online winkels) die wij exploiteren
 • Verschijningen in de sociale media en e-mailcommunicatie
 • Mobiele apps voor smartphones en andere toestellen

Kortom, het privacybeleid is van toepassing op alle gebieden waarop in het bedrijf op gestructureerde wijze persoonsgegevens worden verwerkt via de voornoemde kanalen. Indien wij buiten deze kanalen om rechtsbetrekkingen met u aangaan, zullen wij u daarvan zo nodig afzonderlijk in kennis stellen.

Rechtsgrondslag

In de volgende privacyverklaring geven wij u transparante informatie over de wettelijke beginselen en voorschriften, d.w.z. de rechtsgrondslagen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die ons in staat stellen persoonsgegevens te verwerken. Wat
het EU-recht betreft, verwijzen wij naar VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016. U kunt deze Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU uiteraard online lezen op EUR-Lex, de toegang tot het EU-recht, op https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32016R0679.

Wij verwerken uw gegevens alleen als ten minste een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

 1. Toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO): u hebt ons uw toestemming gegeven om gegevens voor een specifiek doel te verwerken. Een voorbeeld hiervan is de opslag van uw ingevoerde gegevens van een contactformulier.
 2. Contract (artikel 6, lid 1, onder b), DSGVO): om een contract of precontractuele verplichtingen met u na te komen, verwerken wij uw gegevens. Als wij bijvoorbeeld een verkoopovereenkomst met u sluiten, hebben wij vooraf persoonlijke informatie nodig.
 3. Wettelijke verplichting (artikel 6, lid 1, onder c), DSGVO): indien wij aan een wettelijke verplichting zijn onderworpen, verwerken wij uw gegevens. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht om facturen te bewaren voor boekhoudkundige doeleinden. Deze bevatten gewoonlijk persoonsgegevens.
 4. Gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO): In het geval van gerechtvaardigde belangen die uw grondrechten niet beperken, behouden wij ons het recht voor om persoonsgegevens te verwerken. Zo moeten wij bijvoorbeeld bepaalde gegevens verwerken om onze website op een veilige en economisch efficiënte manier te exploiteren. Deze verwerking is derhalve een rechtmatig belang.

Verdere voorwaarden, zoals het verrichten van opnamen in het algemeen belang en de uitoefening van het openbaar gezag, alsmede de bescherming van vitale belangen, doen zich bij ons in de regel niet voor. Indien een dergelijke rechtsgrondslag relevant is, zal dat op de daartoe geëigende plaats worden vermeld.

Naast de EU-verordening is ook de nationale wetgeving van toepassing:

 • In Oostenrijk is dat de federale wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (Bundesdatenschutzgesetz), kortweg DSG.
 • In Duitsland is de federale wet inzake gegevensbescherming, afgekort BDSG, van toepassing.

Indien andere regionale of nationale wetten van toepassing zijn, zullen wij u daarover informeren in de volgende paragrafen.

Bewaartermijn

Het feit dat wij persoonsgegevens niet langer bewaren dan absoluut noodzakelijk is voor de levering van onze diensten en producten, geldt bij ons als een algemeen criterium. Dit betekent dat wij persoonsgegevens wissen zodra de reden voor de verwerking van de gegevens niet meer bestaat. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht bepaalde gegevens te bewaren, zelfs nadat het oorspronkelijke doel heeft opgehouden te bestaan, bijvoorbeeld voor boekhoudkundige doeleinden.

Indien u wenst dat uw gegevens worden gewist of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden de gegevens zo spoedig mogelijk gewist en voor zover er geen verplichting bestaat om ze te bewaren.

Wij zullen u hieronder informeren over de specifieke duur van de respectieve gegevensverwerking, voor zover wij daarover meer informatie hebben.

Rechten uit hoofde van de algemene verordening gegevensbescherming

Overeenkomstig artikel 13 van de GDPR heeft u de volgende rechten om een eerlijke en transparante verwerking van gegevens te waarborgen:

 • Overeenkomstig artikel 15 van de GDPR heeft u het recht te weten of wij gegevens over u verwerken. In dat geval heeft u het recht een kopie van de gegevens en de volgende informatie te ontvangen:
 • het doel waarvoor wij de verwerking verrichten;
 • de categorieën, d.w.z. de soorten gegevens die worden verwerkt;
 • wie deze gegevens ontvangt en, indien de gegevens worden doorgegeven aan derde landen, hoe de beveiliging kan worden gewaarborgd;
 • hoe lang de gegevens zullen worden bewaard;
 • het bestaan van het recht op rectificatie, uitwissing of beperking van de verwerking en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • dat u een klacht kunt indienen bij een toezichthoudende autoriteit (de links naar deze autoriteiten vindt u hieronder);
 • de herkomst van de gegevens indien wij deze niet bij u hebben verzameld;
 • of er aan profilering wordt gedaan, d.w.z. of gegevens automatisch worden geëvalueerd om tot een persoonlijk profiel van u te komen.
 • U hebt het recht om gegevens te corrigeren op grond van artikel 16 van de GDPR, wat betekent dat wij gegevens moeten corrigeren als u fouten vindt.
 • Volgens artikel 17 van de GDPR heeft u het recht om gegevens te laten wissen (“recht om te worden vergeten”), wat concreet betekent dat u kunt verzoeken om verwijdering van uw gegevens.
 • Overeenkomstig artikel 18 van de GDPR heeft u het recht op beperking van de verwerking, wat betekent dat wij de gegevens alleen mogen opslaan, maar niet verder mogen gebruiken.
 • Volgens artikel 19 van de GDPR heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat wij u op verzoek uw gegevens in een gangbaar formaat zullen verstrekken.
 • Volgens artikel 21 van de GDPR heeft u het recht om bezwaar te maken, wat, eenmaal afgedwongen, een wijziging van de verwerking met zich meebrengt.
 • Indien de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder e) (openbaar belang, uitoefening van het openbaar gezag) of artikel 6, lid 1, onder f) (gerechtvaardigd belang), kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk nagaan of wij wettelijk aan dit bezwaar tegemoet kunnen komen.
 • Indien gegevens worden gebruikt voor direct marketing, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze vorm van gegevensverwerking. Wij mogen uw gegevens dan niet meer gebruiken voor direct marketing.
 • Indien gegevens worden gebruikt om profilering uit te voeren, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen dit soort gegevensverwerking. Wij mogen uw gegevens dan niet langer gebruiken voor profilering.
 • U kunt op grond van artikel 22 van de GDPR het recht hebben om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op geautomatiseerde verwerking is gebaseerd (bijvoorbeeld profilering).

Kortom: u hebt rechten – aarzel niet om samen met ons contact op te nemen met de hierboven vermelde verantwoordelijke instantie!

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming of dat uw rechten inzake gegevensbescherming op enige andere wijze zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. Voor Oostenrijk is dit de gegevensbeschermingsautoriteit, waarvan de website te vinden is op https://www.dsb.gv.at/. In Duitsland is er voor elke deelstaat een commissaris voor gegevensbescherming. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de federale commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie (BfDI). De volgende plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit is verantwoordelijk voor ons bedrijf:

Oostenrijkse autoriteit voor gegevensbescherming

Hoofd: Dr. Andrea JelinekAdres
:
Barichgasse 40-42, 1030 WenenTelefoon
:
+43 1 52 152-0E-mailadres:
dsb@dsb.gv.atWebsite:
https://www.dsb.gv.at/

Doorgifte van gegevens aan derde landen

Wij geven gegevens alleen door aan of verwerken ze naar landen buiten de EU (derde landen) als u daarmee instemt, als dit wettelijk verplicht of contractueel noodzakelijk is en in elk geval alleen voor zover dit algemeen is toegestaan. Uw toestemming is in de meeste gevallen de belangrijkste reden voor ons om gegevens in derde landen te laten verwerken. De verwerking van persoonsgegevens in derde landen, zoals de VS, waar veel softwareleveranciers diensten verlenen en hun serverlocaties hebben, kan betekenen dat persoonsgegevens op onverwachte manieren worden verwerkt en opgeslagen.

Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de doorgifte van gegevens naar de VS. Gegevensverwerking door Amerikaanse diensten (zoals Google Analytics) kan ertoe leiden dat gegevens niet anoniem worden verwerkt en opgeslagen. Bovendien kunnen Amerikaanse overheidsinstanties toegang krijgen tot individuele gegevens. Bovendien is het mogelijk dat verzamelde gegevens worden gekoppeld aan gegevens van andere diensten van dezelfde aanbieder, mits u over een overeenkomstige gebruikersaccount beschikt. Waar mogelijk proberen wij serverlocaties binnen de EU te gebruiken, indien dit wordt aangeboden.

Wij zullen u meer gedetailleerde informatie verstrekken over gegevensoverdrachten naar derde landen, indien van toepassing, op de desbetreffende punten in dit privacybeleid.

Beveiliging van de gegevensverwerking

Om persoonsgegevens te beschermen, hebben wij zowel technische als organisatorische maatregelen getroffen. Waar mogelijk versleutelen of pseudonimiseren wij persoonsgegevens. Op die manier maken wij het voor derden zo moeilijk mogelijk om uit onze gegevens persoonlijke informatie af te leiden.

Artikel 25 van de GDPR spreekt van “gegevensbescherming door technisch ontwerp en door gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen” en betekent dus dat zowel software (bv. formulieren) als hardware (bv. toegang tot de serverruimte) altijd moeten worden ontworpen met het oog op beveiliging en dat passende maatregelen moeten worden genomen. Hierna zullen wij, indien nodig, nader ingaan op specifieke maatregelen.

TLS encryptie met https

TLS, encryptie en https klinken erg technisch en dat zijn ze ook. Wij gebruiken HTTPS (het Hypertext Transfer Protocol Secure staat voor “beveiligd hypertext-transferprotocol”) om gegevens tap-proof op het internet over te brengen.
Dit betekent dat de volledige overdracht van alle gegevens van uw browser naar onze webserver beveiligd is – niemand kan “meeluisteren”.

Op die manier hebben wij een extra beveiligingslaag ingebouwd en voldoen wij aan de in artikel 25, lid 1, van de DSGVO neergelegde verplichting tot gegevensbescherming door ontwerptechnologie. Door gebruik te maken van TLS (Transport Layer Security), een encryptieprotocol voor veilige datatransmissie op het internet, kunnen wij de bescherming van vertrouwelijke gegevens waarborgen.
U kunt het gebruik van deze beveiliging voor gegevensoverdracht herkennen aan het kleine slotsymbool  linksboven in de browser, links van het internetadres (bijv. voorbeeldpagina.de) en het gebruik van het https-schema (in plaats van http) als onderdeel van ons internetadres.
Als u meer wilt weten over encryptie, raden wij u aan op Google te zoeken naar “Hypertext Transfer Protocol Secure wiki” om goede links naar verdere informatie te vinden.

Communicatie

Samenvatting van de mededeling
👥 Betrokkenen: iedereen die met ons communiceert via telefoon, e-mail of online formulier.
📓 Verwerkte gegevens: bijv. telefoonnummer, naam, e-mailadres, ingevoerde formuliergegevens. Meer details hierover vindt u in het desbetreffende contacttype.
🤝 Doel: verwerking van de communicatie met klanten, zakenpartners, enz.
📅 Bewaartermijn: Duur van de business case en wettelijke vereisten.
Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO (Contract), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen)

Wanneer u contact met ons opneemt en per telefoon, e-mail of online formulier communiceert, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt.

De gegevens worden verwerkt voor de behandeling en afhandeling van uw vraag en de daarmee samenhangende zakelijke transactie. De gegevens worden bewaard gedurende dezelfde periode of zo lang als wettelijk vereist.

Betrokken personen

Alle personen die via de door ons ter beschikking gestelde communicatiekanalen contact met ons zoeken, zijn betrokken bij de bovengenoemde processen.

Telefoon

Wanneer u ons belt, worden de gespreksgegevens pseudoniem opgeslagen op het desbetreffende eindapparaat en bij de gebruikte telecommunicatieaanbieder. Bovendien kunnen gegevens zoals naam en telefoonnummer vervolgens per e-mail worden verzonden en opgeslagen om te kunnen reageren op vragen. De gegevens worden gewist zodra de business case is afgerond en de wettelijke voorschriften dit toestaan.

E-mail

Als u via e-mail met ons communiceert, kunnen de gegevens worden opgeslagen op het respectieve eindapparaat (computer, laptop, smartphone,…) en worden de gegevens opgeslagen op de e-mailserver. De gegevens worden gewist zodra de business case is afgerond en de wettelijke voorschriften dit toestaan.

Online formulieren

Indien u via een online formulier met ons communiceert, worden de gegevens op onze webserver opgeslagen en, indien nodig, doorgestuurd naar een e-mailadres van ons. De gegevens worden gewist zodra de business case is beëindigd en de wettelijke vereisten dit toelaten.

Rechtsgrondslag

De verwerking van de gegevens is gebaseerd op de volgende rechtsgrondslagen:

 • Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (toestemming): U geeft ons uw toestemming om uw gegevens op te slaan en te gebruiken voor doeleinden die verband houden met de business case;
 • Art. 6 lid 1 lit. b DSGVO (overeenkomst): Er is een noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst met u of een verwerker zoals de telefoonprovider of wij moeten de gegevens verwerken voor precontractuele activiteiten, zoals het opstellen van een offerte;
 • Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde Belangen): Wij willen vragen van klanten en zakelijke communicatie in een professioneel kader uitvoeren. Daartoe zijn bepaalde technische voorzieningen, zoals e-mailprogramma’s, exchange-servers en mobiele-telefoonexploitanten, noodzakelijk om de communicatie efficiënt te laten verlopen.

Cookies

Samenvatting cookies
👥 Betrokkene: bezoekers van de website.
🤝 Doel: afhankelijk van de cookie. Meer details vindt u hieronder of bij de fabrikant van de software die de cookie instelt.
📓 Verwerkte gegevens: Afhankelijk van de gebruikte cookie. Meer details vindt u hieronder of bij de fabrikant van de software die de cookie instelt.
📅 Bewaartermijn: hangt af van de cookie in kwestie, kan variëren van uren tot jaren.
Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit.f DSGVO (Gewettigde belangen)

Wat zijn cookies?

Onze website gebruikt HTTP-cookies om gebruikersspecifieke gegevens op te slaan.
Hieronder leggen wij uit wat cookies zijn en waarom ze worden gebruikt, zodat u het volgende privacybeleid beter kunt begrijpen.

Wanneer u op het internet surft, gebruikt u een browser. Bekende browsers zijn Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer en Microsoft Edge. De meeste websites slaan kleine tekstbestanden op in uw browser. Deze bestanden worden cookies genoemd.

Eén ding kan niet ontkend worden: Koekjes zijn echt handige kleine helpers. Bijna alle websites maken gebruik van cookies. Meer bepaald gaat het om HTTP-cookies, aangezien er ook andere cookies voor andere toepassingen bestaan. HTTP-cookies zijn kleine bestanden die door onze website op uw computer worden opgeslagen. Deze cookiebestanden worden automatisch in de cookie-map geplaatst, in feite het “brein” van uw browser. Een cookie bestaat uit een naam en een waarde. Wanneer een cookie wordt gedefinieerd, moeten ook een of meer attributen worden gespecificeerd.

Cookies slaan bepaalde gebruikersgegevens over u op, zoals taal of persoonlijke pagina-instellingen. Wanneer u terugkeert naar onze site, zendt uw browser de “gebruikersgerelateerde” informatie terug naar onze site. Dankzij de cookies weet onze website wie u bent en biedt hij u de instelling die u gewend bent. In sommige browsers heeft elk cookie zijn eigen bestand, in andere, zoals Firefox, worden alle cookies in één enkel bestand opgeslagen.

De volgende grafiek toont een mogelijke interactie tussen een webbrowser zoals Chrome en de webserver. Hierbij vraagt de webbrowser een website op en ontvangt van de server een cookie terug, dat de browser weer gebruikt zodra een andere pagina wordt opgevraagd.

Er zijn zowel first-party cookies als third-party cookies. First-party cookies worden rechtstreeks door onze site aangemaakt, third-party cookies worden aangemaakt door partnerwebsites (bijv. Google Analytics). Elk cookie moet afzonderlijk worden geëvalueerd, aangezien elk cookie andere gegevens opslaat. De vervaltijd van een cookie varieert ook van een paar minuten tot een paar jaar. Cookies zijn geen softwareprogramma’s en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of ander “ongedierte”. Cookies hebben ook geen toegang tot informatie op uw PC.

Cookiegegevens, bijvoorbeeld, kunnen er zo uitzien:

Naam: _ga
Wert: GA1.2.1326744211.152111936657-9
Beoogd gebruik: Onderscheid van websitebezoekers
Vervaldatum: na 2 jaar

Een browser moet deze minimumafmetingen kunnen ondersteunen:

 • Ten minste 4096 bytes per cookie
 • Ten minste 50 cookies per domein
 • Minstens 3000 koekjes in totaal

Wat zijn de verschillende soorten cookies?

De vraag welke cookies wij in het bijzonder gebruiken, hangt af van de gebruikte diensten en wordt in de volgende onderdelen van het privacybeleid verduidelijkt. Op deze plaats willen we kort de verschillende soorten HTTP-cookies bespreken.

Er kunnen 4 soorten cookies worden onderscheiden:

Essentiële cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk om de basisfuncties van de website te garanderen. Deze cookies zijn bijvoorbeeld nodig wanneer een gebruiker een product in het winkelwagentje legt, dan verder surft op andere pagina’s en later naar de kassa gaat. Deze cookies verwijderen het winkelwagentje niet, zelfs niet als de gebruiker zijn browservenster sluit.

Doelgerichte cookies
Deze cookies verzamelen informatie over het gedrag van de gebruiker en of de gebruiker foutmeldingen ontvangt. Daarnaast worden deze cookies ook gebruikt om de laadtijd en het gedrag van de website met verschillende browsers te meten.

Gerichte cookies
Deze cookies zorgen voor een betere gebruikerservaring. Zo worden bijvoorbeeld ingevoerde locaties, lettergroottes of formuliergegevens opgeslagen.

Reclame cookies
Deze cookies worden ook wel targeting cookies genoemd. Zij worden gebruikt om de gebruiker individueel aangepaste reclame aan te bieden. Dit kan heel praktisch zijn, maar ook heel vervelend.

Gewoonlijk wordt u, wanneer u een website voor de eerste keer bezoekt, gevraagd welke van deze soorten cookies u wilt toestaan. En natuurlijk wordt deze beslissing ook opgeslagen in een cookie.

Als u meer wilt weten over cookies en niet bang bent voor technische documentatie, raden wij https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6265 aan, het Request for Comments van de Internet Engineering Task Force (IETF) genaamd “HTTP State Management Mechanism”.

Doel van de verwerking via cookies

Het doel hangt uiteindelijk af van het cookie in kwestie. Meer details vindt u hieronder of bij de fabrikant van de software die de cookie instelt.

Welke gegevens worden verwerkt?

Cookies zijn kleine helpers voor veel verschillende taken. Helaas is het niet mogelijk om te veralgemenen welke gegevens in cookies worden opgeslagen, maar wij zullen u informeren over de gegevens die worden verwerkt of opgeslagen in het kader van de volgende verklaring inzake gegevensbescherming.

Opslagperiode van cookies

De opslagperiode hangt af van het cookie en wordt hieronder nader gespecificeerd. Sommige cookies worden na minder dan een uur verwijderd, andere kunnen verscheidene jaren op een computer opgeslagen blijven.

U kunt de opslagperiode ook zelf beïnvloeden. U kunt alle cookies op elk moment handmatig verwijderen via uw browser (zie ook “Recht van verzet” hieronder). Bovendien worden cookies die op toestemming zijn gebaseerd uiterlijk na het intrekken van uw toestemming verwijderd, waarbij de rechtmatigheid van de opslag tot dan toe onverlet blijft.

Recht van bezwaar – hoe kan ik cookies verwijderen?

U beslist hoe en of u cookies wilt gebruiken. Ongeacht van welke dienst of website de cookies afkomstig zijn, hebt u altijd de mogelijkheid om cookies te verwijderen, uit te schakelen of slechts gedeeltelijk toe te staan. U kunt bijvoorbeeld cookies van derden blokkeren, maar alle andere cookies toestaan.

Als u wilt weten welke cookies in uw browser zijn opgeslagen, als u de cookie-instellingen wilt wijzigen of verwijderen, kunt u dit vinden in uw browserinstellingen:

Chrome: cookies verwijderen, activeren en beheren in Chrome

Safari: cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: verwijder cookies om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst.

Internet Explorer: Verwijderen en beheren van cookies

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

Als u in het algemeen geen cookies wilt, kunt u uw browser zo instellen dat hij u altijd informeert wanneer een cookie wordt geplaatst. Op die manier kunt u voor elke cookie afzonderlijk beslissen of u de cookie toestaat of niet. De procedure varieert naargelang de browser. U kunt het beste naar de instructies zoeken in Google met de zoekterm “Delete Cookies Chrome” of “Deactivate Cookies Chrome” in het geval van een Chrome browser.

Rechtsgrondslag

De zogenaamde “cookierichtsnoeren” zijn sinds 2009 van kracht. Daarin staat dat voor het opslaan van cookies uw toestemming is vereist (artikel 6, lid 1, onder a, DSGVO). Binnen de EU-landen zijn er echter nog steeds zeer uiteenlopende reacties op deze richtlijnen. In Oostenrijk is deze richtlijn echter ten uitvoer gelegd in § 96, lid 3, van de telecommunicatiewet (TKG). In Duitsland is de Cookierichtlijn niet als nationale wet omgezet. In plaats daarvan werd deze richtlijn grotendeels ten uitvoer gelegd in § 15, lid 3, van de Telemediawet (TMG).

Voor absoluut noodzakelijke cookies, zelfs wanneer er geen toestemming is. zijn er legitieme belangen (artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO), die in de meeste gevallen van economische aard zijn. Wij willen de bezoekers van de website een prettige gebruikerservaring bieden en daarvoor zijn bepaalde cookies vaak absoluut noodzakelijk.

Als er cookies worden gebruikt die niet absoluut noodzakelijk zijn, gebeurt dit alleen met uw toestemming. De rechtsgrondslag in dit verband is artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO.

In de volgende paragrafen wordt u meer gedetailleerd geïnformeerd over het gebruik van cookies, voor zover de gebruikte software cookies gebruikt.

Web hosting introductie

Web hosting samenvatting
Betrokken partijen: bezoekers van de website
🤝 Doel: professionele hosting van de website en het veiligstellen van de werking ervan
📓 Verwerkte gegevens: IP-adres, tijdstip van websitebezoek, gebruikte browser en andere gegevens. Meer details hierover vindt u hieronder of bij de respectieve gebruikte webhostingprovider.
📅 Bewaartermijn: afhankelijk van de aanbieder, maar meestal 2 weken.
Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit.f DSGVO (rechtmatige belangen)

Wat is webhosting?

Wanneer u tegenwoordig websites bezoekt, wordt bepaalde informatie – waaronder persoonsgegevens – automatisch gecreëerd en opgeslagen, ook op deze website. Deze gegevens moeten zo spaarzaam mogelijk worden verwerkt en alleen met een rechtvaardiging. Met website bedoelen we overigens het geheel van alle webpagina’s op een domein, d.w.z. alles vanaf de homepage (startpagina) tot de allerlaatste subpagina (zoals deze). Met domein bedoelen we bijvoorbeeld example.de of example.com.

Als u een website op een scherm wilt bekijken, gebruikt u daarvoor een programma dat een webbrowser wordt genoemd. Waarschijnlijk kent u sommige webbrowsers bij naam: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox en Apple Safari.

Deze webbrowser moet verbinding maken met een andere computer waar de code van de website is opgeslagen: de webserver. Het beheren van een webserver is een ingewikkelde en kostbare taak, en daarom wordt dit meestal gedaan door professionele aanbieders. Deze bieden webhosting aan en zorgen zo voor een betrouwbare en foutloze opslag van websitegegevens.

Wanneer de browser op uw computer (desktop, laptop, smartphone) verbinding maakt en tijdens de gegevensoverdracht van en naar de webserver, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. Aan de ene kant slaat uw computer gegevens op, aan de andere kant moet de webserver ook een tijdje gegevens opslaan om goed te kunnen functioneren.

Ter illustratie:

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

De doeleinden van de gegevensverwerking zijn:

 1. Professionele hosting van de website en beveiliging van de werking
 2. de operationele en IT-beveiliging te handhaven
 3. Anonieme evaluatie van het toegangsgedrag om ons aanbod te verbeteren en, indien nodig, voor strafrechtelijke vervolging of het instellen van vorderingen.

Welke gegevens worden verwerkt?

Zelfs terwijl u op dit moment onze website bezoekt, slaat onze webserver, de computer waarop deze website is opgeslagen, gewoonlijk automatisch gegevens op zoals

 • het volledige internetadres (URL) van de bezochte website
 • Browser en browserversie (bijv. Chrome 87)
 • het gebruikte besturingssysteem (bijv. Windows 10)
 • het adres (URL) van de eerder bezochte pagina (referrer URL) (b.v. https://www.beispielquellsite.de/vondabinichgekommen.html/)
 • De hostnaam en het IP-adres van het apparaat waartoe toegang wordt verkregen (bijv. COMPUTERNAME en 194.23.43.121).
 • Datum en tijd
 • in bestanden, de zogenaamde web server log files

Hoe lang worden gegevens bewaard?

In de regel worden deze gegevens veertien dagen bewaard en daarna automatisch gewist. Wij geven deze gegevens niet door, maar kunnen niet uitsluiten dat deze gegevens in geval van onwettig gedrag door de autoriteiten worden ingezien.

Kortom, uw bezoek wordt gelogd door onze provider (bedrijf dat onze website draait op speciale computers (servers)), maar we delen uw gegevens niet zonder toestemming!

Rechtsgrondslag

De rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van webhosting vloeit voort uit art. 6 lid 1 lit. f DSGVO (bescherming van gerechtvaardigde belangen), omdat het gebruik van professionele hosting bij een provider noodzakelijk is om het bedrijf op een veilige en gebruikersvriendelijke manier op het internet te presenteren en om hieruit zo nodig aanvallen en vorderingen te kunnen instellen.

In de regel bestaat er tussen ons en de hostingprovider een contract over de in opdracht gegeven verwerking overeenkomstig art. 28 f. DSGVO, dat de naleving van de gegevensbescherming waarborgt en de veiligheid van de gegevens garandeert.

Website Bouwsteen Systemen Introductie

Website Building Block Systems Samenvatting van het privacybeleid
👥 Betrokkene: Bezoekers van de website
🤝 Doel: optimalisering van onze dienstverlening
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals technische gebruiksinformatie, zoals browseractiviteit, clickstreamactiviteit, heatmaps van sessies, alsook contactgegevens, IP-adres of uw geografische locatie. Meer details vindt u hieronder in dit privacybeleid en in het privacybeleid van de providers.
📅 Opslagduur: afhankelijk van de provider.
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Rechtmatige belangen), Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming).

Wat zijn website bouwpakketten?

Wij gebruiken een website bouwpakket systeem voor onze website. Modulaire systemen zijn speciale vormen van een content management systeem (CMS). Met een modulair systeem kunnen websitebeheerders heel gemakkelijk en zonder programmeerkennis een website maken. In veel gevallen bieden webhosts ook bouwbloksystemen aan. Door gebruik te maken van een modulair systeem kunnen ook persoonsgegevens van u worden verzameld, opgeslagen en verwerkt. In deze tekst over gegevensbescherming geven wij u algemene informatie over de gegevensverwerking door modulaire systemen. Meer gedetailleerde informatie vindt u in de gegevensbeschermingsverklaringen van de aanbieder.

Waarom gebruiken wij website bouwsystemen voor onze website?

Het grootste voordeel van een modulair systeem is het gebruiksgemak. Wij willen u een duidelijke, eenvoudige en overzichtelijke website bieden, die wij gemakkelijk zelf kunnen bedienen en onderhouden – zonder externe ondersteuning. Een modulair systeem biedt nu veel nuttige functies die we zelfs zonder programmeerkennis kunnen gebruiken. Dit stelt ons in staat onze webaanwezigheid naar onze wensen vorm te geven en u een informatief en aangenaam verblijf op onze website te bieden.

Welke gegevens worden door een modulair systeem opgeslagen?

Welke gegevens precies worden opgeslagen, hangt natuurlijk af van het gebruikte websitebouwsysteem. Elke aanbieder verwerkt en verzamelt andere gegevens van de websitebezoeker. Maar in de regel worden technische gebruiksgegevens verzameld, zoals besturingssysteem, browser, schermresolutie, taal- en toetsenbordinstellingen, hostingprovider en de datum van uw websitebezoek. Trackinggegevens (bv. browseractiviteit, clickstreamactiviteit, sessiehitmaps, enz.) kunnen ook worden verwerkt. Daarnaast kunnen ook persoonsgegevens worden verzameld en opgeslagen. Het gaat meestal om contactgegevens zoals e-mailadres, telefoonnummer (indien u dat hebt verstrekt), IP-adres en geografische locatiegegevens. Welke gegevens precies worden opgeslagen, kunt u vinden in het privacybeleid van de aanbieder.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Wij zullen u informeren over de duur van de onderstaande gegevensverwerking in verband met het gebruikte systeem voor de bouw van de website, voor zover wij daarover meer informatie hebben. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in het privacybeleid van de provider. In het algemeen verwerken wij persoonsgegevens niet langer dan absoluut noodzakelijk is voor de levering van onze diensten en producten. Het kan zijn dat de provider gegevens van u opslaat volgens zijn eigen specificaties, waarop wij geen invloed hebben.

Recht van bezwaar

U hebt altijd het recht op informatie, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Als u vragen hebt, kunt u ook altijd contact opnemen met de verantwoordelijke van het gebruikte systeem voor de bouw van de website. Contactgegevens vindt u in ons privacybeleid of op de website van de desbetreffende aanbieder.

U kunt cookies die providers gebruiken voor hun functies in uw browser verwijderen, deactiveren of beheren. Afhankelijk van welke browser u gebruikt, werkt dit op verschillende manieren. Houd er echter rekening mee dat niet alle functies dan zoals gewoonlijk werken.

Rechtsgrondslag

Wij hebben er een legitiem belang bij een websitebouwpakket te gebruiken om onze onlinedienst te optimaliseren en deze op een efficiënte en gebruiksvriendelijke manier aan u te presenteren. De overeenkomstige rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO (rechtmatige belangen). Wij gebruiken het modulaire systeem echter alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Voor zover de verwerking van gegevens niet absoluut noodzakelijk is voor het functioneren van de website, worden de gegevens alleen verwerkt op basis van uw toestemming. Dit geldt met name voor opsporingsactiviteiten. De rechtsgrondslag in dit verband is artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO.

Met dit privacybeleid hebben wij u de belangrijkste algemene informatie over gegevensverwerking verstrekt. Indien u meer gedetailleerde informatie wenst, vindt u die – indien beschikbaar – in het volgende gedeelte of in het privacybeleid van de aanbieder.

Google Analytics Privacybeleid

Google Analytics Privacybeleid Samenvatting
👥 Onderwerp van de gegevens: Bezoekers van de website.
🤝 Doel: Evaluatie van bezoekersinformatie om het webaanbod te optimaliseren.
📓 Verwerkte gegevens: Toegangsstatistieken met gegevens zoals de plaats van toegang, apparaatgegevens, toegangsduur en -tijd, navigatiegedrag, klikgedrag en IP-adressen. Meer details vindt u verderop in dit privacybeleid.
📅 Opslagduur: afhankelijk van de gebruikte eigenschappen.
Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen)

Wat is Google Analytics?

Wij gebruiken op onze website het analyse-trackingprogramma Google Analytics (GA) van het Amerikaanse bedrijf Google Inc. Voor het Europese gebied is het bedrijf Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor alle Google-diensten. Google Analytics verzamelt gegevens over uw handelingen op onze website. Wanneer u bijvoorbeeld op een link klikt, wordt deze actie opgeslagen in een cookie en doorgestuurd naar Google Analytics. De rapporten die wij van Google Analytics ontvangen, helpen ons om onze website en onze dienstverlening beter af te stemmen op uw voorkeuren. Hierna gaan wij dieper in op het tracking-instrument en informeren wij u met name over welke gegevens worden opgeslagen en hoe u dit kunt voorkomen.

Google Analytics is een tracking-instrument dat wordt gebruikt om het verkeer op onze website te analyseren. Om Google Analytics te laten werken, is een trackingcode ingebouwd in de code van onze website. Wanneer u onze website bezoekt, registreert deze code verschillende handelingen die u op onze website verricht. Zodra u onze website verlaat, worden deze gegevens doorgestuurd naar de servers van Google Analytics en daar opgeslagen.

Google verwerkt de gegevens en wij ontvangen rapporten over uw gebruikersgedrag. Deze verslagen kunnen, zonder zich daartoe te beperken, het volgende omvatten

 • Doelgroeprapporten: Via doelgroeprapporten leren wij onze gebruikers beter kennen en weten wij preciezer wie in onze dienst geïnteresseerd is.
 • Ad-rapporten: Ad-rapporten maken het voor ons gemakkelijker om onze online reclame te analyseren en te verbeteren.
 • Acquisitierapporten: Acquisitierapporten geven ons nuttige informatie over hoe we meer mensen voor onze dienst kunnen interesseren.
 • Gedragsrapporten: deze vertellen ons hoe u omgaat met onze website. Wij kunnen volgen welk pad u op onze site aflegt en op welke links u klikt.
 • Conversierapporten: Conversie is de naam die wordt gegeven aan een proces waarin u een gewenste actie onderneemt als gevolg van een marketingboodschap. Bijvoorbeeld, wanneer u van een gewone websitebezoeker overgaat naar een koper of nieuwsbriefabonnee. Deze rapporten helpen ons meer te weten te komen over hoe onze marketinginspanningen voor u werken. Zo willen we onze conversieratio verhogen.
 • Real-time rapporten: Hier weten we altijd onmiddellijk wat er op onze website gebeurt. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien hoeveel gebruikers deze tekst momenteel lezen.

Waarom gebruiken wij Google Analytics op onze website?

Ons doel met deze website is duidelijk: wij willen u de best mogelijke service bieden. De statistieken en gegevens van Google Analytics helpen ons om dit doel te bereiken.

De statistisch geëvalueerde gegevens geven ons een duidelijk beeld van de sterke en zwakke punten van onze website. Enerzijds kunnen we onze site optimaliseren zodat hij gemakkelijker wordt gevonden door geïnteresseerden op Google. Aan de andere kant helpen de gegevens ons om u als bezoeker beter te begrijpen. Zo weten wij precies wat wij op onze website moeten verbeteren om u de best mogelijke service te bieden. De gegevens helpen ons ook om onze reclame- en marketingacties op een meer individuele en kosteneffectieve manier uit te voeren. Het is immers alleen maar zinvol onze producten en diensten te tonen aan mensen die daarin geïnteresseerd zijn.

Welke gegevens worden door Google Analytics opgeslagen?

Google Analytics gebruikt een traceercode om een willekeurige, unieke ID te maken die is gekoppeld aan uw browsercookie. Dit is hoe Google Analytics u herkent als een nieuwe gebruiker. De volgende keer dat u onze site bezoekt, wordt u herkend als een “terugkerende” gebruiker. Alle verzamelde gegevens worden samen met deze gebruikers-ID opgeslagen. Dit maakt het in de eerste plaats mogelijk om pseudonieme gebruikersprofielen te evalueren.

Om onze website met Google Analytics te kunnen analyseren, moet in de trackingcode een property-ID worden ingevoegd. De gegevens worden dan opgeslagen in de overeenkomstige eigenschap. Voor elke nieuw aangemaakte eigenschap, is de Google Analytics 4 eigenschap standaard. Als alternatief kunt u ook de Universal Analytics eigenschap aanmaken. Afhankelijk van de gebruikte eigenschap worden gegevens gedurende verschillende perioden opgeslagen.

Identifiers zoals cookies en app instance ID’s meten uw interacties op onze website. Interacties zijn alle soorten handelingen die u op onze website verricht. Als u ook gebruik maakt van andere Google-systemen (zoals een Google-account), kunnen gegevens die via Google Analytics worden gegenereerd, worden gekoppeld aan cookies van derden. Google deelt geen Google Analytics-gegevens met anderen, tenzij wij, als websitebeheerder, daarvoor toestemming geven. Uitzonderingen zijn mogelijk indien wettelijk vereist.

De volgende cookies worden door Google Analytics gebruikt:

Naam: _ga
Wert: 2.1326744211.152111936657-5
Doel: Standaard gebruikt analytics.js de cookie _ga om de gebruikers-ID op te slaan. In principe wordt het gebruikt om websitebezoekers te onderscheiden.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: _gid
Wert: 2.1687193234.152111936657-1
Doel: De cookie wordt ook gebruikt om websitebezoekers te onderscheiden
Vervaldatum: na 24 uur

Naam: _gat_gtag_UA_<eigenschap-id>
Waarde: 1
Doel: Wordt gebruikt om het verzoekpercentage te verlagen. Als Google Analytics wordt aangeboden via Google Tag Manager, heet deze cookie _dc_gtm_ <property-id>.
Vervaldatum: na 1 minuut

Naam: AMP_TOKEN
Waarde: niet gespecificeerd
Doel: De cookie bevat een token dat kan worden gebruikt om een gebruikers-ID op te halen bij de AMP-client ID-service. Andere mogelijke waarden duiden op een logout, een verzoek of een fout.
Vervaldatum: na 30 seconden tot één jaar

Naam: __utma
Waarde: 1564498958.1564498958.1564498958.1
Doel: Deze cookie wordt gebruikt om uw gedrag op de website te volgen en de prestaties te meten. De cookie wordt bijgewerkt telkens wanneer informatie naar Google Analytics wordt gestuurd.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: __utmt
Waarde: 1
Doel: De cookie wordt net als _gat_gtag_UA_<property-id> gebruikt om de verzoeksnelheid af te zwakken.
Vervaldatum: na 10 minuten

Naam: __utmb
Waarde: 3.10.1564498958
Doel: Deze cookie wordt gebruikt om nieuwe sessies te bepalen. Het wordt bijgewerkt telkens als nieuwe gegevens of info naar Google Analytics wordt gestuurd.
Vervaldatum: na 30 minuten

Naam: __utmc
Waarde: 167421564
Doel: Deze cookie wordt gebruikt om nieuwe sessies in te stellen voor terugkerende bezoekers. Dit is een sessiecookie en wordt alleen opgeslagen totdat u de browser weer sluit.
Vervaldatum: Na het sluiten van de browser.

Naam: __utmz
Waarde: m|utmccn=(referral)|utmcmd=referral|utmcct=/
Doel: De cookie wordt gebruikt om de bron van het verkeer naar onze website te identificeren. Dit betekent dat de cookie opslaat van waar u naar onze website bent gekomen. Dit kan een andere pagina geweest zijn of een advertentie.
Vervaldatum: na 6 maanden

Naam: __utmv
Waarde: niet gespecificeerd
Doel: De cookie wordt gebruikt om aangepaste gebruikersgegevens op te slaan. Het wordt altijd bijgewerkt wanneer informatie naar Google Analytics wordt gestuurd.
Vervaldatum: na 2 jaar

Opmerking: Deze lijst kan geen aanspraak maken op volledigheid, omdat Google ook de keuze van zijn cookies steeds weer wijzigt.

Hier tonen wij u een overzicht van de belangrijkste gegevens die met Google Analytics worden verzameld:

Heatmaps: Google maakt zogenaamde heat maps. Met heatmaps kunt u precies die gebieden zien waar u op klikt. Dit geeft ons informatie over waar u “reist” op onze site.

Sessieduur: Google definieert sessieduur als de tijd die u op onze site doorbrengt zonder de site te verlaten. Als u 20 minuten inactief bent geweest, wordt de sessie automatisch beëindigd.

Bouncepercentage: Er is sprake van een bounce wanneer u slechts één pagina op onze website bekijkt en vervolgens onze website weer verlaat.

Aanmaken van een account: Wanneer u een account aanmaakt of een bestelling plaatst op onze website, verzamelt Google Analytics deze gegevens.

IP adres: Het IP-adres wordt alleen in afgekorte vorm weergegeven, zodat geen duidelijke toewijzing mogelijk is.

Locatie: Het IP-adres kan worden gebruikt om het land en uw geschatte locatie te bepalen. Dit proces wordt ook wel IP-locatiebepaling genoemd.

Technische informatie: Technische informatie omvat, maar is niet beperkt tot, uw browsertype, internetserviceprovider of schermresolutie.

Bron van herkomst: Google Analytics of, natuurlijk, zijn wij ook geïnteresseerd in van welke website of van welke advertenties u naar onze site bent gekomen.

Andere gegevens zijn onder meer contactgegevens, eventuele beoordelingen, het afspelen van media (bijvoorbeeld wanneer u een video afspeelt via onze site), het delen van inhoud via sociale media of het toevoegen aan uw favorieten. De lijst pretendeert niet volledig te zijn en dient slechts als een algemene oriëntatie van de gegevensopslag door Google Analytics.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Google heeft zijn servers over de hele wereld verspreid. De meeste servers bevinden zich in Amerika en bijgevolg worden uw gegevens meestal op Amerikaanse servers opgeslagen. Waar de datacentra van Google zich precies bevinden, kunt u hier vinden: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de

Uw gegevens worden verspreid over verschillende fysieke gegevensdragers. Dit heeft het voordeel dat de gegevens sneller kunnen worden teruggevonden en beter beschermd zijn tegen manipulatie. In elk datacenter van Google zijn er bijbehorende noodprogramma’s voor uw gegevens. Als bijvoorbeeld de hardware bij Google uitvalt of natuurrampen servers lamleggen, blijft het risico van een dienstonderbreking bij Google nog steeds gering.

De bewaartermijn van de gegevens is afhankelijk van de gebruikte eigenschappen. Wanneer u de nieuwere eigenschappen van Google Analytics 4 gebruikt, is de bewaarperiode van uw gebruikersgegevens ingesteld op 14 maanden. Voor andere zogenaamde gebeurtenisgegevens hebben wij de keuze tussen een bewaartermijn van 2 maanden of 14 maanden.

Voor Universal Analytics-eigenschappen heeft Google Analytics een standaardbewaartermijn van 26 maanden voor uw gebruikersgegevens. Dan worden uw gebruikersgegevens gewist. Wij hebben echter de mogelijkheid om zelf de bewaartermijn van de gebruikersgegevens te kiezen. Hiervoor staan ons vijf varianten ter beschikking:

 • Schrapping na 14 maanden
 • Schrapping na 26 maanden
 • Schrapping na 38 maanden
 • Schrapping na 50 maanden
 • Geen automatische verwijdering

Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid dat gegevens pas worden gewist wanneer u onze website niet meer bezoekt binnen de door ons gekozen periode. In dat geval wordt de bewaartermijn opnieuw ingesteld telkens wanneer u onze website binnen de aangegeven periode opnieuw bezoekt.

Zodra de gespecificeerde periode is verstreken, worden de gegevens één keer per maand gewist. Deze bewaartermijn is van toepassing op uw gegevens in verband met cookies, gebruikersherkenning en reclame-ID’s (bv. DoubleClick-domeincookies). Rapporteringsresultaten zijn gebaseerd op geaggregeerde gegevens en worden apart van gebruikersgegevens opgeslagen. Geaggregeerde gegevens zijn een samenvoeging van afzonderlijke gegevens tot een grotere eenheid.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

Krachtens de gegevensbeschermingswetgeving van de Europese Unie hebt u het recht uw gegevens in te zien, bij te werken, te wissen of te beperken. U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens gebruikt door de browser add-on te gebruiken om Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js) uit te schakelen. U kunt de browser add-on downloaden en installeren op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Let op dat deze add-on alleen het verzamelen van gegevens door Google Analytics uitschakelt.

Als u cookies in principe wilt deactiveren, verwijderen of beheren, vindt u de desbetreffende links naar de respectieve instructies van de meest populaire browsers onder de rubriek “Cookies”.

Rechtsgrondslag

Het gebruik van Google Analytics vereist uw toestemming, die wij hebben verkregen met onze cookie pop-up. Overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (toestemming), vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals die kan plaatsvinden bij de verzameling door webanalysetools.

Naast toestemming hebben wij een legitiem belang bij het analyseren van het gedrag van websitebezoekers om ons aanbod technisch en economisch te verbeteren. Met behulp van Google Analytics herkennen wij websitefouten, kunnen wij aanvallen opsporen en de economische efficiëntie verbeteren. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde Belangen). Wij maken echter alleen gebruik van Google Analytics als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Google verwerkt ook gegevens van u in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan gepaard gaan met diverse risico’s voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Google gebruikt zogenoemde modelcontractbepalingen (= art. 46 lid 2 en 3 DSGVO) als basis voor de gegevensverwerking voor ontvangers die in derde landen zijn gevestigd (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder de VS) of voor de gegevensoverdracht daarheen. Standaardcontractbepalingen (SCC) zijn sjablonen die door de EU-Commissie ter beschikking worden gesteld en die ervoor moeten zorgen dat uw gegevens voldoen aan de Europese normen inzake gegevensbescherming, zelfs als ze worden doorgegeven aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Door deze clausules verbindt Google zich ertoe het Europese niveau van gegevensbescherming na te leven bij de verwerking van uw relevante gegevens, zelfs indien de gegevens in de VS worden opgeslagen, verwerkt en beheerd. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de overeenkomstige modelcontractbepalingen onder meer hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

De voorwaarden voor gegevensverwerking van Google Ads, die overeenkomen met de standaardcontractbepalingen en ook van toepassing zijn op Google Analytics, zijn te vinden op https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

Wij hopen dat wij u de belangrijkste informatie hebben kunnen verstrekken over de verwerking van Google Analytics-gegevens. Als u meer wilt weten over de trackingdienst, raden wij u deze twee links aan: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ en https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Google Analytics-rapporten over demografische kenmerken en interesses

Wij hebben de advertentierapportagefuncties in Google Analytics aangezet. De demografische en interesserapporten bevatten informatie over leeftijd, geslacht en interesses. Zo kunnen wij ons een beter beeld vormen van onze gebruikers – zonder dat wij deze gegevens aan individuele personen kunnen toewijzen. U kunt meer te weten komen over de reclamefuncties op https://support.google.com/analytics/answer/3450482?hl=de_AT&utm_id=ad.

U kunt het gebruik van de activiteiten en informatie van uw Google-account stoppen onder “Advertentie-instellingen” op https://adssettings.google.com/authenticated door het vakje aan te vinken.

Google Analytics IP-anonimisering

Wij hebben Google Analytics IP-adres anonimisering op deze website geïmplementeerd. Deze functie is door Google ontwikkeld om deze website in staat te stellen te voldoen aan de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften en aanbevelingen van lokale gegevensbeschermingsautoriteiten wanneer deze de opslag van het volledige IP-adres verbieden. Het anonimiseren of maskeren van de IP-adressen vindt plaats zodra de IP-adressen in het gegevensverzamelingsnetwerk van Google Analytics aankomen en voordat de gegevens worden opgeslagen of verwerkt.

Meer informatie over IP-anonimisering vindt u op https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de.

Google Analytics Gegevensverwerking Addendum

Wij hebben een directe klantenovereenkomst met Google gesloten voor het gebruik van Google Analytics door het “Addendum gegevensverwerking” in Google Analytics te aanvaarden.

U kunt hier meer te weten komen over het addendum gegevensverwerking voor Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=de&utm_id=ad

Online Marketing Introductie

Online marketing privacybeleid Samenvatting
👥 Onderwerp van de gegevens: Bezoekers van de website.
🤝 Doel: Evaluatie van bezoekersinformatie om het webaanbod te optimaliseren.
📓 Verwerkte gegevens: Toegangsstatistieken met gegevens zoals toegangslocaties, apparaatgegevens, toegangsduur en -tijd, navigatiegedrag, klikgedrag en IP-adressen. Persoonsgegevens zoals naam of e-mailadres kunnen ook worden verwerkt. Meer details hierover zijn te vinden bij de respectieve online marketing tool die wordt gebruikt.
📅 Opslagduur: afhankelijk van de gebruikte online-marketingtools.
Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit.f DSGVO (Gewettigde belangen)

Wat is online marketing?

Online marketing verwijst naar alle maatregelen die online worden uitgevoerd om marketingdoelstellingen te bereiken, zoals het vergroten van de naamsbekendheid of het sluiten van een deal. Voorts hebben onze online-marketingmaatregelen tot doel de aandacht van de mensen op onze website te vestigen. Om ons aanbod aan veel belangstellenden te kunnen tonen, doen wij daarom aan online marketing. Meestal gaat het om online adverteren, content marketing of zoekmachineoptimalisatie. Om onlinemarketing efficiënt en gericht te kunnen inzetten, worden ook persoonsgegevens opgeslagen en verwerkt. Enerzijds helpen de gegevens ons om onze inhoud alleen te tonen aan die mensen die er werkelijk in geïnteresseerd zijn, en anderzijds kunnen wij het publicitaire succes van onze online-marketingmaatregelen meten.

Waarom gebruiken we online marketing tools?

Wij willen onze website laten zien aan iedereen die geïnteresseerd is in wat wij te bieden hebben. Wij zijn ons ervan bewust dat dit niet mogelijk is zonder bewuste maatregelen. Dat is waarom wij aan online marketing doen. Er zijn verschillende hulpmiddelen die het ons gemakkelijker maken om aan onze online marketingmaatregelen te werken en die bovendien altijd suggesties voor verbetering geven via gegevens. Op die manier kunnen wij onze campagnes beter afstemmen op onze doelgroep. Het doel van deze online marketinginstrumenten die wij gebruiken is dus uiteindelijk om ons aanbod te optimaliseren.

Welke gegevens worden verwerkt?

Om onze online marketing te laten werken en het succes van de maatregelen te kunnen meten, worden gebruikersprofielen aangemaakt en gegevens opgeslagen, bijvoorbeeld in cookies (dit zijn kleine tekstbestanden). Met behulp van deze gegevens kunnen wij niet alleen reclame in de klassieke zin plaatsen, maar ook onze inhoud rechtstreeks op onze website weergeven op de manier die u verkiest. Voor dit doel zijn er verschillende hulpmiddelen van derden die deze functies aanbieden en dienovereenkomstig ook gegevens van u verzamelen en opslaan. De genoemde cookies slaan bijvoorbeeld op welke webpagina’s u op onze website hebt bezocht, hoe lang u deze pagina’s hebt bekeken, op welke links of knoppen u klikt of van welke website u naar ons bent gekomen. Daarnaast kan ook technische informatie worden opgeslagen. Bijvoorbeeld uw IP-adres, welke browser u gebruikt, vanaf welk eindapparaat u onze website bezoekt of het tijdstip waarop u onze website hebt bezocht en weer hebt verlaten. Indien u ons toestemming hebt gegeven om ook uw locatie te bepalen, kunnen wij deze ook opslaan en verwerken.

Uw IP-adres wordt in gepseudonimiseerde vorm opgeslagen (d.w.z. afgekort). Unieke gegevens die u rechtstreeks als persoon identificeren, zoals uw naam, adres of e-mailadres, worden ook alleen in gepseudonimiseerde vorm opgeslagen als onderdeel van de reclame- en onlinemarketingprocessen. Wij kunnen u dus niet als persoon identificeren, maar beschikken alleen over de gepseudonimiseerde informatie die in de gebruikersprofielen is opgeslagen.

De cookies kunnen ook worden ingezet, geanalyseerd en gebruikt voor reclamedoeleinden op andere websites die met dezelfde reclamemiddelen werken. De gegevens kunnen vervolgens ook worden opgeslagen op de servers van de aanbieders van reclamemiddelen.

In uitzonderlijke gevallen kunnen ook unieke gegevens (naam, e-mailadres, enz.) in de gebruikersprofielen worden opgeslagen. Deze gegevens worden bijvoorbeeld opgeslagen als u lid bent van een socialemediakanaal dat wij gebruiken voor onze online-marketingmaatregelen en het netwerk eerder ontvangen gegevens koppelt aan het gebruikersprofiel.

Met alle reclametools die wij gebruiken en die gegevens van u op hun servers opslaan, ontvangen wij alleen geaggregeerde informatie en nooit gegevens die u als individu identificeerbaar maken. Uit de gegevens blijkt alleen hoe goed de reclamemaatregelen hebben gewerkt. Zo zien wij bijvoorbeeld welke maatregelen u of andere gebruikers hebben overgehaald om naar onze website te komen en daar een dienst of product te kopen. Op basis van de analyses kunnen wij ons reclameaanbod in de toekomst verbeteren en nog preciezer afstemmen op de behoeften en wensen van geïnteresseerden.

Duur van de gegevensverwerking

Wij zullen u hieronder informeren over de duur van de gegevensverwerking, voor zover wij daarover meer informatie hebben. In het algemeen verwerken wij persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de levering van onze diensten en producten. In cookies opgeslagen gegevens worden voor verschillende tijdsduur opgeslagen. Sommige cookies worden verwijderd zodra u de website verlaat, andere kunnen gedurende enkele jaren in uw browser worden opgeslagen. In de respectieve gegevensbeschermingsverklaringen van de afzonderlijke aanbieders krijgt u meestal precieze informatie over de afzonderlijke cookies die door de aanbieder worden gebruikt.

Recht van bezwaar

U hebt ook het recht en de mogelijkheid om uw toestemming voor het gebruik van cookies of derde aanbieders op elk moment in te trekken. Dit werkt ofwel via onze tool voor cookiebeheer of via andere opt-out-functies. U kunt bijvoorbeeld ook voorkomen dat gegevens via cookies worden verzameld door cookies in uw browser te beheren, te deactiveren of te verwijderen. De rechtmatigheid van de verwerking blijft ongewijzigd tot de intrekking.

Aangezien online-marketingtools gewoonlijk gebruik kunnen maken van cookies, raden wij u ook aan ons algemene privacybeleid inzake cookies te lezen. Om precies te weten welke van uw gegevens worden opgeslagen en verwerkt, dient u de privacyverklaringen van de respectieve instrumenten te lezen.

Rechtsgrondslag

Indien u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van derde aanbieders, is deze toestemming de rechtsgrondslag voor de desbetreffende gegevensverwerking. Overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG (toestemming) vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens zoals die kan plaatsvinden wanneer deze worden verzameld met behulp van online-marketinginstrumenten.

Wij hebben ook een rechtmatig belang bij het meten van online-marketingmaatregelen in geanonimiseerde vorm om ons aanbod en onze maatregelen met behulp van de verkregen gegevens te optimaliseren. De overeenkomstige rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO (rechtmatige belangen). Wij gebruiken de instrumenten echter alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Informatie over specifieke online-marketinginstrumenten – indien beschikbaar – is te vinden in de volgende hoofdstukken.

Google Ads (Google AdWords) Conversie bijhouden Privacybeleid

Google Ads (Google AdWords) Conversie bijhouden Privacybeleid Samenvatting
👥 Betrokkenen: bezoekers van de website.
🤝 Doel: economisch succes en optimalisering van onze dienstprestaties.
📓 Verwerkte gegevens: Toegangsstatistieken, die gegevens omvatten zoals de plaats van toegang, apparaatgegevens, toegangsduur en -tijd, navigatiegedrag, klikgedrag en IP-adressen. Persoonsgegevens zoals naam of e-mailadres kunnen ook worden verwerkt.
📅 Opslagperiode: Conversiecookies verlopen meestal na 30 dagen en geven geen persoonsgegevens door.
Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit.f DSGVO (Gewettigde belangen)

Wat is Google Ads Conversion Tracking?

Wij gebruiken Google Ads (voorheen Google AdWords) als een online marketing maatregel om onze producten en diensten te promoten. Op die manier willen wij meer mensen attent maken op de hoge kwaliteit van onze aanbiedingen op het internet. In het kader van onze reclamemaatregelen via Google Ads maken wij op onze website gebruik van de conversietracking van het bedrijf Google Inc. In Europa is echter het bedrijf Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor alle Google-diensten. Met behulp van dit gratis opsporingsmiddel kunnen wij ons reclameaanbod beter afstemmen op uw interesses en behoeften. In het volgende artikel gaan we dieper in op de vraag waarom we conversie-tracking gebruiken, welke gegevens daarbij worden opgeslagen en hoe u deze gegevensopslag kunt voorkomen.

Google Ads (voorheen Google AdWords) is het eigen online advertentiesysteem van Google Inc. Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van ons aanbod en willen zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met onze website. In de online sector biedt Google Ads hiervoor het beste platform. Natuurlijk willen wij ook een nauwkeurig overzicht krijgen van de kosten/baten-factor van onze reclamecampagnes. Daarom gebruiken we de Google Ads conversion tracking tool.

Maar wat is een conversie eigenlijk? Er is sprake van conversie wanneer u van een louter geïnteresseerde websitebezoeker overgaat naar een actieve bezoeker. Dit gebeurt wanneer u op onze advertentie klikt en vervolgens een andere actie uitvoert, zoals het bezoeken van onze website. Met de conversietool van Google registreren wij wat er gebeurt nadat een gebruiker op onze Google Ads-advertentie heeft geklikt. Zo kunnen wij bijvoorbeeld zien of producten zijn gekocht, diensten zijn gebruikt of gebruikers zich hebben ingeschreven voor onze nieuwsbrief.

Waarom gebruiken we Google Ads conversion tracking op onze website?

Wij gebruiken Google Ads om ook op andere websites de aandacht op ons aanbod te vestigen. Het doel is ervoor te zorgen dat onze reclamecampagnes echt alleen die mensen bereiken die in onze aanbiedingen geïnteresseerd zijn. Met de conversietool kunnen we zien welke zoekwoorden, advertenties, advertentiegroepen en campagnes leiden tot de gewenste klantacties. We zien hoeveel klanten op een bepaald apparaat interactie hebben met onze advertenties en vervolgens overgaan tot een conversie. Met deze gegevens kunnen wij onze kosten-batenfactor berekenen, het succes van afzonderlijke reclamemaatregelen meten en bijgevolg onze online-marketingmaatregelen optimaliseren. Wij kunnen de verkregen gegevens ook gebruiken om onze website voor u interessanter te maken en ons reclameaanbod nog individueler op uw behoeften af te stemmen.

Welke gegevens worden opgeslagen met Google Ads conversie tracking?

Wij hebben een conversion tracking tag of code snippet op onze website gezet om bepaalde gebruikersacties beter te kunnen analyseren. Als u nu op een van onze Google Ads-advertenties klikt, wordt de “conversie”-cookie van een Google-domein op uw computer (meestal in de browser) of mobiele apparaat opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die informatie op uw computer opslaan.

Hier zijn de data van de belangrijkste cookies voor Google’s conversie-tracering:

Naam: Conversie
Waarde: EhMI_aySuoyv4gIVled3Ch0llweVGAEgt-mr6aXd7dYlSAGQ111936657-3
Doel: Deze cookie slaat elke conversie op die u op onze site maakt nadat u via een Google-advertentie bij ons terecht bent gekomen.
Vervaldatum: na 3 maanden

Naam: _gac
Waarde: 1.1558695989.EAIaIQobChMIiOmEgYO04gIVj5AYCh2CBAPrEAAYASAAEgIYQfD_BwE
Doel: Dit is een klassieke Google Analytics cookie en wordt gebruikt om verschillende acties op onze website te registreren.
Vervaldatum: na 3 maanden

Opmerking: De cookie _gac verschijnt alleen in verband met Google Analytics. De bovenstaande lijst is niet volledig, aangezien Google ook andere cookies voor analytische doeleinden gebruikt.

Zodra u op onze website een actie uitvoert, herkent Google de cookie en slaat uw actie op als een zogenaamde conversie. Zolang u op onze website surft en de cookie nog niet is verlopen, erkennen wij en Google dat u ons via onze Google Ads-advertentie hebt gevonden. De cookie wordt gelezen en teruggestuurd naar Google Ads met de conversiegegevens. Het is ook mogelijk dat andere cookies worden gebruikt om conversies te meten. De conversietracking van Google Ads kan verder worden verfijnd en verbeterd met behulp van Google Analytics. Voor advertenties die Google op verschillende plaatsen op het web weergeeft, kunnen cookies met de naam “__gads” of “_gac” onder ons domein worden geplaatst. Sinds september 2017 wordt diverse campagne-informatie door analytics.js opgeslagen met het _gac cookie. De cookie slaat deze gegevens op zodra u een van onze pagina’s oproept waarvoor de automatische tagging van Google Ads is ingesteld. In tegenstelling tot cookies die voor Google-domeinen worden geplaatst, kan Google deze conversiecookies alleen lezen wanneer u op onze website bent. Wij verzamelen of ontvangen geen persoonlijke gegevens. Wij ontvangen een rapport van Google met statistische evaluaties. Zo leren wij bijvoorbeeld het totale aantal gebruikers kennen dat op onze advertentie heeft geklikt en zien wij welke reclamemaatregelen goed werden ontvangen.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Op dit punt willen wij erop wijzen dat wij geen invloed hebben op de manier waarop Google de verzamelde gegevens gebruikt. Volgens Google worden de gegevens versleuteld en op beveiligde servers opgeslagen. In de meeste gevallen verlopen conversiecookies na 30 dagen en worden er geen persoonsgegevens doorgegeven. De cookies genaamd “Conversion” en “_gac” (die wordt gebruikt in verband met Google Analytics) hebben een vervaldatum van 3 maanden.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

U hebt de mogelijkheid om niet deel te nemen aan Google Ads conversion tracking. Als u de cookie voor het bijhouden van conversies van Google uitschakelt via uw browser, blokkeert u het bijhouden van conversies. In dat geval wordt u niet opgenomen in de statistieken van het opsporingsinstrument. U kunt de cookie-instellingen in uw browser op elk moment wijzigen. Dit werkt voor elke browser iets anders. Onder de rubriek “Cookies” vindt u de overeenkomstige links naar de respectieve instructies van de meest populaire browsers.

Als u in het algemeen geen cookies wilt, kunt u uw browser zo instellen dat hij u altijd informeert wanneer een cookie wordt geplaatst. Op die manier kunt u voor elke cookie afzonderlijk beslissen of u de cookie toestaat of niet. Door deze browser plug-in te downloaden en te installeren op https://support.google.com/ads/answer/7395996 worden ook alle “reclamecookies” gedeactiveerd. Houd er rekening mee dat u door het uitschakelen van deze cookies niet de advertenties verhindert, maar alleen de gepersonaliseerde advertenties.

Rechtsgrondslag

Indien u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Ads Conversion Tracking, is deze toestemming de rechtsgrondslag voor de desbetreffende gegevensverwerking. Volgens Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (toestemming), vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens zoals die kan plaatsvinden tijdens het verzamelen door Google Ads Conversion Tracking.

Wij hebben ook een legitiem belang bij het gebruik van Google Ads Conversion Tracking om onze online dienstverlening en onze marketingmaatregelen te optimaliseren. De overeenkomstige rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO (rechtmatige belangen). Wij maken echter alleen gebruik van Google Ads Conversion Tracking als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Google verwerkt ook gegevens van u in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan gepaard gaan met diverse risico’s voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Google gebruikt zogenoemde modelcontractbepalingen (= art. 46 lid 2 en 3 DSGVO) als basis voor de gegevensverwerking voor ontvangers die in derde landen zijn gevestigd (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder de VS) of voor de gegevensoverdracht daarheen. Standaardcontractbepalingen (SCC) zijn sjablonen die door de EU-Commissie ter beschikking worden gesteld en die ervoor moeten zorgen dat uw gegevens voldoen aan de Europese normen inzake gegevensbescherming, zelfs als ze worden doorgegeven aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Door deze clausules verbindt Google zich ertoe het Europese niveau van gegevensbescherming na te leven bij de verwerking van uw relevante gegevens, zelfs indien de gegevens in de VS worden opgeslagen, verwerkt en beheerd. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de overeenkomstige modelcontractbepalingen onder meer hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

De voorwaarden voor gegevensverwerking voor advertentieproducten van Google (Google Ads Controller Data Protection Terms), die overeenkomen met de standaardcontractbepalingen en ook van toepassing zijn op Google Ads, zijn te vinden op https://business.safety.google/adscontrollerterms/.

Als u meer wilt weten over het privacybeleid van Google, raden wij u aan het algemene privacybeleid van Google te lezen: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Inleiding tot het Cookie Consent Management Platform

Samenvatting van het Cookie Consent Management Platform
👥 Betrokkenen: bezoekers van de website
🤝 Doel: Het verkrijgen en beheren van toestemming voor bepaalde cookies en daarmee het gebruik van bepaalde tools.
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens die worden gebruikt om de ingestelde cookie-instellingen te beheren, zoals IP-adres, tijdstip van toestemming, type toestemming, individuele toestemmingen. Meer details hierover zijn te vinden bij het respectieve gebruikte instrument.
📅 Bewaartijd: Afhankelijk van het gebruikte gereedschap, moet u voorbereid zijn op periodes van meerdere jaren.
Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (toestemming), Art. 6 para. 1 lit.f DSGVO (rechtmatige belangen)

Wat is een Cookie Consent Management Platform?

Wij gebruiken Consent Management Platform (CMP) software op onze website om ons en u te helpen correct en veilig om te gaan met scripts en cookies die in gebruik zijn. De software creëert automatisch een cookie-pop-up, scant en controleert alle scripts en cookies, geeft u toestemming voor cookies zoals vereist door de wet op de gegevensbescherming en helpt ons en u om alle cookies bij te houden. Met de meeste hulpmiddelen voor het beheer van de toestemming voor cookies worden alle bestaande cookies geïdentificeerd en gecategoriseerd. U als websitebezoeker bepaalt dan zelf of en welke scripts en cookies u wel of niet toestaat. De volgende grafiek illustreert de relatie tussen browser, webserver en CMP.

Waarom gebruiken wij een tool voor cookiebeheer?

Ons doel is u de best mogelijke transparantie te bieden op het gebied van gegevensbescherming. Bovendien zijn wij daartoe ook wettelijk verplicht. Wij willen u zo goed mogelijk informeren over alle hulpmiddelen en alle cookies die gegevens van u kunnen opslaan en verwerken. Het is ook uw recht om zelf te beslissen welke cookies u accepteert en welke niet. Om u dit recht te kunnen verlenen, moeten wij eerst precies weten welke cookies er op onze website terecht zijn gekomen. Dankzij een cookiebeheerprogramma dat de website regelmatig scant op alle bestaande cookies, zijn wij op de hoogte van alle cookies en kunnen wij u hierover DSGVO-conforme informatie verstrekken. U kunt dan cookies accepteren of weigeren via het toestemmingssysteem.

Welke gegevens worden verwerkt?

In het kader van onze tool voor cookiebeheer kunt u elke cookie afzonderlijk zelf beheren en hebt u volledige controle over de opslag en verwerking van uw gegevens. De verklaring van uw toestemming wordt opgeslagen, zodat wij u niet bij elk nieuw bezoek aan onze website hoeven te ondervragen en zodat wij uw toestemming ook kunnen bewijzen als de wet dat voorschrijft. Dit wordt opgeslagen in een opt-in cookie of op een server. Afhankelijk van de aanbieder van het cookiebeheerprogramma varieert de opslagperiode van uw toestemming voor cookies. In de meeste gevallen worden deze gegevens (bv. pseudonieme gebruikers-ID, tijdstip van toestemming, details van cookie-categorieën of -tools, browser- en apparaatinformatie) maximaal twee jaar bewaard.

Duur van de gegevensverwerking

Wij zullen u hieronder informeren over de duur van de gegevensverwerking, voor zover wij daarover meer informatie hebben. In het algemeen verwerken wij persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de levering van onze diensten en producten. In cookies opgeslagen gegevens worden voor verschillende tijdsduur opgeslagen. Sommige cookies worden verwijderd zodra u de website verlaat, andere kunnen gedurende enkele jaren in uw browser worden opgeslagen. De precieze duur van de gegevensverwerking hangt af van het gebruikte instrument, maar in de meeste gevallen moet u rekening houden met een opslagperiode van enkele jaren. In de respectieve gegevensbeschermingsverklaringen van de afzonderlijke aanbieders krijgt u meestal precieze informatie over de duur van de gegevensverwerking.

Recht van bezwaar

U hebt ook het recht en de mogelijkheid om uw toestemming voor het gebruik van cookies op elk moment in te trekken. Dit werkt ofwel via onze tool voor cookiebeheer of via andere opt-out-functies. U kunt bijvoorbeeld ook voorkomen dat gegevens via cookies worden verzameld door cookies in uw browser te beheren, te deactiveren of te verwijderen.

Informatie over speciale hulpmiddelen voor het beheer van cookies, indien beschikbaar, vindt u in de volgende rubrieken.

Rechtsgrondslag

Indien u cookies toestaat, worden uw persoonsgegevens via deze cookies verwerkt en opgeslagen. Indien wij cookies mogen gebruiken op grond van uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO), is deze toestemming ook de rechtsgrondslag voor het gebruik van cookies of de verwerking van uw gegevens. Om de toestemming voor cookies te kunnen beheren en u in staat te stellen uw toestemming te geven, gebruiken wij software voor het beheer van cookies. Het gebruik van deze software stelt ons in staat de website efficiënt te exploiteren op een wijze die in overeenstemming is met de wettelijke voorschriften, hetgeen een legitiem belang vormt (artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO).

BorlabsCookie Privacybeleid

Wij gebruiken BorlabsCookie op onze website, dat onder meer een hulpmiddel is om uw toestemming voor cookies op te slaan. De dienstverlener is het Duitse bedrijf Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg, Duitsland. U kunt meer te weten komen over de gegevens die door het gebruik van BorlabsCookie worden verwerkt in het privacybeleid op https://de.borlabs.io/datenschutz/.

Introductie van de betalingsprovider

Samenvatting privacybeleid betalingsprovider
👥 Betrokkene: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Het mogelijk maken en optimaliseren van het betalingsproces op onze website.
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals naam, adres, bankgegevens (rekeningnummer, kredietkaartnummer, wachtwoorden, TAN’s, enz.), IP-adres en contractgegevensMeer details zijn te
vinden in het respectieve gebruikte betaalproviderhulpmiddel.
📅 Bewaartermijn: afhankelijk van de gebruikte betalingsprovider.
Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO (uitvoering van een contract)

Wat is een betalingsprovider?

Wij gebruiken online betalingssystemen op onze website die ons en u een veilig en vlot betalingsproces mogelijk maken. Daarbij kunnen persoonsgegevens ook worden doorgegeven aan de respectieve betalingsprovider, en daar worden opgeslagen en verwerkt. Betalingsproviders zijn online betaalsystemen waarmee u een bestelling kunt plaatsen via online bankieren. In dat geval wordt de betaling afgehandeld door de betalingsprovider die u hebt gekozen. Wij ontvangen dan informatie over de verrichte betaling. Deze methode kan worden gebruikt door elke gebruiker die een actieve online bankrekening heeft met PIN en TAN. Er zijn bijna geen banken meer die dergelijke betaalmethoden niet aanbieden of aanvaarden.

Waarom maken wij gebruik van betalingsproviders op onze website?

Uiteraard willen wij met onze website en onze geïntegreerde online winkel de best mogelijke service bieden, zodat u zich op uw gemak voelt op onze site en gebruik kunt maken van onze aanbiedingen. Wij weten dat uw tijd kostbaar is en dat met name betalingsprocessen snel en soepel moeten verlopen. Om deze redenen bieden wij u verschillende betalingsproviders aan. U kunt de betalingsprovider van uw voorkeur kiezen en op de gebruikelijke manier betalen.

Welke gegevens worden verwerkt?

Welke gegevens precies worden verwerkt, hangt uiteraard af van de respectieve betalingsprovider. Maar in principe worden gegevens als naam, adres, bankgegevens (rekeningnummer, kredietkaartnummer, wachtwoorden, TAN’s, enz.) opgeslagen. Dit zijn noodzakelijke gegevens om überhaupt een transactie te kunnen uitvoeren. Daarnaast kunnen ook contractuele gegevens en gebruikersgegevens, zoals wanneer u onze website bezoekt, in welke inhoud u geïnteresseerd bent of op welke subpagina’s u klikt, worden opgeslagen. Uw IP-adres en informatie over de computer die u gebruikt, worden ook door de meeste betalingsproviders opgeslagen.

De gegevens worden gewoonlijk opgeslagen en verwerkt op de servers van de betalingsproviders. Wij als websitebeheerder ontvangen deze gegevens niet. Wij worden alleen geïnformeerd of de betaling al dan niet heeft gewerkt. Voor identiteits- en kredietwaardigheidscontroles kunnen betalingsdienstaanbieders gegevens doorsturen naar het bevoegde bureau. De bedrijfs- en gegevensbeschermingsbeginselen van de respectieve aanbieder zijn altijd van toepassing op alle betalingstransacties. Controleer daarom altijd de algemene voorwaarden en het privacybeleid van de betalingsprovider. U hebt ook het recht om op elk moment gegevens te laten wissen of corrigeren. Gelieve contact op te nemen met de respectieve dienstverlener met betrekking tot uw rechten (recht op herroeping, recht op informatie en recht om te worden getroffen).

Duur van de gegevensverwerking

Wij zullen u hieronder informeren over de duur van de gegevensverwerking indien wij hierover meer informatie hebben. In het algemeen verwerken wij persoonsgegevens niet langer dan absoluut noodzakelijk is voor de levering van onze diensten en producten. Indien de wet zulks voorschrijft, bijvoorbeeld in het geval van de boekhouding, kan deze bewaartermijn worden overschreden. Zo bewaren wij boekhoudkundige documenten met betrekking tot een contract (facturen, contractdocumenten, rekeningoverzichten, enz.) gedurende 10 jaar (§ 147 AO) en andere relevante zakelijke documenten gedurende 6 jaar (§ 247 HGB) nadat ze zijn opgesteld.

Recht van bezwaar

U hebt altijd het recht op informatie, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Als u vragen hebt, kunt u ook te allen tijde contact opnemen met de verantwoordelijke persoon van de gebruikte betalingsprovider. Contactgegevens vindt u in ons specifieke privacybeleid of op de website van de desbetreffende betalingsprovider.

U kunt cookies die betalingsproviders gebruiken voor hun functies in uw browser verwijderen, deactiveren of beheren. Afhankelijk van welke browser u gebruikt, werkt dit op verschillende manieren. Houd er echter rekening mee dat het betalingsproces dan mogelijk niet meer werkt.

Rechtsgrondslag

Daarom bieden wij naast de traditionele bank-/kredietinstellingen ook andere betalingsdienstaanbieders aan voor de afwikkeling van contractuele of rechtsbetrekkingen (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO). De privacyverklaringen van de afzonderlijke betalingsproviders (zoals Amazon Payments, Apple Pay of Discover) geven u een gedetailleerd overzicht van de gegevensverwerking en -opslag. Bovendien kunt u altijd contact opnemen met de verantwoordelijke partijen als u vragen hebt over onderwerpen die verband houden met gegevensbescherming.

Informatie over de specifieke betalingsproviders – indien beschikbaar – is te vinden in de volgende rubrieken.

Sofortüberweisung Privacybeleid

Sofortüberweisung Samenvatting van het privacybeleid
👥 Betrokkene: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimalisering van het betalingsproces op onze website.
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals naam, adres, bankgegevens (rekeningnummer, kredietkaartnummer, wachtwoorden, TAN’s, enz.), IP-adres en contractgegevensMeer details vindt u
hieronder in de verklaring
inzake het privacybeleid.
📅 Bewaartermijn: De gegevens worden bewaard binnen de wettelijke bewaartermijn.
Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. c DSGVO (wettelijke verplichting), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (gerechtvaardigde belangen)

Wat is een “onmiddellijke overschrijving”?

Wij bieden de betaalmethode “Sofortüberweisung” van de firma Sofort GmbH aan voor contante betaling op onze website. Sofort GmbH behoort sinds 2014 tot het Zweedse bedrijf Klarna, maar heeft zijn hoofdkantoor in Duitsland, Theresienhöhe 12, 80339 München.

Indien u besluit gebruik te maken van deze betaalmethode, worden uw persoonsgegevens eveneens doorgegeven aan Sofort GmbH of Klarna, en daar opgeslagen en verwerkt. Deze gegevensbeschermingstekst geeft u een overzicht van de gegevensverwerking door Sofort GmbH.

Sofortüberweisung is een online betalingssysteem waarmee u een bestelling kunt plaatsen via online bankieren. De verwerking van de betaling wordt door Sofort GmbH uitgevoerd en wij ontvangen onmiddellijk informatie over de verrichte betaling. Elke gebruiker die een actieve online bankrekening heeft met PIN en TAN kan deze methode gebruiken. Slechts enkele banken ondersteunen deze betaalmethode nog niet.

Waarom gebruiken wij “Sofortüberweisung” op onze website?

Ons doel met onze website en onze geïntegreerde online winkel is om u de best mogelijke service te bieden. Naast de algemene ervaring op de website en naast onze aanbiedingen, omvat dit ook een vlotte, snelle en veilige verwerking van de betaling van uw bestellingen. Om dit te garanderen, gebruiken wij “Sofortüberweisung” als ons betalingssysteem.

Welke gegevens worden door de “Sofortüberweisung” opgeslagen?

Wanneer u een onmiddellijke overschrijving via de Sofort/Klarna-dienst uitvoert, worden gegevens zoals naam, rekeningnummer, bankcode, onderwerp, bedrag en datum op de servers van het bedrijf opgeslagen. Wij ontvangen deze informatie ook via de betalingsbevestiging.

Sofort GmbH controleert in het kader van de rekeningdekking of het saldo van uw rekening en uw rekening-courantkrediet het betalingsbedrag dekken. In sommige gevallen wordt ook gecontroleerd of Sofort-overboekingen in de afgelopen 30 dagen met succes zijn uitgevoerd. Daarnaast worden uw gebruikersidentificatie (zoals uw gebruikersnummer of contractnummer) in verkorte vorm (“hashed”) en uw IP-adres verzameld en opgeslagen. Voor SEPA-overschrijvingen worden ook de BIC en het IBAN opgeslagen.

Volgens de onderneming worden geen andere persoonsgegevens (zoals rekeningsaldi, omzetgegevens, dispositielimieten, rekeninglijsten, gsm-nummer, authenticatiecertificaten, veiligheidscodes of PIN/TAN) verzameld, opgeslagen of doorgegeven aan derden.

Sofortüberweisung gebruikt ook cookies om de eigen service gebruiksvriendelijker te maken. Wanneer u een product bestelt, wordt u doorgestuurd naar de website van Sofort of Klarna. Na succesvolle betaling, wordt u doorgestuurd naar onze dank u pagina. De volgende drie cookies worden hier geplaatst:

Naam: SOFUEB
Wert: e8cipp378mdscn9e17kajlfhv7111936657-5
Doel: Deze cookie slaat uw sessie-ID op.
Vervaldatum: na afloop van de browsersessie.

Naam: User[user_cookie_rules].
Waarde: 1
Doel: Deze cookie slaat uw toestemming voor het gebruik van cookies op.
Vervaldatum: na 10 jaar

Naam: _ga
Wert: GA1.2.69759879.1589470706
Doel: Standaard gebruikt analytics.js de cookie _ga om de gebruikers-ID op te slaan. In principe wordt het gebruikt om onderscheid te maken tussen websitebezoekers. Dit is een cookie van Google Analytics.
Vervaldatum: na 2 jaar

Opmerking: De hier vermelde cookies pretenderen niet volledig te zijn. Het is altijd mogelijk dat de Sofortüberweisung ook andere cookies gebruikt.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Alle verzamelde gegevens worden bewaard binnen de wettelijke bewaarplicht. Deze verplichting kan tussen drie en tien jaar duren.

Klarna/Sofort GmbH streeft ernaar om gegevens alleen binnen de EU of de Europese Economische Ruimte (EER) op te slaan. Als gegevens buiten de EU/EER worden doorgegeven, moet de gegevensbescherming in overeenstemming zijn met de GDPR en moet het land onder een EU-toereikendheidsbesluit vallen.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

U kunt uw toestemming voor Klarna om persoonsgegevens te verwerken te allen tijde intrekken. U hebt ook altijd het recht op informatie, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Hiertoe kunt u contact opnemen met het team gegevensbescherming van het bedrijf door een e-mail te sturen naar datenschutz@sofort.com.

U kunt eventuele cookies die Sofortüberweisung in uw browser gebruikt, beheren, verwijderen of deactiveren. Afhankelijk van de browser van uw voorkeur, werkt dit op verschillende manieren. Onder de rubriek “Cookies” vindt u de overeenkomstige links naar de respectieve instructies van de meest populaire browsers.

Rechtsgrondslag

Daarom bieden wij voor de afwikkeling van contractuele of rechtsbetrekkingen naast de conventionele bank-/kredietinstellingen ook de betalingsdienstaanbieder Sofortüberweisung aan (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO). Voor een succesvol gebruik van de dienst is ook uw toestemming vereist (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO), voor zover het gebruik van cookies noodzakelijk is.

Als u meer wilt weten over de gegevensverwerking door de “Sofortüberweisung” firma Sofort GmbH, raden wij u aan de gegevensbeschermingsverklaring op https://www.sofort.de/datenschutz.html te lezen.

Audio & Video Introductie

Samenvatting van het privacybeleid voor audio en video
👥 Betrokkene: Bezoekers van de website
🤝 Doel: optimalisering van onze dienstverlening
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals contactgegevens, gegevens over gebruikersgedrag, informatie over uw apparaat en uw IP-adres kunnen worden opgeslagen.
Meer details hierover vindt u hieronder in de desbetreffende teksten over gegevensbescherming.
📅 Bewaartermijn: Gegevens worden in het algemeen bewaard zolang als nodig is voor het doel van de dienst.
Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen)

Wat zijn audio- en video-elementen?

Wij hebben audio- of video-elementen op onze website opgenomen, zodat u video’s kunt bekijken of muziek/podcasts rechtstreeks via onze website kunt beluisteren. De inhoud wordt verstrekt door dienstverleners. Alle inhoud wordt dus ook verkregen van de overeenkomstige servers van de aanbieders.

Dit zijn geïntegreerde functionele elementen van platforms zoals YouTube, Vimeo of Spotify. Het gebruik van deze portaalsites is meestal gratis, maar er kan ook betaalde inhoud worden gepubliceerd. Met behulp van deze embedded elementen kunt u de betreffende inhoud beluisteren of bekijken via onze website.

Wanneer u audio- of video-elementen op onze website gebruikt, kunnen ook persoonsgegevens over u worden doorgegeven aan, verwerkt en opgeslagen door de dienstverleners.

Waarom gebruiken wij audio- en video-elementen op onze website?

Natuurlijk willen wij u het beste aanbod doen op onze website. En wij zijn ons ervan bewust dat inhoud niet langer louter in tekst en statische beelden wordt overgebracht. In plaats van u gewoon een link naar een video te geven, bieden wij u rechtstreeks op onze website audio- en videoformaten aan die onderhoudend of informatief zijn en idealiter zelfs beide. Dit verbetert onze service en maakt het voor u gemakkelijker om toegang te krijgen tot interessante inhoud. Naast onze teksten en afbeeldingen bieden wij dus ook video- en/of audio-inhoud aan.

Welke gegevens worden opgeslagen door audio- en video-elementen?

Wanneer u een pagina van onze website oproept die bijvoorbeeld een ingebedde video bevat, maakt uw server verbinding met de server van de dienstverlener. Deze draagt ook gegevens van u over aan de derde aanbieder en slaat ze daar op. Sommige gegevens worden verzameld en opgeslagen ongeacht of u al dan niet een account hebt bij de derde aanbieder. Dit omvat gewoonlijk uw IP-adres, browsertype, besturingssysteem en andere algemene informatie over uw eindapparaat. Bovendien verzamelen de meeste providers ook informatie over uw webactiviteiten. Het gaat bijvoorbeeld om de duur van een sessie, het bouncepercentage, op welke knop u hebt geklikt of via welke website u de dienst gebruikt. Al deze informatie wordt gewoonlijk opgeslagen via cookies of pixel tags (ook wel web beacons genoemd). Gepseudonimiseerde gegevens worden gewoonlijk opgeslagen in cookies in uw browser. Welke gegevens precies worden opgeslagen en verwerkt, kunt u altijd nagaan in het privacybeleid van de desbetreffende aanbieder.

Duur van de gegevensverwerking

Hoe lang de gegevens precies op de servers van de derde aanbieders worden opgeslagen, kunt u hieronder in de tekst over gegevensbescherming van het desbetreffende hulpmiddel of in het privacybeleid van de aanbieder nalezen. In beginsel worden persoonsgegevens slechts zo lang verwerkt als absoluut noodzakelijk is voor de levering van onze diensten of producten. In de regel geldt dit ook voor derde aanbieders. In de meeste gevallen kunt u ervan uitgaan dat bepaalde gegevens gedurende verscheidene jaren op de servers van derde aanbieders zullen worden opgeslagen. Gegevens kunnen voor verschillende tijdsduur worden opgeslagen, met name in cookies. Sommige cookies worden verwijderd zodra u de website verlaat, andere kunnen enkele jaren in uw browser worden bewaard.

Recht van bezwaar

U hebt ook het recht en de mogelijkheid om uw toestemming voor het gebruik van cookies of derde aanbieders op elk moment in te trekken. Dit werkt ofwel via onze tool voor cookiebeheer of via andere opt-out-functies. U kunt bijvoorbeeld ook voorkomen dat gegevens via cookies worden verzameld door cookies in uw browser te beheren, te deactiveren of te verwijderen. De rechtmatigheid van de verwerking blijft ongewijzigd tot de intrekking.

Aangezien de geïntegreerde audio- en videofuncties op onze site gewoonlijk ook gebruik maken van cookies, dient u ook ons algemene privacybeleid inzake cookies te lezen. Meer informatie over de behandeling en opslag van uw gegevens kunt u vinden in de verklaringen inzake gegevensbescherming van de respectieve derde aanbieders.

Rechtsgrondslag

Indien u ermee hebt ingestemd dat gegevens van u via geïntegreerde audio- en video-elementen kunnen worden verwerkt en opgeslagen, geldt deze toestemming als rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). In principe worden uw gegevens ook opgeslagen en verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) bij een snelle en goede communicatie met u of andere klanten en zakenpartners. Wij gebruiken de geïntegreerde audio- en video-elementen echter alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

YouTube privacybeleid

YouTube privacybeleid samenvatting
👥 Betrokkene: Bezoekers van de website
🤝 Doel: optimalisering van onze dienstverlening
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals contactgegevens, gegevens over gebruikersgedrag, informatie over uw apparaat en uw IP-adres kunnen worden opgeslagen.
Meer details hierover vindt u verderop in dit privacybeleid.
📅 Bewaartermijn: Gegevens worden in het algemeen bewaard zolang als nodig is voor het doel van de dienst.
Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen)

Wat is YouTube?

Wij hebben YouTube-video’s geïntegreerd op onze website. Hierdoor kunnen wij interessante video’s direct op onze site presenteren. YouTube is een videoportaal dat sinds 2006 een dochteronderneming van Google is. Het videoportaal wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS. Wanneer u een pagina van onze website oproept waarin een YouTube-video is ingesloten, maakt uw browser automatisch verbinding met de servers van YouTube of Google. Daarbij worden verschillende gegevens overgedragen (afhankelijk van de instellingen). Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) is verantwoordelijk voor alle gegevensverwerking in Europa.

In het volgende willen wij meer in detail uitleggen welke gegevens worden verwerkt, waarom wij YouTube-video’s hebben opgenomen en hoe u uw gegevens kunt beheren of verwijderen.

Op YouTube kunnen gebruikers gratis video’s bekijken, beoordelen, becommentariëren en uploaden. De afgelopen jaren is YouTube uitgegroeid tot een van de belangrijkste socialemediakanalen wereldwijd. Om ons in staat te stellen video’s op onze website weer te geven, stelt YouTube een codefragment ter beschikking dat wij op onze site hebben opgenomen.

Waarom gebruiken we YouTube-video’s op onze website?

YouTube is het videoplatform met de meeste bezoekers en de beste inhoud. Wij streven ernaar u de best mogelijke gebruikerservaring te bieden op onze website. En natuurlijk kunnen we niet zonder interessante video’s. Met behulp van onze embedded video’s bieden wij u naast onze teksten en afbeeldingen nog meer nuttige inhoud aan. Bovendien maken de embedded video’s onze website beter vindbaar in de zoekmachine van Google. Ook kan Google, wanneer wij advertenties via Google Ads laten lopen, dankzij de verzamelde gegevens deze advertenties echt alleen laten zien aan mensen die geïnteresseerd zijn in wat wij te bieden hebben.

Welke gegevens worden door YouTube opgeslagen?

Zodra u een van onze pagina’s bezoekt waarin een YouTube-video is ingesloten, plaatst YouTube ten minste één cookie die uw IP-adres en onze URL opslaat. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kan YouTube uw interacties op onze website gewoonlijk aan uw profiel toewijzen met behulp van cookies. Dit omvat gegevens zoals sessieduur, bouncepercentage, geschatte locatie, technische informatie zoals browsertype, schermresolutie of uw internetprovider. Andere gegevens kunnen zijn: contactgegevens, eventuele beoordelingen, het delen van inhoud via sociale media of het toevoegen aan uw favorieten op YouTube.

Als u niet bent aangemeld bij een Google-account of YouTube-account, slaat Google gegevens op met een unieke identificatiecode die is gekoppeld aan uw apparaat, browser of app. Uw voorkeurstaalinstelling blijft bijvoorbeeld behouden. Maar veel interactiegegevens kunnen niet worden opgeslagen omdat er minder cookies worden geplaatst.

In de volgende lijst tonen wij cookies die in een test in de browser werden geplaatst. Enerzijds tonen we cookies die worden geplaatst zonder dat er een ingelogd YouTube-account is. Anderzijds tonen wij cookies die zijn ingesteld met een ingelogde account. De lijst kan niet beweren volledig te zijn omdat de gebruikersgegevens altijd afhankelijk zijn van de interacties op YouTube.

Naam: YSC
Waarde: b9-CV6ojI5Y111936657-1
Doel: Deze cookie registreert een unieke ID om statistieken van de bekeken video op te slaan.
Vervaldatum: na afloop van de sessie

Naam: PREF
Waarde: f1=50000000
Doel: Deze cookie registreert ook uw unieke ID. Google krijgt via PREF statistieken over hoe u YouTube-video’s op onze website gebruikt.
Vervaldatum: na 8 maanden

Naam: GPS
Waarde: 1
Doel: Deze cookie registreert uw unieke ID op mobiele apparaten om GPS-locatie te volgen.
Vervaldatum: na 30 minuten

Naam: VISITOR_INFO1_LIVE
Waarde: 95Chz8bagyU
Doel: Deze cookie probeert de bandbreedte van de gebruiker op onze webpagina’s (met ingesloten YouTube-video) te schatten.
Vervaldatum: na 8 maanden

Andere cookies die worden geplaatst wanneer u bent ingelogd met uw YouTube-account:

Naam: APISID
Wert: zILlvClZSkqGsSwI/AU1aZI6HY7111936657-
Doel: Deze cookie wordt gebruikt om een profiel van uw interesses op te stellen. De gegevens worden gebruikt voor gepersonaliseerde reclame.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: TOESTEMMING
Waarde: JA+AT.nl+20150628-20-0
Doel: Het cookie slaat de status op van de toestemming van een gebruiker om verschillende Google-diensten te gebruiken. CONSENT wordt ook gebruikt voor veiligheidsdoeleinden om gebruikers te verifiëren en gebruikersgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde aanvallen.
Vervaldatum: na 19 jaar

Naam: HSID
Waarde: AcRwpgUik9Dveht0I
Doel: Deze cookie wordt gebruikt om een profiel over uw interesses aan te maken. Deze gegevens helpen om gepersonaliseerde reclame te tonen.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: LOGIN_INFO
Waarde: AFmmF2swRQIhALl6aL…
Doel: Deze cookie slaat informatie op over uw inloggegevens.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: SAPISID
Waarde: 7oaPxoG-pZsJuuF5/AnUdDUIsJ9iJz2vdM
Doel: Deze cookie identificeert uw browser en apparaat op een unieke manier. Het wordt gebruikt om een profiel over uw interesses op te stellen.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: SID
Waarde: oQfNKjAsI111936657-.
Doel: Dit cookie slaat uw Google-account-ID en uw laatste inlogtijd op in digitaal ondertekende en gecodeerde vorm.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: SIDCC
Waarde: AN0-TYuqub2JOcDTyL
Doel: Deze cookie slaat informatie op over hoe u de website gebruikt en welke advertenties u mogelijk hebt gezien voordat u onze site bezocht.
Vervaldatum: na 3 maanden

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

De gegevens die YouTube van u ontvangt en verwerkt, worden opgeslagen op servers van Google. De meeste van deze servers bevinden zich in Amerika. Op https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de kunt u precies zien waar de datacentra van Google zich bevinden. Uw gegevens zijn verdeeld over de servers. Dit betekent dat de gegevens sneller kunnen worden geraadpleegd en beter beschermd zijn tegen manipulatie.

Google slaat de verzamelde gegevens gedurende verschillende perioden op. Sommige gegevens kunt u op elk moment verwijderen, andere worden na een beperkte tijd automatisch verwijderd en weer andere worden door Google voor een langere periode opgeslagen. Sommige gegevens (zoals items uit “Mijn Activiteit”, foto’s of documenten, producten) die in uw Google-account zijn opgeslagen, blijven bewaard totdat u ze verwijdert. Zelfs als u niet bent aangemeld bij een Google-account, kunt u bepaalde gegevens verwijderen die aan uw apparaat, browser of app zijn gekoppeld.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

In principe kunt u gegevens in het Google-account handmatig verwijderen. Met de in 2019 ingevoerde automatische verwijderingsfunctie van locatie- en activiteitsgegevens wordt de informatie afhankelijk van uw beslissing opgeslagen – 3 of 18 maanden en vervolgens verwijderd.

Ongeacht of u een Google-account hebt of niet, kunt u uw browser configureren om cookies van Google te verwijderen of uit te schakelen. Afhankelijk van welke browser u gebruikt, werkt dit op verschillende manieren. Onder de rubriek “Cookies” vindt u de overeenkomstige links naar de respectieve instructies van de meest populaire browsers.

Als u in het algemeen geen cookies wilt, kunt u uw browser zo instellen dat hij u altijd informeert wanneer een cookie wordt geplaatst. Op die manier kunt u voor elk cookie afzonderlijk beslissen of u het toestaat of niet.

Rechtsgrondslag

Indien u ermee hebt ingestemd dat gegevens van u via ingesloten YouTube-elementen kunnen worden verwerkt en opgeslagen, geldt deze toestemming als rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). In principe worden uw gegevens ook opgeslagen en verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) bij een snelle en goede communicatie met u of andere klanten en zakenpartners. Niettemin gebruiken wij de ingesloten YouTube-elementen alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven. YouTube plaatst ook cookies in uw browser om gegevens op te slaan. Wij raden u daarom aan onze tekst over gegevensbescherming bij cookies zorgvuldig te lezen en de gegevensbeschermingsverklaring of cookierichtlijnen van de desbetreffende dienstverlener te raadplegen.

YouTube verwerkt ook gegevens in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan gepaard gaan met diverse risico’s voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

YouTube gebruikt door de EU-Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen (= art. 46. lid 2 en 3 DSGVO) als basis voor gegevensverwerking voor ontvangers die in derde landen zijn gevestigd (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder in de VS) of een gegevensoverdracht aldaar. Deze clausules verplichten YouTube ertoe het EU-niveau van gegevensbescherming na te leven wanneer het relevante gegevens buiten de EU verwerkt. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U vindt het besluit en de clausules onder meer hier: https://germany.representation.ec.europa.eu/index_de.

Aangezien YouTube een dochteronderneming van Google is, is er een gezamenlijk privacybeleid. Als u meer wilt weten over hoe er met uw gegevens wordt omgegaan, raden wij u het privacybeleid op https://policies.google.com/privacy?hl=de aan.

YouTube Abonneren knop Privacybeleid

Wij hebben de YouTube Subscribe knop op onze website geïnstalleerd. Je kunt de knop meestal herkennen aan het klassieke YouTube-logo. In het logo staan de woorden “Subscribe” of “YouTube” in witte letters tegen een rode achtergrond en het witte “Play”-symbool aan de linkerkant. De knop kan echter ook in een ander design worden weergegeven.

Ons YouTube-kanaal biedt u altijd grappige, interessante of spannende video’s. Met de ingebouwde “Abonneer” knop, kunt u zich abonneren op ons kanaal direct vanaf onze website en hoeft u niet naar de YouTube website te gaan. Wij willen het u zo gemakkelijk mogelijk maken om toegang te krijgen tot onze uitgebreide inhoud. Houdt u er rekening mee dat YouTube uw gegevens kan opslaan en verwerken.

Wanneer je op onze site een ingebouwde abonnementsknop ziet, plaatst YouTube – volgens Google – ten minste één cookie. Deze cookie slaat uw IP-adres en onze URL op. YouTube kan op deze manier ook informatie over je browser, je geschatte locatie en je standaardtaal te weten komen. In onze test werden de volgende vier cookies geplaatst zonder dat je was ingelogd op YouTube:

Naam: YSC
Waarde: b9-CV6ojI5111936657Y
Doel: Deze cookie registreert een unieke ID om statistieken van de bekeken video op te slaan.
Vervaldatum: na afloop van de sessie

Naam: PREF
Waarde: f1=50000000
Doel: Deze cookie registreert ook uw unieke ID. Google krijgt via PREF statistieken over hoe u YouTube-video’s op onze website gebruikt.
Vervaldatum: na 8 maanden

Naam: GPS
Waarde: 1
Doel: Deze cookie registreert uw unieke ID op mobiele apparaten om GPS-locatie te volgen.
Vervaldatum: na 30 minuten

Naam: VISITOR_INFO1_LIVE
Waarde: 11193665795Chz8bagyU
Doel: Deze cookie probeert de bandbreedte van de gebruiker op onze webpagina’s (met ingesloten YouTube-video) te schatten.
Vervaldatum: na 8 maanden

Opmerking: Deze cookies werden geplaatst na een test en kunnen niet beweren volledig te zijn.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kan YouTube veel van uw acties/interacties op onze website opslaan met behulp van cookies en deze toewijzen aan uw YouTube-account. YouTube ontvangt bijvoorbeeld informatie over hoe lang u op onze site surft, welk browsertype u gebruikt, welke schermresolutie uw voorkeur heeft of welke acties u uitvoert.

YouTube gebruikt deze gegevens enerzijds om zijn eigen diensten en aanbiedingen te verbeteren, en anderzijds om analyses en statistieken te verstrekken aan adverteerders (die Google Ads gebruiken).

Alle teksten zijn auteursrechtelijk beschermd.

Bron: Gemaakt met de privacy generator van AdSimple

 

Privacybeleid

Inleiding en overzicht

Wij hebben deze privacyverklaring (versie 29.01.2022-111936657) geschreven om u, in overeenstemming met de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 en de toepasselijke nationale wetgeving, uit te leggen welke persoonsgegevens (kortweg: gegevens) wij als verwerkingsverantwoordelijke – en de door ons ingeschakelde verwerkers (bijv. providers) – verwerken, in de toekomst zullen verwerken en welke rechtmatige opties u hebt. De gebruikte termen moeten worden opgevat als sekseneutraal.
Kortom: wij informeren u uitvoerig over de gegevens die wij over u verwerken.

Verklaringen over gegevensbescherming klinken meestal erg technisch en gebruiken juridische terminologie. Deze privacyverklaring daarentegen is bedoeld om de voor u belangrijkste zaken zo eenvoudig en transparant mogelijk te beschrijven. Voor zover dat de transparantie ten goede komt, worden technische termen op een lezersvriendelijke manier uitgelegd, worden links naar nadere informatie gegeven en worden grafische voorstellingen gebruikt. Zo delen wij u in duidelijke en eenvoudige taal mee dat wij persoonsgegevens in het kader van onze bedrijfsactiviteiten alleen verwerken als er een overeenkomstige rechtsgrondslag bestaat. Dit is zeker niet mogelijk door een zo beknopt mogelijke, onduidelijke en legalistische uitleg te geven, zoals op het internet vaak gebruikelijk is wanneer het om gegevensbescherming gaat. Ik hoop dat u de volgende uiteenzettingen interessant en informatief vindt en misschien is er een of twee stukjes informatie die u nog niet wist.
Indien u nog vragen hebt, verzoeken wij u contact op te nemen met het hieronder of in het impressum vermelde verantwoordelijke kantoor, de aangegeven links te volgen en nadere informatie te zoeken op sites van derden. Onze contactgegevens staan uiteraard ook in het impressum.

Toepassingsgebied

Deze gegevensbeschermingsverklaring geldt voor alle persoonsgegevens die door ons in het bedrijf worden verwerkt en voor alle persoonsgegevens die worden verwerkt door bedrijven die in opdracht van ons werken (orderverwerkers). Onder persoonsgegevens verstaan wij informatie in de zin van art. 4 nr. 1 DSGVO, zoals de naam, het e-mailadres en het postadres van een persoon. De verwerking van persoonsgegevens zorgt ervoor dat wij onze diensten en producten kunnen aanbieden en factureren, zowel online als offline. Het toepassingsgebied van dit privacybeleid omvat:

 • alle online aanwezigheden (websites, online winkels) die wij exploiteren
 • Verschijningen in de sociale media en e-mailcommunicatie
 • Mobiele apps voor smartphones en andere toestellen

Kortom, het privacybeleid is van toepassing op alle gebieden waarop in het bedrijf op gestructureerde wijze persoonsgegevens worden verwerkt via de voornoemde kanalen. Indien wij buiten deze kanalen om rechtsbetrekkingen met u aangaan, zullen wij u daarvan zo nodig afzonderlijk in kennis stellen.

Rechtsgrondslag

In de volgende privacyverklaring geven wij u transparante informatie over de wettelijke beginselen en voorschriften, d.w.z. de rechtsgrondslagen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die ons in staat stellen persoonsgegevens te verwerken. Wat
het EU-recht betreft, verwijzen wij naar VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016. U kunt deze Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU uiteraard online lezen op EUR-Lex, de toegang tot het EU-recht, op https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32016R0679.

Wij verwerken uw gegevens alleen als ten minste een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

 1. Toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO): u hebt ons uw toestemming gegeven om gegevens voor een specifiek doel te verwerken. Een voorbeeld hiervan is de opslag van uw ingevoerde gegevens van een contactformulier.
 2. Contract (artikel 6, lid 1, onder b), DSGVO): om een contract of precontractuele verplichtingen met u na te komen, verwerken wij uw gegevens. Als wij bijvoorbeeld een verkoopovereenkomst met u sluiten, hebben wij vooraf persoonlijke informatie nodig.
 3. Wettelijke verplichting (artikel 6, lid 1, onder c), DSGVO): indien wij aan een wettelijke verplichting zijn onderworpen, verwerken wij uw gegevens. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht om facturen te bewaren voor boekhoudkundige doeleinden. Deze bevatten gewoonlijk persoonsgegevens.
 4. Gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO): In het geval van gerechtvaardigde belangen die uw grondrechten niet beperken, behouden wij ons het recht voor om persoonsgegevens te verwerken. Zo moeten wij bijvoorbeeld bepaalde gegevens verwerken om onze website op een veilige en economisch efficiënte manier te exploiteren. Deze verwerking is derhalve een rechtmatig belang.

Verdere voorwaarden, zoals het verrichten van opnamen in het algemeen belang en de uitoefening van het openbaar gezag, alsmede de bescherming van vitale belangen, doen zich bij ons in de regel niet voor. Indien een dergelijke rechtsgrondslag relevant is, zal dat op de daartoe geëigende plaats worden vermeld.

Naast de EU-verordening is ook de nationale wetgeving van toepassing:

 • In Oostenrijk is dat de federale wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (Bundesdatenschutzgesetz), kortweg DSG.
 • In Duitsland is de federale wet inzake gegevensbescherming, afgekort BDSG, van toepassing.

Indien andere regionale of nationale wetten van toepassing zijn, zullen wij u daarover informeren in de volgende paragrafen.

Bewaartermijn

Het feit dat wij persoonsgegevens niet langer bewaren dan absoluut noodzakelijk is voor de levering van onze diensten en producten, geldt bij ons als een algemeen criterium. Dit betekent dat wij persoonsgegevens wissen zodra de reden voor de verwerking van de gegevens niet meer bestaat. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht bepaalde gegevens te bewaren, zelfs nadat het oorspronkelijke doel heeft opgehouden te bestaan, bijvoorbeeld voor boekhoudkundige doeleinden.

Indien u wenst dat uw gegevens worden gewist of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden de gegevens zo spoedig mogelijk gewist en voor zover er geen verplichting bestaat om ze te bewaren.

Wij zullen u hieronder informeren over de specifieke duur van de respectieve gegevensverwerking, voor zover wij daarover meer informatie hebben.

Rechten uit hoofde van de algemene verordening gegevensbescherming

Overeenkomstig artikel 13 van de GDPR heeft u de volgende rechten om een eerlijke en transparante verwerking van gegevens te waarborgen:

 • Overeenkomstig artikel 15 van de GDPR heeft u het recht te weten of wij gegevens over u verwerken. In dat geval heeft u het recht een kopie van de gegevens en de volgende informatie te ontvangen:

 • het doel waarvoor wij de verwerking verrichten;
 • de categorieën, d.w.z. de soorten gegevens die worden verwerkt;
 • wie deze gegevens ontvangt en, indien de gegevens worden doorgegeven aan derde landen, hoe de beveiliging kan worden gewaarborgd;
 • hoe lang de gegevens zullen worden bewaard;
 • het bestaan van het recht op rectificatie, uitwissing of beperking van de verwerking en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • dat u een klacht kunt indienen bij een toezichthoudende autoriteit (de links naar deze autoriteiten vindt u hieronder);
 • de herkomst van de gegevens indien wij deze niet bij u hebben verzameld;
 • of er aan profilering wordt gedaan, d.w.z. of gegevens automatisch worden geëvalueerd om tot een persoonlijk profiel van u te komen.
 • U hebt het recht om gegevens te corrigeren op grond van artikel 16 van de GDPR, wat betekent dat wij gegevens moeten corrigeren als u fouten vindt.
 • Volgens artikel 17 van de GDPR heeft u het recht om gegevens te laten wissen (“recht om te worden vergeten”), wat concreet betekent dat u kunt verzoeken om verwijdering van uw gegevens.
 • Overeenkomstig artikel 18 van de GDPR heeft u het recht op beperking van de verwerking, wat betekent dat wij de gegevens alleen mogen opslaan, maar niet verder mogen gebruiken.
 • Volgens artikel 19 van de GDPR heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat wij u op verzoek uw gegevens in een gangbaar formaat zullen verstrekken.
 • Volgens artikel 21 van de GDPR heeft u het recht om bezwaar te maken, wat, eenmaal afgedwongen, een wijziging van de verwerking met zich meebrengt.

 • Indien de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder e) (openbaar belang, uitoefening van het openbaar gezag) of artikel 6, lid 1, onder f) (gerechtvaardigd belang), kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk nagaan of wij wettelijk aan dit bezwaar tegemoet kunnen komen.
 • Indien gegevens worden gebruikt voor direct marketing, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze vorm van gegevensverwerking. Wij mogen uw gegevens dan niet meer gebruiken voor direct marketing.
 • Indien gegevens worden gebruikt om profilering uit te voeren, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen dit soort gegevensverwerking. Wij mogen uw gegevens dan niet langer gebruiken voor profilering.
 • U kunt op grond van artikel 22 van de GDPR het recht hebben om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op geautomatiseerde verwerking is gebaseerd (bijvoorbeeld profilering).

Kortom: u hebt rechten – aarzel niet om samen met ons contact op te nemen met de hierboven vermelde verantwoordelijke instantie!

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming of dat uw rechten inzake gegevensbescherming op enige andere wijze zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. Voor Oostenrijk is dit de gegevensbeschermingsautoriteit, waarvan de website te vinden is op https://www.dsb.gv.at/. In Duitsland is er voor elke deelstaat een commissaris voor gegevensbescherming. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de federale commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie (BfDI). De volgende plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit is verantwoordelijk voor ons bedrijf:

Oostenrijkse autoriteit voor gegevensbescherming

Hoofd: Dr. Andrea JelinekAdres
:
Barichgasse 40-42, 1030 WenenTelefoon
:
+43 1 52 152-0E-mailadres:
dsb@dsb.gv.atWebsite:
https://www.dsb.gv.at/

Doorgifte van gegevens aan derde landen

Wij geven gegevens alleen door aan of verwerken ze naar landen buiten de EU (derde landen) als u daarmee instemt, als dit wettelijk verplicht of contractueel noodzakelijk is en in elk geval alleen voor zover dit algemeen is toegestaan. Uw toestemming is in de meeste gevallen de belangrijkste reden voor ons om gegevens in derde landen te laten verwerken. De verwerking van persoonsgegevens in derde landen, zoals de VS, waar veel softwareleveranciers diensten verlenen en hun serverlocaties hebben, kan betekenen dat persoonsgegevens op onverwachte manieren worden verwerkt en opgeslagen.

Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de doorgifte van gegevens naar de VS. Gegevensverwerking door Amerikaanse diensten (zoals Google Analytics) kan ertoe leiden dat gegevens niet anoniem worden verwerkt en opgeslagen. Bovendien kunnen Amerikaanse overheidsinstanties toegang krijgen tot individuele gegevens. Bovendien is het mogelijk dat verzamelde gegevens worden gekoppeld aan gegevens van andere diensten van dezelfde aanbieder, mits u over een overeenkomstige gebruikersaccount beschikt. Waar mogelijk proberen wij serverlocaties binnen de EU te gebruiken, indien dit wordt aangeboden.

Wij zullen u meer gedetailleerde informatie verstrekken over gegevensoverdrachten naar derde landen, indien van toepassing, op de desbetreffende punten in dit privacybeleid.

Beveiliging van de gegevensverwerking

Om persoonsgegevens te beschermen, hebben wij zowel technische als organisatorische maatregelen getroffen. Waar mogelijk versleutelen of pseudonimiseren wij persoonsgegevens. Op die manier maken wij het voor derden zo moeilijk mogelijk om uit onze gegevens persoonlijke informatie af te leiden.

Artikel 25 van de GDPR spreekt van “gegevensbescherming door technisch ontwerp en door gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen” en betekent dus dat zowel software (bv. formulieren) als hardware (bv. toegang tot de serverruimte) altijd moeten worden ontworpen met het oog op beveiliging en dat passende maatregelen moeten worden genomen. Hierna zullen wij, indien nodig, nader ingaan op specifieke maatregelen.

TLS encryptie met https

TLS, encryptie en https klinken erg technisch en dat zijn ze ook. Wij gebruiken HTTPS (het Hypertext Transfer Protocol Secure staat voor “beveiligd hypertext-transferprotocol”) om gegevens tap-proof op het internet over te brengen.
Dit betekent dat de volledige overdracht van alle gegevens van uw browser naar onze webserver beveiligd is – niemand kan “meeluisteren”.

Op die manier hebben wij een extra beveiligingslaag ingebouwd en voldoen wij aan de in artikel 25, lid 1, van de DSGVO neergelegde verplichting tot gegevensbescherming door ontwerptechnologie. Door gebruik te maken van TLS (Transport Layer Security), een encryptieprotocol voor veilige datatransmissie op het internet, kunnen wij de bescherming van vertrouwelijke gegevens waarborgen.
U kunt het gebruik van deze beveiliging voor gegevensoverdracht herkennen aan het kleine slotsymbool  linksboven in de browser, links van het internetadres (bijv. voorbeeldpagina.de) en het gebruik van het https-schema (in plaats van http) als onderdeel van ons internetadres.
Als u meer wilt weten over encryptie, raden wij u aan op Google te zoeken naar “Hypertext Transfer Protocol Secure wiki” om goede links naar verdere informatie te vinden.

Communicatie

Samenvatting van de mededeling
👥 Betrokkenen: iedereen die met ons communiceert via telefoon, e-mail of online formulier.
📓 Verwerkte gegevens: bijv. telefoonnummer, naam, e-mailadres, ingevoerde formuliergegevens. Meer details hierover vindt u in het desbetreffende contacttype.
🤝 Doel: verwerking van de communicatie met klanten, zakenpartners, enz.
📅 Bewaartermijn: Duur van de business case en wettelijke vereisten.
Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO (Contract), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen)

Wanneer u contact met ons opneemt en per telefoon, e-mail of online formulier communiceert, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt.

De gegevens worden verwerkt voor de behandeling en afhandeling van uw vraag en de daarmee samenhangende zakelijke transactie. De gegevens worden bewaard gedurende dezelfde periode of zo lang als wettelijk vereist.

Betrokken personen

Alle personen die via de door ons ter beschikking gestelde communicatiekanalen contact met ons zoeken, zijn betrokken bij de bovengenoemde processen.

Telefoon

Wanneer u ons belt, worden de gespreksgegevens pseudoniem opgeslagen op het desbetreffende eindapparaat en bij de gebruikte telecommunicatieaanbieder. Bovendien kunnen gegevens zoals naam en telefoonnummer vervolgens per e-mail worden verzonden en opgeslagen om te kunnen reageren op vragen. De gegevens worden gewist zodra de business case is afgerond en de wettelijke voorschriften dit toestaan.

E-mail

Als u via e-mail met ons communiceert, kunnen de gegevens worden opgeslagen op het respectieve eindapparaat (computer, laptop, smartphone,…) en worden de gegevens opgeslagen op de e-mailserver. De gegevens worden gewist zodra de business case is afgerond en de wettelijke voorschriften dit toestaan.

Online formulieren

Indien u via een online formulier met ons communiceert, worden de gegevens op onze webserver opgeslagen en, indien nodig, doorgestuurd naar een e-mailadres van ons. De gegevens worden gewist zodra de business case is beëindigd en de wettelijke vereisten dit toelaten.

Rechtsgrondslag

De verwerking van de gegevens is gebaseerd op de volgende rechtsgrondslagen:

 • Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (toestemming): U geeft ons uw toestemming om uw gegevens op te slaan en te gebruiken voor doeleinden die verband houden met de business case;
 • Art. 6 lid 1 lit. b DSGVO (overeenkomst): Er is een noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst met u of een verwerker zoals de telefoonprovider of wij moeten de gegevens verwerken voor precontractuele activiteiten, zoals het opstellen van een offerte;
 • Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde Belangen): Wij willen vragen van klanten en zakelijke communicatie in een professioneel kader uitvoeren. Daartoe zijn bepaalde technische voorzieningen, zoals e-mailprogramma’s, exchange-servers en mobiele-telefoonexploitanten, noodzakelijk om de communicatie efficiënt te laten verlopen.

Cookies

Samenvatting cookies
👥 Betrokkene: bezoekers van de website.
🤝 Doel: afhankelijk van de cookie. Meer details vindt u hieronder of bij de fabrikant van de software die de cookie instelt.
📓 Verwerkte gegevens: Afhankelijk van de gebruikte cookie. Meer details vindt u hieronder of bij de fabrikant van de software die de cookie instelt.
📅 Bewaartermijn: hangt af van de cookie in kwestie, kan variëren van uren tot jaren.
Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit.f DSGVO (Gewettigde belangen)

Wat zijn cookies?

Onze website gebruikt HTTP-cookies om gebruikersspecifieke gegevens op te slaan.
Hieronder leggen wij uit wat cookies zijn en waarom ze worden gebruikt, zodat u het volgende privacybeleid beter kunt begrijpen.

Wanneer u op het internet surft, gebruikt u een browser. Bekende browsers zijn Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer en Microsoft Edge. De meeste websites slaan kleine tekstbestanden op in uw browser. Deze bestanden worden cookies genoemd.

Eén ding kan niet ontkend worden: Koekjes zijn echt handige kleine helpers. Bijna alle websites maken gebruik van cookies. Meer bepaald gaat het om HTTP-cookies, aangezien er ook andere cookies voor andere toepassingen bestaan. HTTP-cookies zijn kleine bestanden die door onze website op uw computer worden opgeslagen. Deze cookiebestanden worden automatisch in de cookie-map geplaatst, in feite het “brein” van uw browser. Een cookie bestaat uit een naam en een waarde. Wanneer een cookie wordt gedefinieerd, moeten ook een of meer attributen worden gespecificeerd.

Cookies slaan bepaalde gebruikersgegevens over u op, zoals taal of persoonlijke pagina-instellingen. Wanneer u terugkeert naar onze site, zendt uw browser de “gebruikersgerelateerde” informatie terug naar onze site. Dankzij de cookies weet onze website wie u bent en biedt hij u de instelling die u gewend bent. In sommige browsers heeft elk cookie zijn eigen bestand, in andere, zoals Firefox, worden alle cookies in één enkel bestand opgeslagen.

De volgende grafiek toont een mogelijke interactie tussen een webbrowser zoals Chrome en de webserver. Hierbij vraagt de webbrowser een website op en ontvangt van de server een cookie terug, dat de browser weer gebruikt zodra een andere pagina wordt opgevraagd.

Er zijn zowel first-party cookies als third-party cookies. First-party cookies worden rechtstreeks door onze site aangemaakt, third-party cookies worden aangemaakt door partnerwebsites (bijv. Google Analytics). Elk cookie moet afzonderlijk worden geëvalueerd, aangezien elk cookie andere gegevens opslaat. De vervaltijd van een cookie varieert ook van een paar minuten tot een paar jaar. Cookies zijn geen softwareprogramma’s en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of ander “ongedierte”. Cookies hebben ook geen toegang tot informatie op uw PC.

Cookiegegevens, bijvoorbeeld, kunnen er zo uitzien:

Naam: _ga
Wert: GA1.2.1326744211.152111936657-9
Beoogd gebruik: Onderscheid van websitebezoekers
Vervaldatum: na 2 jaar

Een browser moet deze minimumafmetingen kunnen ondersteunen:

 • Ten minste 4096 bytes per cookie
 • Ten minste 50 cookies per domein
 • Minstens 3000 koekjes in totaal

Wat zijn de verschillende soorten cookies?

De vraag welke cookies wij in het bijzonder gebruiken, hangt af van de gebruikte diensten en wordt in de volgende onderdelen van het privacybeleid verduidelijkt. Op deze plaats willen we kort de verschillende soorten HTTP-cookies bespreken.

Er kunnen 4 soorten cookies worden onderscheiden:

Essentiële cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk om de basisfuncties van de website te garanderen. Deze cookies zijn bijvoorbeeld nodig wanneer een gebruiker een product in het winkelwagentje legt, dan verder surft op andere pagina’s en later naar de kassa gaat. Deze cookies verwijderen het winkelwagentje niet, zelfs niet als de gebruiker zijn browservenster sluit.

Doelgerichte cookies
Deze cookies verzamelen informatie over het gedrag van de gebruiker en of de gebruiker foutmeldingen ontvangt. Daarnaast worden deze cookies ook gebruikt om de laadtijd en het gedrag van de website met verschillende browsers te meten.

Gerichte cookies
Deze cookies zorgen voor een betere gebruikerservaring. Zo worden bijvoorbeeld ingevoerde locaties, lettergroottes of formuliergegevens opgeslagen.

Reclame cookies
Deze cookies worden ook wel targeting cookies genoemd. Zij worden gebruikt om de gebruiker individueel aangepaste reclame aan te bieden. Dit kan heel praktisch zijn, maar ook heel vervelend.

Gewoonlijk wordt u, wanneer u een website voor de eerste keer bezoekt, gevraagd welke van deze soorten cookies u wilt toestaan. En natuurlijk wordt deze beslissing ook opgeslagen in een cookie.

Als u meer wilt weten over cookies en niet bang bent voor technische documentatie, raden wij https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6265 aan, het Request for Comments van de Internet Engineering Task Force (IETF) genaamd “HTTP State Management Mechanism”.

Doel van de verwerking via cookies

Het doel hangt uiteindelijk af van het cookie in kwestie. Meer details vindt u hieronder of bij de fabrikant van de software die de cookie instelt.

Welke gegevens worden verwerkt?

Cookies zijn kleine helpers voor veel verschillende taken. Helaas is het niet mogelijk om te veralgemenen welke gegevens in cookies worden opgeslagen, maar wij zullen u informeren over de gegevens die worden verwerkt of opgeslagen in het kader van de volgende verklaring inzake gegevensbescherming.

Opslagperiode van cookies

De opslagperiode hangt af van het cookie en wordt hieronder nader gespecificeerd. Sommige cookies worden na minder dan een uur verwijderd, andere kunnen verscheidene jaren op een computer opgeslagen blijven.

U kunt de opslagperiode ook zelf beïnvloeden. U kunt alle cookies op elk moment handmatig verwijderen via uw browser (zie ook “Recht van verzet” hieronder). Bovendien worden cookies die op toestemming zijn gebaseerd uiterlijk na het intrekken van uw toestemming verwijderd, waarbij de rechtmatigheid van de opslag tot dan toe onverlet blijft.

Recht van bezwaar – hoe kan ik cookies verwijderen?

U beslist hoe en of u cookies wilt gebruiken. Ongeacht van welke dienst of website de cookies afkomstig zijn, hebt u altijd de mogelijkheid om cookies te verwijderen, uit te schakelen of slechts gedeeltelijk toe te staan. U kunt bijvoorbeeld cookies van derden blokkeren, maar alle andere cookies toestaan.

Als u wilt weten welke cookies in uw browser zijn opgeslagen, als u de cookie-instellingen wilt wijzigen of verwijderen, kunt u dit vinden in uw browserinstellingen:

Chrome: cookies verwijderen, activeren en beheren in Chrome

Safari: cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: verwijder cookies om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst.

Internet Explorer: Verwijderen en beheren van cookies

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

Als u in het algemeen geen cookies wilt, kunt u uw browser zo instellen dat hij u altijd informeert wanneer een cookie wordt geplaatst. Op die manier kunt u voor elke cookie afzonderlijk beslissen of u de cookie toestaat of niet. De procedure varieert naargelang de browser. U kunt het beste naar de instructies zoeken in Google met de zoekterm “Delete Cookies Chrome” of “Deactivate Cookies Chrome” in het geval van een Chrome browser.

Rechtsgrondslag

De zogenaamde “cookierichtsnoeren” zijn sinds 2009 van kracht. Daarin staat dat voor het opslaan van cookies uw toestemming is vereist (artikel 6, lid 1, onder a, DSGVO). Binnen de EU-landen zijn er echter nog steeds zeer uiteenlopende reacties op deze richtlijnen. In Oostenrijk is deze richtlijn echter ten uitvoer gelegd in § 96, lid 3, van de telecommunicatiewet (TKG). In Duitsland is de Cookierichtlijn niet als nationale wet omgezet. In plaats daarvan werd deze richtlijn grotendeels ten uitvoer gelegd in § 15, lid 3, van de Telemediawet (TMG).

Voor absoluut noodzakelijke cookies, zelfs wanneer er geen toestemming is. zijn er legitieme belangen (artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO), die in de meeste gevallen van economische aard zijn. Wij willen de bezoekers van de website een prettige gebruikerservaring bieden en daarvoor zijn bepaalde cookies vaak absoluut noodzakelijk.

Als er cookies worden gebruikt die niet absoluut noodzakelijk zijn, gebeurt dit alleen met uw toestemming. De rechtsgrondslag in dit verband is artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO.

In de volgende paragrafen wordt u meer gedetailleerd geïnformeerd over het gebruik van cookies, voor zover de gebruikte software cookies gebruikt.

Web hosting introductie

Web hosting samenvatting
Betrokken partijen: bezoekers van de website
🤝 Doel: professionele hosting van de website en het veiligstellen van de werking ervan
📓 Verwerkte gegevens: IP-adres, tijdstip van websitebezoek, gebruikte browser en andere gegevens. Meer details hierover vindt u hieronder of bij de respectieve gebruikte webhostingprovider.
📅 Bewaartermijn: afhankelijk van de aanbieder, maar meestal 2 weken.
Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit.f DSGVO (rechtmatige belangen)

Wat is webhosting?

Wanneer u tegenwoordig websites bezoekt, wordt bepaalde informatie – waaronder persoonsgegevens – automatisch gecreëerd en opgeslagen, ook op deze website. Deze gegevens moeten zo spaarzaam mogelijk worden verwerkt en alleen met een rechtvaardiging. Met website bedoelen we overigens het geheel van alle webpagina’s op een domein, d.w.z. alles vanaf de homepage (startpagina) tot de allerlaatste subpagina (zoals deze). Met domein bedoelen we bijvoorbeeld example.de of example.com.

Als u een website op een scherm wilt bekijken, gebruikt u daarvoor een programma dat een webbrowser wordt genoemd. Waarschijnlijk kent u sommige webbrowsers bij naam: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox en Apple Safari.

Deze webbrowser moet verbinding maken met een andere computer waar de code van de website is opgeslagen: de webserver. Het beheren van een webserver is een ingewikkelde en kostbare taak, en daarom wordt dit meestal gedaan door professionele aanbieders. Deze bieden webhosting aan en zorgen zo voor een betrouwbare en foutloze opslag van websitegegevens.

Wanneer de browser op uw computer (desktop, laptop, smartphone) verbinding maakt en tijdens de gegevensoverdracht van en naar de webserver, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. Aan de ene kant slaat uw computer gegevens op, aan de andere kant moet de webserver ook een tijdje gegevens opslaan om goed te kunnen functioneren.

Ter illustratie:

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

De doeleinden van de gegevensverwerking zijn:

 1. Professionele hosting van de website en beveiliging van de werking
 2. de operationele en IT-beveiliging te handhaven
 3. Anonieme evaluatie van het toegangsgedrag om ons aanbod te verbeteren en, indien nodig, voor strafrechtelijke vervolging of het instellen van vorderingen.

Welke gegevens worden verwerkt?

Zelfs terwijl u op dit moment onze website bezoekt, slaat onze webserver, de computer waarop deze website is opgeslagen, gewoonlijk automatisch gegevens op zoals

 • het volledige internetadres (URL) van de bezochte website
 • Browser en browserversie (bijv. Chrome 87)
 • het gebruikte besturingssysteem (bijv. Windows 10)
 • het adres (URL) van de eerder bezochte pagina (referrer URL) (b.v. https://www.beispielquellsite.de/vondabinichgekommen.html/)
 • De hostnaam en het IP-adres van het apparaat waartoe toegang wordt verkregen (bijv. COMPUTERNAME en 194.23.43.121).
 • Datum en tijd
 • in bestanden, de zogenaamde web server log files

Hoe lang worden gegevens bewaard?

In de regel worden deze gegevens veertien dagen bewaard en daarna automatisch gewist. Wij geven deze gegevens niet door, maar kunnen niet uitsluiten dat deze gegevens in geval van onwettig gedrag door de autoriteiten worden ingezien.

Kortom, uw bezoek wordt gelogd door onze provider (bedrijf dat onze website draait op speciale computers (servers)), maar we delen uw gegevens niet zonder toestemming!

Rechtsgrondslag

De rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van webhosting vloeit voort uit art. 6 lid 1 lit. f DSGVO (bescherming van gerechtvaardigde belangen), omdat het gebruik van professionele hosting bij een provider noodzakelijk is om het bedrijf op een veilige en gebruikersvriendelijke manier op het internet te presenteren en om hieruit zo nodig aanvallen en vorderingen te kunnen instellen.

In de regel bestaat er tussen ons en de hostingprovider een contract over de in opdracht gegeven verwerking overeenkomstig art. 28 f. DSGVO, dat de naleving van de gegevensbescherming waarborgt en de veiligheid van de gegevens garandeert.

Website Bouwsteen Systemen Introductie

Website Building Block Systems Samenvatting van het privacybeleid
👥 Betrokkene: Bezoekers van de website
🤝 Doel: optimalisering van onze dienstverlening
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals technische gebruiksinformatie, zoals browseractiviteit, clickstreamactiviteit, heatmaps van sessies, alsook contactgegevens, IP-adres of uw geografische locatie. Meer details vindt u hieronder in dit privacybeleid en in het privacybeleid van de providers.
📅 Opslagduur: afhankelijk van de provider.
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Rechtmatige belangen), Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming).

Wat zijn website bouwpakketten?

Wij gebruiken een website bouwpakket systeem voor onze website. Modulaire systemen zijn speciale vormen van een content management systeem (CMS). Met een modulair systeem kunnen websitebeheerders heel gemakkelijk en zonder programmeerkennis een website maken. In veel gevallen bieden webhosts ook bouwbloksystemen aan. Door gebruik te maken van een modulair systeem kunnen ook persoonsgegevens van u worden verzameld, opgeslagen en verwerkt. In deze tekst over gegevensbescherming geven wij u algemene informatie over de gegevensverwerking door modulaire systemen. Meer gedetailleerde informatie vindt u in de gegevensbeschermingsverklaringen van de aanbieder.

Waarom gebruiken wij website bouwsystemen voor onze website?

Het grootste voordeel van een modulair systeem is het gebruiksgemak. Wij willen u een duidelijke, eenvoudige en overzichtelijke website bieden, die wij gemakkelijk zelf kunnen bedienen en onderhouden – zonder externe ondersteuning. Een modulair systeem biedt nu veel nuttige functies die we zelfs zonder programmeerkennis kunnen gebruiken. Dit stelt ons in staat onze webaanwezigheid naar onze wensen vorm te geven en u een informatief en aangenaam verblijf op onze website te bieden.

Welke gegevens worden door een modulair systeem opgeslagen?

Welke gegevens precies worden opgeslagen, hangt natuurlijk af van het gebruikte websitebouwsysteem. Elke aanbieder verwerkt en verzamelt andere gegevens van de websitebezoeker. Maar in de regel worden technische gebruiksgegevens verzameld, zoals besturingssysteem, browser, schermresolutie, taal- en toetsenbordinstellingen, hostingprovider en de datum van uw websitebezoek. Trackinggegevens (bv. browseractiviteit, clickstreamactiviteit, sessiehitmaps, enz.) kunnen ook worden verwerkt. Daarnaast kunnen ook persoonsgegevens worden verzameld en opgeslagen. Het gaat meestal om contactgegevens zoals e-mailadres, telefoonnummer (indien u dat hebt verstrekt), IP-adres en geografische locatiegegevens. Welke gegevens precies worden opgeslagen, kunt u vinden in het privacybeleid van de aanbieder.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Wij zullen u informeren over de duur van de onderstaande gegevensverwerking in verband met het gebruikte systeem voor de bouw van de website, voor zover wij daarover meer informatie hebben. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in het privacybeleid van de provider. In het algemeen verwerken wij persoonsgegevens niet langer dan absoluut noodzakelijk is voor de levering van onze diensten en producten. Het kan zijn dat de provider gegevens van u opslaat volgens zijn eigen specificaties, waarop wij geen invloed hebben.

Recht van bezwaar

U hebt altijd het recht op informatie, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Als u vragen hebt, kunt u ook altijd contact opnemen met de verantwoordelijke van het gebruikte systeem voor de bouw van de website. Contactgegevens vindt u in ons privacybeleid of op de website van de desbetreffende aanbieder.

U kunt cookies die providers gebruiken voor hun functies in uw browser verwijderen, deactiveren of beheren. Afhankelijk van welke browser u gebruikt, werkt dit op verschillende manieren. Houd er echter rekening mee dat niet alle functies dan zoals gewoonlijk werken.

Rechtsgrondslag

Wij hebben er een legitiem belang bij een websitebouwpakket te gebruiken om onze onlinedienst te optimaliseren en deze op een efficiënte en gebruiksvriendelijke manier aan u te presenteren. De overeenkomstige rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO (rechtmatige belangen). Wij gebruiken het modulaire systeem echter alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Voor zover de verwerking van gegevens niet absoluut noodzakelijk is voor het functioneren van de website, worden de gegevens alleen verwerkt op basis van uw toestemming. Dit geldt met name voor opsporingsactiviteiten. De rechtsgrondslag in dit verband is artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO.

Met dit privacybeleid hebben wij u de belangrijkste algemene informatie over gegevensverwerking verstrekt. Indien u meer gedetailleerde informatie wenst, vindt u die – indien beschikbaar – in het volgende gedeelte of in het privacybeleid van de aanbieder.

Google Analytics Privacybeleid

Google Analytics Privacybeleid Samenvatting
👥 Onderwerp van de gegevens: Bezoekers van de website.
🤝 Doel: Evaluatie van bezoekersinformatie om het webaanbod te optimaliseren.
📓 Verwerkte gegevens: Toegangsstatistieken met gegevens zoals de plaats van toegang, apparaatgegevens, toegangsduur en -tijd, navigatiegedrag, klikgedrag en IP-adressen. Meer details vindt u verderop in dit privacybeleid.
📅 Opslagduur: afhankelijk van de gebruikte eigenschappen.
Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen)

Wat is Google Analytics?

Wij gebruiken op onze website het analyse-trackingprogramma Google Analytics (GA) van het Amerikaanse bedrijf Google Inc. Voor het Europese gebied is het bedrijf Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor alle Google-diensten. Google Analytics verzamelt gegevens over uw handelingen op onze website. Wanneer u bijvoorbeeld op een link klikt, wordt deze actie opgeslagen in een cookie en doorgestuurd naar Google Analytics. De rapporten die wij van Google Analytics ontvangen, helpen ons om onze website en onze dienstverlening beter af te stemmen op uw voorkeuren. Hierna gaan wij dieper in op het tracking-instrument en informeren wij u met name over welke gegevens worden opgeslagen en hoe u dit kunt voorkomen.

Google Analytics is een tracking-instrument dat wordt gebruikt om het verkeer op onze website te analyseren. Om Google Analytics te laten werken, is een trackingcode ingebouwd in de code van onze website. Wanneer u onze website bezoekt, registreert deze code verschillende handelingen die u op onze website verricht. Zodra u onze website verlaat, worden deze gegevens doorgestuurd naar de servers van Google Analytics en daar opgeslagen.

Google verwerkt de gegevens en wij ontvangen rapporten over uw gebruikersgedrag. Deze verslagen kunnen, zonder zich daartoe te beperken, het volgende omvatten

 • Doelgroeprapporten: Via doelgroeprapporten leren wij onze gebruikers beter kennen en weten wij preciezer wie in onze dienst geïnteresseerd is.
 • Ad-rapporten: Ad-rapporten maken het voor ons gemakkelijker om onze online reclame te analyseren en te verbeteren.
 • Acquisitierapporten: Acquisitierapporten geven ons nuttige informatie over hoe we meer mensen voor onze dienst kunnen interesseren.
 • Gedragsrapporten: deze vertellen ons hoe u omgaat met onze website. Wij kunnen volgen welk pad u op onze site aflegt en op welke links u klikt.
 • Conversierapporten: Conversie is de naam die wordt gegeven aan een proces waarin u een gewenste actie onderneemt als gevolg van een marketingboodschap. Bijvoorbeeld, wanneer u van een gewone websitebezoeker overgaat naar een koper of nieuwsbriefabonnee. Deze rapporten helpen ons meer te weten te komen over hoe onze marketinginspanningen voor u werken. Zo willen we onze conversieratio verhogen.
 • Real-time rapporten: Hier weten we altijd onmiddellijk wat er op onze website gebeurt. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien hoeveel gebruikers deze tekst momenteel lezen.

Waarom gebruiken wij Google Analytics op onze website?

Ons doel met deze website is duidelijk: wij willen u de best mogelijke service bieden. De statistieken en gegevens van Google Analytics helpen ons om dit doel te bereiken.

De statistisch geëvalueerde gegevens geven ons een duidelijk beeld van de sterke en zwakke punten van onze website. Enerzijds kunnen we onze site optimaliseren zodat hij gemakkelijker wordt gevonden door geïnteresseerden op Google. Aan de andere kant helpen de gegevens ons om u als bezoeker beter te begrijpen. Zo weten wij precies wat wij op onze website moeten verbeteren om u de best mogelijke service te bieden. De gegevens helpen ons ook om onze reclame- en marketingacties op een meer individuele en kosteneffectieve manier uit te voeren. Het is immers alleen maar zinvol onze producten en diensten te tonen aan mensen die daarin geïnteresseerd zijn.

Welke gegevens worden door Google Analytics opgeslagen?

Google Analytics gebruikt een traceercode om een willekeurige, unieke ID te maken die is gekoppeld aan uw browsercookie. Dit is hoe Google Analytics u herkent als een nieuwe gebruiker. De volgende keer dat u onze site bezoekt, wordt u herkend als een “terugkerende” gebruiker. Alle verzamelde gegevens worden samen met deze gebruikers-ID opgeslagen. Dit maakt het in de eerste plaats mogelijk om pseudonieme gebruikersprofielen te evalueren.

Om onze website met Google Analytics te kunnen analyseren, moet in de trackingcode een property-ID worden ingevoegd. De gegevens worden dan opgeslagen in de overeenkomstige eigenschap. Voor elke nieuw aangemaakte eigenschap, is de Google Analytics 4 eigenschap standaard. Als alternatief kunt u ook de Universal Analytics eigenschap aanmaken. Afhankelijk van de gebruikte eigenschap worden gegevens gedurende verschillende perioden opgeslagen.

Identifiers zoals cookies en app instance ID’s meten uw interacties op onze website. Interacties zijn alle soorten handelingen die u op onze website verricht. Als u ook gebruik maakt van andere Google-systemen (zoals een Google-account), kunnen gegevens die via Google Analytics worden gegenereerd, worden gekoppeld aan cookies van derden. Google deelt geen Google Analytics-gegevens met anderen, tenzij wij, als websitebeheerder, daarvoor toestemming geven. Uitzonderingen zijn mogelijk indien wettelijk vereist.

De volgende cookies worden door Google Analytics gebruikt:

Naam: _ga
Wert: 2.1326744211.152111936657-5
Doel: Standaard gebruikt analytics.js de cookie _ga om de gebruikers-ID op te slaan. In principe wordt het gebruikt om websitebezoekers te onderscheiden.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: _gid
Wert: 2.1687193234.152111936657-1
Doel: De cookie wordt ook gebruikt om websitebezoekers te onderscheiden
Vervaldatum: na 24 uur

Naam: _gat_gtag_UA_<eigenschap-id>
Waarde: 1
Doel: Wordt gebruikt om het verzoekpercentage te verlagen. Als Google Analytics wordt aangeboden via Google Tag Manager, heet deze cookie _dc_gtm_ <property-id>.
Vervaldatum: na 1 minuut

Naam: AMP_TOKEN
Waarde: niet gespecificeerd
Doel: De cookie bevat een token dat kan worden gebruikt om een gebruikers-ID op te halen bij de AMP-client ID-service. Andere mogelijke waarden duiden op een logout, een verzoek of een fout.
Vervaldatum: na 30 seconden tot één jaar

Naam: __utma
Waarde: 1564498958.1564498958.1564498958.1
Doel: Deze cookie wordt gebruikt om uw gedrag op de website te volgen en de prestaties te meten. De cookie wordt bijgewerkt telkens wanneer informatie naar Google Analytics wordt gestuurd.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: __utmt
Waarde: 1
Doel: De cookie wordt net als _gat_gtag_UA_<property-id> gebruikt om de verzoeksnelheid af te zwakken.
Vervaldatum: na 10 minuten

Naam: __utmb
Waarde: 3.10.1564498958
Doel: Deze cookie wordt gebruikt om nieuwe sessies te bepalen. Het wordt bijgewerkt telkens als nieuwe gegevens of info naar Google Analytics wordt gestuurd.
Vervaldatum: na 30 minuten

Naam: __utmc
Waarde: 167421564
Doel: Deze cookie wordt gebruikt om nieuwe sessies in te stellen voor terugkerende bezoekers. Dit is een sessiecookie en wordt alleen opgeslagen totdat u de browser weer sluit.
Vervaldatum: Na het sluiten van de browser.

Naam: __utmz
Waarde: m|utmccn=(referral)|utmcmd=referral|utmcct=/
Doel: De cookie wordt gebruikt om de bron van het verkeer naar onze website te identificeren. Dit betekent dat de cookie opslaat van waar u naar onze website bent gekomen. Dit kan een andere pagina geweest zijn of een advertentie.
Vervaldatum: na 6 maanden

Naam: __utmv
Waarde: niet gespecificeerd
Doel: De cookie wordt gebruikt om aangepaste gebruikersgegevens op te slaan. Het wordt altijd bijgewerkt wanneer informatie naar Google Analytics wordt gestuurd.
Vervaldatum: na 2 jaar

Opmerking: Deze lijst kan geen aanspraak maken op volledigheid, omdat Google ook de keuze van zijn cookies steeds weer wijzigt.

Hier tonen wij u een overzicht van de belangrijkste gegevens die met Google Analytics worden verzameld:

Heatmaps: Google maakt zogenaamde heat maps. Met heatmaps kunt u precies die gebieden zien waar u op klikt. Dit geeft ons informatie over waar u “reist” op onze site.

Sessieduur: Google definieert sessieduur als de tijd die u op onze site doorbrengt zonder de site te verlaten. Als u 20 minuten inactief bent geweest, wordt de sessie automatisch beëindigd.

Bouncepercentage: Er is sprake van een bounce wanneer u slechts één pagina op onze website bekijkt en vervolgens onze website weer verlaat.

Aanmaken van een account: Wanneer u een account aanmaakt of een bestelling plaatst op onze website, verzamelt Google Analytics deze gegevens.

IP adres: Het IP-adres wordt alleen in afgekorte vorm weergegeven, zodat geen duidelijke toewijzing mogelijk is.

Locatie: Het IP-adres kan worden gebruikt om het land en uw geschatte locatie te bepalen. Dit proces wordt ook wel IP-locatiebepaling genoemd.

Technische informatie: Technische informatie omvat, maar is niet beperkt tot, uw browsertype, internetserviceprovider of schermresolutie.

Bron van herkomst: Google Analytics of, natuurlijk, zijn wij ook geïnteresseerd in van welke website of van welke advertenties u naar onze site bent gekomen.

Andere gegevens zijn onder meer contactgegevens, eventuele beoordelingen, het afspelen van media (bijvoorbeeld wanneer u een video afspeelt via onze site), het delen van inhoud via sociale media of het toevoegen aan uw favorieten. De lijst pretendeert niet volledig te zijn en dient slechts als een algemene oriëntatie van de gegevensopslag door Google Analytics.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Google heeft zijn servers over de hele wereld verspreid. De meeste servers bevinden zich in Amerika en bijgevolg worden uw gegevens meestal op Amerikaanse servers opgeslagen. Waar de datacentra van Google zich precies bevinden, kunt u hier vinden: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de

Uw gegevens worden verspreid over verschillende fysieke gegevensdragers. Dit heeft het voordeel dat de gegevens sneller kunnen worden teruggevonden en beter beschermd zijn tegen manipulatie. In elk datacenter van Google zijn er bijbehorende noodprogramma’s voor uw gegevens. Als bijvoorbeeld de hardware bij Google uitvalt of natuurrampen servers lamleggen, blijft het risico van een dienstonderbreking bij Google nog steeds gering.

De bewaartermijn van de gegevens is afhankelijk van de gebruikte eigenschappen. Wanneer u de nieuwere eigenschappen van Google Analytics 4 gebruikt, is de bewaarperiode van uw gebruikersgegevens ingesteld op 14 maanden. Voor andere zogenaamde gebeurtenisgegevens hebben wij de keuze tussen een bewaartermijn van 2 maanden of 14 maanden.

Voor Universal Analytics-eigenschappen heeft Google Analytics een standaardbewaartermijn van 26 maanden voor uw gebruikersgegevens. Dan worden uw gebruikersgegevens gewist. Wij hebben echter de mogelijkheid om zelf de bewaartermijn van de gebruikersgegevens te kiezen. Hiervoor staan ons vijf varianten ter beschikking:

 • Schrapping na 14 maanden
 • Schrapping na 26 maanden
 • Schrapping na 38 maanden
 • Schrapping na 50 maanden
 • Geen automatische verwijdering

Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid dat gegevens pas worden gewist wanneer u onze website niet meer bezoekt binnen de door ons gekozen periode. In dat geval wordt de bewaartermijn opnieuw ingesteld telkens wanneer u onze website binnen de aangegeven periode opnieuw bezoekt.

Zodra de gespecificeerde periode is verstreken, worden de gegevens één keer per maand gewist. Deze bewaartermijn is van toepassing op uw gegevens in verband met cookies, gebruikersherkenning en reclame-ID’s (bv. DoubleClick-domeincookies). Rapporteringsresultaten zijn gebaseerd op geaggregeerde gegevens en worden apart van gebruikersgegevens opgeslagen. Geaggregeerde gegevens zijn een samenvoeging van afzonderlijke gegevens tot een grotere eenheid.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

Krachtens de gegevensbeschermingswetgeving van de Europese Unie hebt u het recht uw gegevens in te zien, bij te werken, te wissen of te beperken. U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens gebruikt door de browser add-on te gebruiken om Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js) uit te schakelen. U kunt de browser add-on downloaden en installeren op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Let op dat deze add-on alleen het verzamelen van gegevens door Google Analytics uitschakelt.

Als u cookies in principe wilt deactiveren, verwijderen of beheren, vindt u de desbetreffende links naar de respectieve instructies van de meest populaire browsers onder de rubriek “Cookies”.

Rechtsgrondslag

Het gebruik van Google Analytics vereist uw toestemming, die wij hebben verkregen met onze cookie pop-up. Overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (toestemming), vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals die kan plaatsvinden bij de verzameling door webanalysetools.

Naast toestemming hebben wij een legitiem belang bij het analyseren van het gedrag van websitebezoekers om ons aanbod technisch en economisch te verbeteren. Met behulp van Google Analytics herkennen wij websitefouten, kunnen wij aanvallen opsporen en de economische efficiëntie verbeteren. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde Belangen). Wij maken echter alleen gebruik van Google Analytics als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Google verwerkt ook gegevens van u in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan gepaard gaan met diverse risico’s voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Google gebruikt zogenoemde modelcontractbepalingen (= art. 46 lid 2 en 3 DSGVO) als basis voor de gegevensverwerking voor ontvangers die in derde landen zijn gevestigd (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder de VS) of voor de gegevensoverdracht daarheen. Standaardcontractbepalingen (SCC) zijn sjablonen die door de EU-Commissie ter beschikking worden gesteld en die ervoor moeten zorgen dat uw gegevens voldoen aan de Europese normen inzake gegevensbescherming, zelfs als ze worden doorgegeven aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Door deze clausules verbindt Google zich ertoe het Europese niveau van gegevensbescherming na te leven bij de verwerking van uw relevante gegevens, zelfs indien de gegevens in de VS worden opgeslagen, verwerkt en beheerd. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de overeenkomstige modelcontractbepalingen onder meer hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

De voorwaarden voor gegevensverwerking van Google Ads, die overeenkomen met de standaardcontractbepalingen en ook van toepassing zijn op Google Analytics, zijn te vinden op https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

Wij hopen dat wij u de belangrijkste informatie hebben kunnen verstrekken over de verwerking van Google Analytics-gegevens. Als u meer wilt weten over de trackingdienst, raden wij u deze twee links aan: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ en https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Google Analytics-rapporten over demografische kenmerken en interesses

Wij hebben de advertentierapportagefuncties in Google Analytics aangezet. De demografische en interesserapporten bevatten informatie over leeftijd, geslacht en interesses. Zo kunnen wij ons een beter beeld vormen van onze gebruikers – zonder dat wij deze gegevens aan individuele personen kunnen toewijzen. U kunt meer te weten komen over de reclamefuncties op https://support.google.com/analytics/answer/3450482?hl=de_AT&utm_id=ad.

U kunt het gebruik van de activiteiten en informatie van uw Google-account stoppen onder “Advertentie-instellingen” op https://adssettings.google.com/authenticated door het vakje aan te vinken.

Google Analytics IP-anonimisering

Wij hebben Google Analytics IP-adres anonimisering op deze website geïmplementeerd. Deze functie is door Google ontwikkeld om deze website in staat te stellen te voldoen aan de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften en aanbevelingen van lokale gegevensbeschermingsautoriteiten wanneer deze de opslag van het volledige IP-adres verbieden. Het anonimiseren of maskeren van de IP-adressen vindt plaats zodra de IP-adressen in het gegevensverzamelingsnetwerk van Google Analytics aankomen en voordat de gegevens worden opgeslagen of verwerkt.

Meer informatie over IP-anonimisering vindt u op https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de.

Google Analytics Gegevensverwerking Addendum

Wij hebben een directe klantenovereenkomst met Google gesloten voor het gebruik van Google Analytics door het “Addendum gegevensverwerking” in Google Analytics te aanvaarden.

U kunt hier meer te weten komen over het addendum gegevensverwerking voor Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=de&utm_id=ad

Online Marketing Introductie

Online marketing privacybeleid Samenvatting
👥 Onderwerp van de gegevens: Bezoekers van de website.
🤝 Doel: Evaluatie van bezoekersinformatie om het webaanbod te optimaliseren.
📓 Verwerkte gegevens: Toegangsstatistieken met gegevens zoals toegangslocaties, apparaatgegevens, toegangsduur en -tijd, navigatiegedrag, klikgedrag en IP-adressen. Persoonsgegevens zoals naam of e-mailadres kunnen ook worden verwerkt. Meer details hierover zijn te vinden bij de respectieve online marketing tool die wordt gebruikt.
📅 Opslagduur: afhankelijk van de gebruikte online-marketingtools.
Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit.f DSGVO (Gewettigde belangen)

Wat is online marketing?

Online marketing verwijst naar alle maatregelen die online worden uitgevoerd om marketingdoelstellingen te bereiken, zoals het vergroten van de naamsbekendheid of het sluiten van een deal. Voorts hebben onze online-marketingmaatregelen tot doel de aandacht van de mensen op onze website te vestigen. Om ons aanbod aan veel belangstellenden te kunnen tonen, doen wij daarom aan online marketing. Meestal gaat het om online adverteren, content marketing of zoekmachineoptimalisatie. Om onlinemarketing efficiënt en gericht te kunnen inzetten, worden ook persoonsgegevens opgeslagen en verwerkt. Enerzijds helpen de gegevens ons om onze inhoud alleen te tonen aan die mensen die er werkelijk in geïnteresseerd zijn, en anderzijds kunnen wij het publicitaire succes van onze online-marketingmaatregelen meten.

Waarom gebruiken we online marketing tools?

Wij willen onze website laten zien aan iedereen die geïnteresseerd is in wat wij te bieden hebben. Wij zijn ons ervan bewust dat dit niet mogelijk is zonder bewuste maatregelen. Dat is waarom wij aan online marketing doen. Er zijn verschillende hulpmiddelen die het ons gemakkelijker maken om aan onze online marketingmaatregelen te werken en die bovendien altijd suggesties voor verbetering geven via gegevens. Op die manier kunnen wij onze campagnes beter afstemmen op onze doelgroep. Het doel van deze online marketinginstrumenten die wij gebruiken is dus uiteindelijk om ons aanbod te optimaliseren.

Welke gegevens worden verwerkt?

Om onze online marketing te laten werken en het succes van de maatregelen te kunnen meten, worden gebruikersprofielen aangemaakt en gegevens opgeslagen, bijvoorbeeld in cookies (dit zijn kleine tekstbestanden). Met behulp van deze gegevens kunnen wij niet alleen reclame in de klassieke zin plaatsen, maar ook onze inhoud rechtstreeks op onze website weergeven op de manier die u verkiest. Voor dit doel zijn er verschillende hulpmiddelen van derden die deze functies aanbieden en dienovereenkomstig ook gegevens van u verzamelen en opslaan. De genoemde cookies slaan bijvoorbeeld op welke webpagina’s u op onze website hebt bezocht, hoe lang u deze pagina’s hebt bekeken, op welke links of knoppen u klikt of van welke website u naar ons bent gekomen. Daarnaast kan ook technische informatie worden opgeslagen. Bijvoorbeeld uw IP-adres, welke browser u gebruikt, vanaf welk eindapparaat u onze website bezoekt of het tijdstip waarop u onze website hebt bezocht en weer hebt verlaten. Indien u ons toestemming hebt gegeven om ook uw locatie te bepalen, kunnen wij deze ook opslaan en verwerken.

Uw IP-adres wordt in gepseudonimiseerde vorm opgeslagen (d.w.z. afgekort). Unieke gegevens die u rechtstreeks als persoon identificeren, zoals uw naam, adres of e-mailadres, worden ook alleen in gepseudonimiseerde vorm opgeslagen als onderdeel van de reclame- en onlinemarketingprocessen. Wij kunnen u dus niet als persoon identificeren, maar beschikken alleen over de gepseudonimiseerde informatie die in de gebruikersprofielen is opgeslagen.

De cookies kunnen ook worden ingezet, geanalyseerd en gebruikt voor reclamedoeleinden op andere websites die met dezelfde reclamemiddelen werken. De gegevens kunnen vervolgens ook worden opgeslagen op de servers van de aanbieders van reclamemiddelen.

In uitzonderlijke gevallen kunnen ook unieke gegevens (naam, e-mailadres, enz.) in de gebruikersprofielen worden opgeslagen. Deze gegevens worden bijvoorbeeld opgeslagen als u lid bent van een socialemediakanaal dat wij gebruiken voor onze online-marketingmaatregelen en het netwerk eerder ontvangen gegevens koppelt aan het gebruikersprofiel.

Met alle reclametools die wij gebruiken en die gegevens van u op hun servers opslaan, ontvangen wij alleen geaggregeerde informatie en nooit gegevens die u als individu identificeerbaar maken. Uit de gegevens blijkt alleen hoe goed de reclamemaatregelen hebben gewerkt. Zo zien wij bijvoorbeeld welke maatregelen u of andere gebruikers hebben overgehaald om naar onze website te komen en daar een dienst of product te kopen. Op basis van de analyses kunnen wij ons reclameaanbod in de toekomst verbeteren en nog preciezer afstemmen op de behoeften en wensen van geïnteresseerden.

Duur van de gegevensverwerking

Wij zullen u hieronder informeren over de duur van de gegevensverwerking, voor zover wij daarover meer informatie hebben. In het algemeen verwerken wij persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de levering van onze diensten en producten. In cookies opgeslagen gegevens worden voor verschillende tijdsduur opgeslagen. Sommige cookies worden verwijderd zodra u de website verlaat, andere kunnen gedurende enkele jaren in uw browser worden opgeslagen. In de respectieve gegevensbeschermingsverklaringen van de afzonderlijke aanbieders krijgt u meestal precieze informatie over de afzonderlijke cookies die door de aanbieder worden gebruikt.

Recht van bezwaar

U hebt ook het recht en de mogelijkheid om uw toestemming voor het gebruik van cookies of derde aanbieders op elk moment in te trekken. Dit werkt ofwel via onze tool voor cookiebeheer of via andere opt-out-functies. U kunt bijvoorbeeld ook voorkomen dat gegevens via cookies worden verzameld door cookies in uw browser te beheren, te deactiveren of te verwijderen. De rechtmatigheid van de verwerking blijft ongewijzigd tot de intrekking.

Aangezien online-marketingtools gewoonlijk gebruik kunnen maken van cookies, raden wij u ook aan ons algemene privacybeleid inzake cookies te lezen. Om precies te weten welke van uw gegevens worden opgeslagen en verwerkt, dient u de privacyverklaringen van de respectieve instrumenten te lezen.

Rechtsgrondslag

Indien u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van derde aanbieders, is deze toestemming de rechtsgrondslag voor de desbetreffende gegevensverwerking. Overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG (toestemming) vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens zoals die kan plaatsvinden wanneer deze worden verzameld met behulp van online-marketinginstrumenten.

Wij hebben ook een rechtmatig belang bij het meten van online-marketingmaatregelen in geanonimiseerde vorm om ons aanbod en onze maatregelen met behulp van de verkregen gegevens te optimaliseren. De overeenkomstige rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO (rechtmatige belangen). Wij gebruiken de instrumenten echter alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Informatie over specifieke online-marketinginstrumenten – indien beschikbaar – is te vinden in de volgende hoofdstukken.

Google Ads (Google AdWords) Conversie bijhouden Privacybeleid

Google Ads (Google AdWords) Conversie bijhouden Privacybeleid Samenvatting
👥 Betrokkenen: bezoekers van de website.
🤝 Doel: economisch succes en optimalisering van onze dienstprestaties.
📓 Verwerkte gegevens: Toegangsstatistieken, die gegevens omvatten zoals de plaats van toegang, apparaatgegevens, toegangsduur en -tijd, navigatiegedrag, klikgedrag en IP-adressen. Persoonsgegevens zoals naam of e-mailadres kunnen ook worden verwerkt.
📅 Opslagperiode: Conversiecookies verlopen meestal na 30 dagen en geven geen persoonsgegevens door.
Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit.f DSGVO (Gewettigde belangen)

Wat is Google Ads Conversion Tracking?

Wij gebruiken Google Ads (voorheen Google AdWords) als een online marketing maatregel om onze producten en diensten te promoten. Op die manier willen wij meer mensen attent maken op de hoge kwaliteit van onze aanbiedingen op het internet. In het kader van onze reclamemaatregelen via Google Ads maken wij op onze website gebruik van de conversietracking van het bedrijf Google Inc. In Europa is echter het bedrijf Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor alle Google-diensten. Met behulp van dit gratis opsporingsmiddel kunnen wij ons reclameaanbod beter afstemmen op uw interesses en behoeften. In het volgende artikel gaan we dieper in op de vraag waarom we conversie-tracking gebruiken, welke gegevens daarbij worden opgeslagen en hoe u deze gegevensopslag kunt voorkomen.

Google Ads (voorheen Google AdWords) is het eigen online advertentiesysteem van Google Inc. Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van ons aanbod en willen zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met onze website. In de online sector biedt Google Ads hiervoor het beste platform. Natuurlijk willen wij ook een nauwkeurig overzicht krijgen van de kosten/baten-factor van onze reclamecampagnes. Daarom gebruiken we de Google Ads conversion tracking tool.

Maar wat is een conversie eigenlijk? Er is sprake van conversie wanneer u van een louter geïnteresseerde websitebezoeker overgaat naar een actieve bezoeker. Dit gebeurt wanneer u op onze advertentie klikt en vervolgens een andere actie uitvoert, zoals het bezoeken van onze website. Met de conversietool van Google registreren wij wat er gebeurt nadat een gebruiker op onze Google Ads-advertentie heeft geklikt. Zo kunnen wij bijvoorbeeld zien of producten zijn gekocht, diensten zijn gebruikt of gebruikers zich hebben ingeschreven voor onze nieuwsbrief.

Waarom gebruiken we Google Ads conversion tracking op onze website?

Wij gebruiken Google Ads om ook op andere websites de aandacht op ons aanbod te vestigen. Het doel is ervoor te zorgen dat onze reclamecampagnes echt alleen die mensen bereiken die in onze aanbiedingen geïnteresseerd zijn. Met de conversietool kunnen we zien welke zoekwoorden, advertenties, advertentiegroepen en campagnes leiden tot de gewenste klantacties. We zien hoeveel klanten op een bepaald apparaat interactie hebben met onze advertenties en vervolgens overgaan tot een conversie. Met deze gegevens kunnen wij onze kosten-batenfactor berekenen, het succes van afzonderlijke reclamemaatregelen meten en bijgevolg onze online-marketingmaatregelen optimaliseren. Wij kunnen de verkregen gegevens ook gebruiken om onze website voor u interessanter te maken en ons reclameaanbod nog individueler op uw behoeften af te stemmen.

Welke gegevens worden opgeslagen met Google Ads conversie tracking?

Wij hebben een conversion tracking tag of code snippet op onze website gezet om bepaalde gebruikersacties beter te kunnen analyseren. Als u nu op een van onze Google Ads-advertenties klikt, wordt de “conversie”-cookie van een Google-domein op uw computer (meestal in de browser) of mobiele apparaat opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die informatie op uw computer opslaan.

Hier zijn de data van de belangrijkste cookies voor Google’s conversie-tracering:

Naam: Conversie
Waarde: EhMI_aySuoyv4gIVled3Ch0llweVGAEgt-mr6aXd7dYlSAGQ111936657-3
Doel: Deze cookie slaat elke conversie op die u op onze site maakt nadat u via een Google-advertentie bij ons terecht bent gekomen.
Vervaldatum: na 3 maanden

Naam: _gac
Waarde: 1.1558695989.EAIaIQobChMIiOmEgYO04gIVj5AYCh2CBAPrEAAYASAAEgIYQfD_BwE
Doel: Dit is een klassieke Google Analytics cookie en wordt gebruikt om verschillende acties op onze website te registreren.
Vervaldatum: na 3 maanden

Opmerking: De cookie _gac verschijnt alleen in verband met Google Analytics. De bovenstaande lijst is niet volledig, aangezien Google ook andere cookies voor analytische doeleinden gebruikt.

Zodra u op onze website een actie uitvoert, herkent Google de cookie en slaat uw actie op als een zogenaamde conversie. Zolang u op onze website surft en de cookie nog niet is verlopen, erkennen wij en Google dat u ons via onze Google Ads-advertentie hebt gevonden. De cookie wordt gelezen en teruggestuurd naar Google Ads met de conversiegegevens. Het is ook mogelijk dat andere cookies worden gebruikt om conversies te meten. De conversietracking van Google Ads kan verder worden verfijnd en verbeterd met behulp van Google Analytics. Voor advertenties die Google op verschillende plaatsen op het web weergeeft, kunnen cookies met de naam “__gads” of “_gac” onder ons domein worden geplaatst. Sinds september 2017 wordt diverse campagne-informatie door analytics.js opgeslagen met het _gac cookie. De cookie slaat deze gegevens op zodra u een van onze pagina’s oproept waarvoor de automatische tagging van Google Ads is ingesteld. In tegenstelling tot cookies die voor Google-domeinen worden geplaatst, kan Google deze conversiecookies alleen lezen wanneer u op onze website bent. Wij verzamelen of ontvangen geen persoonlijke gegevens. Wij ontvangen een rapport van Google met statistische evaluaties. Zo leren wij bijvoorbeeld het totale aantal gebruikers kennen dat op onze advertentie heeft geklikt en zien wij welke reclamemaatregelen goed werden ontvangen.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Op dit punt willen wij erop wijzen dat wij geen invloed hebben op de manier waarop Google de verzamelde gegevens gebruikt. Volgens Google worden de gegevens versleuteld en op beveiligde servers opgeslagen. In de meeste gevallen verlopen conversiecookies na 30 dagen en worden er geen persoonsgegevens doorgegeven. De cookies genaamd “Conversion” en “_gac” (die wordt gebruikt in verband met Google Analytics) hebben een vervaldatum van 3 maanden.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

U hebt de mogelijkheid om niet deel te nemen aan Google Ads conversion tracking. Als u de cookie voor het bijhouden van conversies van Google uitschakelt via uw browser, blokkeert u het bijhouden van conversies. In dat geval wordt u niet opgenomen in de statistieken van het opsporingsinstrument. U kunt de cookie-instellingen in uw browser op elk moment wijzigen. Dit werkt voor elke browser iets anders. Onder de rubriek “Cookies” vindt u de overeenkomstige links naar de respectieve instructies van de meest populaire browsers.

Als u in het algemeen geen cookies wilt, kunt u uw browser zo instellen dat hij u altijd informeert wanneer een cookie wordt geplaatst. Op die manier kunt u voor elke cookie afzonderlijk beslissen of u de cookie toestaat of niet. Door deze browser plug-in te downloaden en te installeren op https://support.google.com/ads/answer/7395996 worden ook alle “reclamecookies” gedeactiveerd. Houd er rekening mee dat u door het uitschakelen van deze cookies niet de advertenties verhindert, maar alleen de gepersonaliseerde advertenties.

Rechtsgrondslag

Indien u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Ads Conversion Tracking, is deze toestemming de rechtsgrondslag voor de desbetreffende gegevensverwerking. Volgens Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (toestemming), vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens zoals die kan plaatsvinden tijdens het verzamelen door Google Ads Conversion Tracking.

Wij hebben ook een legitiem belang bij het gebruik van Google Ads Conversion Tracking om onze online dienstverlening en onze marketingmaatregelen te optimaliseren. De overeenkomstige rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO (rechtmatige belangen). Wij maken echter alleen gebruik van Google Ads Conversion Tracking als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Google verwerkt ook gegevens van u in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan gepaard gaan met diverse risico’s voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Google gebruikt zogenoemde modelcontractbepalingen (= art. 46 lid 2 en 3 DSGVO) als basis voor de gegevensverwerking voor ontvangers die in derde landen zijn gevestigd (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder de VS) of voor de gegevensoverdracht daarheen. Standaardcontractbepalingen (SCC) zijn sjablonen die door de EU-Commissie ter beschikking worden gesteld en die ervoor moeten zorgen dat uw gegevens voldoen aan de Europese normen inzake gegevensbescherming, zelfs als ze worden doorgegeven aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Door deze clausules verbindt Google zich ertoe het Europese niveau van gegevensbescherming na te leven bij de verwerking van uw relevante gegevens, zelfs indien de gegevens in de VS worden opgeslagen, verwerkt en beheerd. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de overeenkomstige modelcontractbepalingen onder meer hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

De voorwaarden voor gegevensverwerking voor advertentieproducten van Google (Google Ads Controller Data Protection Terms), die overeenkomen met de standaardcontractbepalingen en ook van toepassing zijn op Google Ads, zijn te vinden op https://business.safety.google/adscontrollerterms/.

Als u meer wilt weten over het privacybeleid van Google, raden wij u aan het algemene privacybeleid van Google te lezen: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Inleiding tot het Cookie Consent Management Platform

Samenvatting van het Cookie Consent Management Platform
👥 Betrokkenen: bezoekers van de website
🤝 Doel: Het verkrijgen en beheren van toestemming voor bepaalde cookies en daarmee het gebruik van bepaalde tools.
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens die worden gebruikt om de ingestelde cookie-instellingen te beheren, zoals IP-adres, tijdstip van toestemming, type toestemming, individuele toestemmingen. Meer details hierover zijn te vinden bij het respectieve gebruikte instrument.
📅 Bewaartijd: Afhankelijk van het gebruikte gereedschap, moet u voorbereid zijn op periodes van meerdere jaren.
Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (toestemming), Art. 6 para. 1 lit.f DSGVO (rechtmatige belangen)

Wat is een Cookie Consent Management Platform?

Wij gebruiken Consent Management Platform (CMP) software op onze website om ons en u te helpen correct en veilig om te gaan met scripts en cookies die in gebruik zijn. De software creëert automatisch een cookie-pop-up, scant en controleert alle scripts en cookies, geeft u toestemming voor cookies zoals vereist door de wet op de gegevensbescherming en helpt ons en u om alle cookies bij te houden. Met de meeste hulpmiddelen voor het beheer van de toestemming voor cookies worden alle bestaande cookies geïdentificeerd en gecategoriseerd. U als websitebezoeker bepaalt dan zelf of en welke scripts en cookies u wel of niet toestaat. De volgende grafiek illustreert de relatie tussen browser, webserver en CMP.

Waarom gebruiken wij een tool voor cookiebeheer?

Ons doel is u de best mogelijke transparantie te bieden op het gebied van gegevensbescherming. Bovendien zijn wij daartoe ook wettelijk verplicht. Wij willen u zo goed mogelijk informeren over alle hulpmiddelen en alle cookies die gegevens van u kunnen opslaan en verwerken. Het is ook uw recht om zelf te beslissen welke cookies u accepteert en welke niet. Om u dit recht te kunnen verlenen, moeten wij eerst precies weten welke cookies er op onze website terecht zijn gekomen. Dankzij een cookiebeheerprogramma dat de website regelmatig scant op alle bestaande cookies, zijn wij op de hoogte van alle cookies en kunnen wij u hierover DSGVO-conforme informatie verstrekken. U kunt dan cookies accepteren of weigeren via het toestemmingssysteem.

Welke gegevens worden verwerkt?

In het kader van onze tool voor cookiebeheer kunt u elke cookie afzonderlijk zelf beheren en hebt u volledige controle over de opslag en verwerking van uw gegevens. De verklaring van uw toestemming wordt opgeslagen, zodat wij u niet bij elk nieuw bezoek aan onze website hoeven te ondervragen en zodat wij uw toestemming ook kunnen bewijzen als de wet dat voorschrijft. Dit wordt opgeslagen in een opt-in cookie of op een server. Afhankelijk van de aanbieder van het cookiebeheerprogramma varieert de opslagperiode van uw toestemming voor cookies. In de meeste gevallen worden deze gegevens (bv. pseudonieme gebruikers-ID, tijdstip van toestemming, details van cookie-categorieën of -tools, browser- en apparaatinformatie) maximaal twee jaar bewaard.

Duur van de gegevensverwerking

Wij zullen u hieronder informeren over de duur van de gegevensverwerking, voor zover wij daarover meer informatie hebben. In het algemeen verwerken wij persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de levering van onze diensten en producten. In cookies opgeslagen gegevens worden voor verschillende tijdsduur opgeslagen. Sommige cookies worden verwijderd zodra u de website verlaat, andere kunnen gedurende enkele jaren in uw browser worden opgeslagen. De precieze duur van de gegevensverwerking hangt af van het gebruikte instrument, maar in de meeste gevallen moet u rekening houden met een opslagperiode van enkele jaren. In de respectieve gegevensbeschermingsverklaringen van de afzonderlijke aanbieders krijgt u meestal precieze informatie over de duur van de gegevensverwerking.

Recht van bezwaar

U hebt ook het recht en de mogelijkheid om uw toestemming voor het gebruik van cookies op elk moment in te trekken. Dit werkt ofwel via onze tool voor cookiebeheer of via andere opt-out-functies. U kunt bijvoorbeeld ook voorkomen dat gegevens via cookies worden verzameld door cookies in uw browser te beheren, te deactiveren of te verwijderen.

Informatie over speciale hulpmiddelen voor het beheer van cookies, indien beschikbaar, vindt u in de volgende rubrieken.

Rechtsgrondslag

Indien u cookies toestaat, worden uw persoonsgegevens via deze cookies verwerkt en opgeslagen. Indien wij cookies mogen gebruiken op grond van uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO), is deze toestemming ook de rechtsgrondslag voor het gebruik van cookies of de verwerking van uw gegevens. Om de toestemming voor cookies te kunnen beheren en u in staat te stellen uw toestemming te geven, gebruiken wij software voor het beheer van cookies. Het gebruik van deze software stelt ons in staat de website efficiënt te exploiteren op een wijze die in overeenstemming is met de wettelijke voorschriften, hetgeen een legitiem belang vormt (artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO).

BorlabsCookie Privacybeleid

Wij gebruiken BorlabsCookie op onze website, dat onder meer een hulpmiddel is om uw toestemming voor cookies op te slaan. De dienstverlener is het Duitse bedrijf Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg, Duitsland. U kunt meer te weten komen over de gegevens die door het gebruik van BorlabsCookie worden verwerkt in het privacybeleid op https://de.borlabs.io/datenschutz/.

Introductie van de betalingsprovider

Samenvatting privacybeleid betalingsprovider
👥 Betrokkene: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Het mogelijk maken en optimaliseren van het betalingsproces op onze website.
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals naam, adres, bankgegevens (rekeningnummer, kredietkaartnummer, wachtwoorden, TAN’s, enz.), IP-adres en contractgegevensMeer details zijn te
vinden in het respectieve gebruikte betaalproviderhulpmiddel.
📅 Bewaartermijn: afhankelijk van de gebruikte betalingsprovider.
Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO (uitvoering van een contract)

Wat is een betalingsprovider?

Wij gebruiken online betalingssystemen op onze website die ons en u een veilig en vlot betalingsproces mogelijk maken. Daarbij kunnen persoonsgegevens ook worden doorgegeven aan de respectieve betalingsprovider, en daar worden opgeslagen en verwerkt. Betalingsproviders zijn online betaalsystemen waarmee u een bestelling kunt plaatsen via online bankieren. In dat geval wordt de betaling afgehandeld door de betalingsprovider die u hebt gekozen. Wij ontvangen dan informatie over de verrichte betaling. Deze methode kan worden gebruikt door elke gebruiker die een actieve online bankrekening heeft met PIN en TAN. Er zijn bijna geen banken meer die dergelijke betaalmethoden niet aanbieden of aanvaarden.

Waarom maken wij gebruik van betalingsproviders op onze website?

Uiteraard willen wij met onze website en onze geïntegreerde online winkel de best mogelijke service bieden, zodat u zich op uw gemak voelt op onze site en gebruik kunt maken van onze aanbiedingen. Wij weten dat uw tijd kostbaar is en dat met name betalingsprocessen snel en soepel moeten verlopen. Om deze redenen bieden wij u verschillende betalingsproviders aan. U kunt de betalingsprovider van uw voorkeur kiezen en op de gebruikelijke manier betalen.

Welke gegevens worden verwerkt?

Welke gegevens precies worden verwerkt, hangt uiteraard af van de respectieve betalingsprovider. Maar in principe worden gegevens als naam, adres, bankgegevens (rekeningnummer, kredietkaartnummer, wachtwoorden, TAN’s, enz.) opgeslagen. Dit zijn noodzakelijke gegevens om überhaupt een transactie te kunnen uitvoeren. Daarnaast kunnen ook contractuele gegevens en gebruikersgegevens, zoals wanneer u onze website bezoekt, in welke inhoud u geïnteresseerd bent of op welke subpagina’s u klikt, worden opgeslagen. Uw IP-adres en informatie over de computer die u gebruikt, worden ook door de meeste betalingsproviders opgeslagen.

De gegevens worden gewoonlijk opgeslagen en verwerkt op de servers van de betalingsproviders. Wij als websitebeheerder ontvangen deze gegevens niet. Wij worden alleen geïnformeerd of de betaling al dan niet heeft gewerkt. Voor identiteits- en kredietwaardigheidscontroles kunnen betalingsdienstaanbieders gegevens doorsturen naar het bevoegde bureau. De bedrijfs- en gegevensbeschermingsbeginselen van de respectieve aanbieder zijn altijd van toepassing op alle betalingstransacties. Controleer daarom altijd de algemene voorwaarden en het privacybeleid van de betalingsprovider. U hebt ook het recht om op elk moment gegevens te laten wissen of corrigeren. Gelieve contact op te nemen met de respectieve dienstverlener met betrekking tot uw rechten (recht op herroeping, recht op informatie en recht om te worden getroffen).

Duur van de gegevensverwerking

Wij zullen u hieronder informeren over de duur van de gegevensverwerking indien wij hierover meer informatie hebben. In het algemeen verwerken wij persoonsgegevens niet langer dan absoluut noodzakelijk is voor de levering van onze diensten en producten. Indien de wet zulks voorschrijft, bijvoorbeeld in het geval van de boekhouding, kan deze bewaartermijn worden overschreden. Zo bewaren wij boekhoudkundige documenten met betrekking tot een contract (facturen, contractdocumenten, rekeningoverzichten, enz.) gedurende 10 jaar (§ 147 AO) en andere relevante zakelijke documenten gedurende 6 jaar (§ 247 HGB) nadat ze zijn opgesteld.

Recht van bezwaar

U hebt altijd het recht op informatie, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Als u vragen hebt, kunt u ook te allen tijde contact opnemen met de verantwoordelijke persoon van de gebruikte betalingsprovider. Contactgegevens vindt u in ons specifieke privacybeleid of op de website van de desbetreffende betalingsprovider.

U kunt cookies die betalingsproviders gebruiken voor hun functies in uw browser verwijderen, deactiveren of beheren. Afhankelijk van welke browser u gebruikt, werkt dit op verschillende manieren. Houd er echter rekening mee dat het betalingsproces dan mogelijk niet meer werkt.

Rechtsgrondslag

Daarom bieden wij naast de traditionele bank-/kredietinstellingen ook andere betalingsdienstaanbieders aan voor de afwikkeling van contractuele of rechtsbetrekkingen (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO). De privacyverklaringen van de afzonderlijke betalingsproviders (zoals Amazon Payments, Apple Pay of Discover) geven u een gedetailleerd overzicht van de gegevensverwerking en -opslag. Bovendien kunt u altijd contact opnemen met de verantwoordelijke partijen als u vragen hebt over onderwerpen die verband houden met gegevensbescherming.

Informatie over de specifieke betalingsproviders – indien beschikbaar – is te vinden in de volgende rubrieken.

Sofortüberweisung Privacybeleid

Sofortüberweisung Samenvatting van het privacybeleid
👥 Betrokkene: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimalisering van het betalingsproces op onze website.
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals naam, adres, bankgegevens (rekeningnummer, kredietkaartnummer, wachtwoorden, TAN’s, enz.), IP-adres en contractgegevensMeer details vindt u
hieronder in de verklaring
inzake het privacybeleid.
📅 Bewaartermijn: De gegevens worden bewaard binnen de wettelijke bewaartermijn.
Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. c DSGVO (wettelijke verplichting), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (gerechtvaardigde belangen)

Wat is een “onmiddellijke overschrijving”?

Wij bieden de betaalmethode “Sofortüberweisung” van de firma Sofort GmbH aan voor contante betaling op onze website. Sofort GmbH behoort sinds 2014 tot het Zweedse bedrijf Klarna, maar heeft zijn hoofdkantoor in Duitsland, Theresienhöhe 12, 80339 München.

Indien u besluit gebruik te maken van deze betaalmethode, worden uw persoonsgegevens eveneens doorgegeven aan Sofort GmbH of Klarna, en daar opgeslagen en verwerkt. Deze gegevensbeschermingstekst geeft u een overzicht van de gegevensverwerking door Sofort GmbH.

Sofortüberweisung is een online betalingssysteem waarmee u een bestelling kunt plaatsen via online bankieren. De verwerking van de betaling wordt door Sofort GmbH uitgevoerd en wij ontvangen onmiddellijk informatie over de verrichte betaling. Elke gebruiker die een actieve online bankrekening heeft met PIN en TAN kan deze methode gebruiken. Slechts enkele banken ondersteunen deze betaalmethode nog niet.

Waarom gebruiken wij “Sofortüberweisung” op onze website?

Ons doel met onze website en onze geïntegreerde online winkel is om u de best mogelijke service te bieden. Naast de algemene ervaring op de website en naast onze aanbiedingen, omvat dit ook een vlotte, snelle en veilige verwerking van de betaling van uw bestellingen. Om dit te garanderen, gebruiken wij “Sofortüberweisung” als ons betalingssysteem.

Welke gegevens worden door de “Sofortüberweisung” opgeslagen?

Wanneer u een onmiddellijke overschrijving via de Sofort/Klarna-dienst uitvoert, worden gegevens zoals naam, rekeningnummer, bankcode, onderwerp, bedrag en datum op de servers van het bedrijf opgeslagen. Wij ontvangen deze informatie ook via de betalingsbevestiging.

Sofort GmbH controleert in het kader van de rekeningdekking of het saldo van uw rekening en uw rekening-courantkrediet het betalingsbedrag dekken. In sommige gevallen wordt ook gecontroleerd of Sofort-overboekingen in de afgelopen 30 dagen met succes zijn uitgevoerd. Daarnaast worden uw gebruikersidentificatie (zoals uw gebruikersnummer of contractnummer) in verkorte vorm (“hashed”) en uw IP-adres verzameld en opgeslagen. Voor SEPA-overschrijvingen worden ook de BIC en het IBAN opgeslagen.

Volgens de onderneming worden geen andere persoonsgegevens (zoals rekeningsaldi, omzetgegevens, dispositielimieten, rekeninglijsten, gsm-nummer, authenticatiecertificaten, veiligheidscodes of PIN/TAN) verzameld, opgeslagen of doorgegeven aan derden.

Sofortüberweisung gebruikt ook cookies om de eigen service gebruiksvriendelijker te maken. Wanneer u een product bestelt, wordt u doorgestuurd naar de website van Sofort of Klarna. Na succesvolle betaling, wordt u doorgestuurd naar onze dank u pagina. De volgende drie cookies worden hier geplaatst:

Naam: SOFUEB
Wert: e8cipp378mdscn9e17kajlfhv7111936657-5
Doel: Deze cookie slaat uw sessie-ID op.
Vervaldatum: na afloop van de browsersessie.

Naam: User[user_cookie_rules].
Waarde: 1
Doel: Deze cookie slaat uw toestemming voor het gebruik van cookies op.
Vervaldatum: na 10 jaar

Naam: _ga
Wert: GA1.2.69759879.1589470706
Doel: Standaard gebruikt analytics.js de cookie _ga om de gebruikers-ID op te slaan. In principe wordt het gebruikt om onderscheid te maken tussen websitebezoekers. Dit is een cookie van Google Analytics.
Vervaldatum: na 2 jaar

Opmerking: De hier vermelde cookies pretenderen niet volledig te zijn. Het is altijd mogelijk dat de Sofortüberweisung ook andere cookies gebruikt.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Alle verzamelde gegevens worden bewaard binnen de wettelijke bewaarplicht. Deze verplichting kan tussen drie en tien jaar duren.

Klarna/Sofort GmbH streeft ernaar om gegevens alleen binnen de EU of de Europese Economische Ruimte (EER) op te slaan. Als gegevens buiten de EU/EER worden doorgegeven, moet de gegevensbescherming in overeenstemming zijn met de GDPR en moet het land onder een EU-toereikendheidsbesluit vallen.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

U kunt uw toestemming voor Klarna om persoonsgegevens te verwerken te allen tijde intrekken. U hebt ook altijd het recht op informatie, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Hiertoe kunt u contact opnemen met het team gegevensbescherming van het bedrijf door een e-mail te sturen naar datenschutz@sofort.com.

U kunt eventuele cookies die Sofortüberweisung in uw browser gebruikt, beheren, verwijderen of deactiveren. Afhankelijk van de browser van uw voorkeur, werkt dit op verschillende manieren. Onder de rubriek “Cookies” vindt u de overeenkomstige links naar de respectieve instructies van de meest populaire browsers.

Rechtsgrondslag

Daarom bieden wij voor de afwikkeling van contractuele of rechtsbetrekkingen naast de conventionele bank-/kredietinstellingen ook de betalingsdienstaanbieder Sofortüberweisung aan (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO). Voor een succesvol gebruik van de dienst is ook uw toestemming vereist (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO), voor zover het gebruik van cookies noodzakelijk is.

Als u meer wilt weten over de gegevensverwerking door de “Sofortüberweisung” firma Sofort GmbH, raden wij u aan de gegevensbeschermingsverklaring op https://www.sofort.de/datenschutz.html te lezen.

Audio & Video Introductie

Samenvatting van het privacybeleid voor audio en video
👥 Betrokkene: Bezoekers van de website
🤝 Doel: optimalisering van onze dienstverlening
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals contactgegevens, gegevens over gebruikersgedrag, informatie over uw apparaat en uw IP-adres kunnen worden opgeslagen.
Meer details hierover vindt u hieronder in de desbetreffende teksten over gegevensbescherming.
📅 Bewaartermijn: Gegevens worden in het algemeen bewaard zolang als nodig is voor het doel van de dienst.
Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen)

Wat zijn audio- en video-elementen?

Wij hebben audio- of video-elementen op onze website opgenomen, zodat u video’s kunt bekijken of muziek/podcasts rechtstreeks via onze website kunt beluisteren. De inhoud wordt verstrekt door dienstverleners. Alle inhoud wordt dus ook verkregen van de overeenkomstige servers van de aanbieders.

Dit zijn geïntegreerde functionele elementen van platforms zoals YouTube, Vimeo of Spotify. Het gebruik van deze portaalsites is meestal gratis, maar er kan ook betaalde inhoud worden gepubliceerd. Met behulp van deze embedded elementen kunt u de betreffende inhoud beluisteren of bekijken via onze website.

Wanneer u audio- of video-elementen op onze website gebruikt, kunnen ook persoonsgegevens over u worden doorgegeven aan, verwerkt en opgeslagen door de dienstverleners.

Waarom gebruiken wij audio- en video-elementen op onze website?

Natuurlijk willen wij u het beste aanbod doen op onze website. En wij zijn ons ervan bewust dat inhoud niet langer louter in tekst en statische beelden wordt overgebracht. In plaats van u gewoon een link naar een video te geven, bieden wij u rechtstreeks op onze website audio- en videoformaten aan die onderhoudend of informatief zijn en idealiter zelfs beide. Dit verbetert onze service en maakt het voor u gemakkelijker om toegang te krijgen tot interessante inhoud. Naast onze teksten en afbeeldingen bieden wij dus ook video- en/of audio-inhoud aan.

Welke gegevens worden opgeslagen door audio- en video-elementen?

Wanneer u een pagina van onze website oproept die bijvoorbeeld een ingebedde video bevat, maakt uw server verbinding met de server van de dienstverlener. Deze draagt ook gegevens van u over aan de derde aanbieder en slaat ze daar op. Sommige gegevens worden verzameld en opgeslagen ongeacht of u al dan niet een account hebt bij de derde aanbieder. Dit omvat gewoonlijk uw IP-adres, browsertype, besturingssysteem en andere algemene informatie over uw eindapparaat. Bovendien verzamelen de meeste providers ook informatie over uw webactiviteiten. Het gaat bijvoorbeeld om de duur van een sessie, het bouncepercentage, op welke knop u hebt geklikt of via welke website u de dienst gebruikt. Al deze informatie wordt gewoonlijk opgeslagen via cookies of pixel tags (ook wel web beacons genoemd). Gepseudonimiseerde gegevens worden gewoonlijk opgeslagen in cookies in uw browser. Welke gegevens precies worden opgeslagen en verwerkt, kunt u altijd nagaan in het privacybeleid van de desbetreffende aanbieder.

Duur van de gegevensverwerking

Hoe lang de gegevens precies op de servers van de derde aanbieders worden opgeslagen, kunt u hieronder in de tekst over gegevensbescherming van het desbetreffende hulpmiddel of in het privacybeleid van de aanbieder nalezen. In beginsel worden persoonsgegevens slechts zo lang verwerkt als absoluut noodzakelijk is voor de levering van onze diensten of producten. In de regel geldt dit ook voor derde aanbieders. In de meeste gevallen kunt u ervan uitgaan dat bepaalde gegevens gedurende verscheidene jaren op de servers van derde aanbieders zullen worden opgeslagen. Gegevens kunnen voor verschillende tijdsduur worden opgeslagen, met name in cookies. Sommige cookies worden verwijderd zodra u de website verlaat, andere kunnen enkele jaren in uw browser worden bewaard.

Recht van bezwaar

U hebt ook het recht en de mogelijkheid om uw toestemming voor het gebruik van cookies of derde aanbieders op elk moment in te trekken. Dit werkt ofwel via onze tool voor cookiebeheer of via andere opt-out-functies. U kunt bijvoorbeeld ook voorkomen dat gegevens via cookies worden verzameld door cookies in uw browser te beheren, te deactiveren of te verwijderen. De rechtmatigheid van de verwerking blijft ongewijzigd tot de intrekking.

Aangezien de geïntegreerde audio- en videofuncties op onze site gewoonlijk ook gebruik maken van cookies, dient u ook ons algemene privacybeleid inzake cookies te lezen. Meer informatie over de behandeling en opslag van uw gegevens kunt u vinden in de verklaringen inzake gegevensbescherming van de respectieve derde aanbieders.

Rechtsgrondslag

Indien u ermee hebt ingestemd dat gegevens van u via geïntegreerde audio- en video-elementen kunnen worden verwerkt en opgeslagen, geldt deze toestemming als rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). In principe worden uw gegevens ook opgeslagen en verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) bij een snelle en goede communicatie met u of andere klanten en zakenpartners. Wij gebruiken de geïntegreerde audio- en video-elementen echter alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

YouTube privacybeleid

YouTube privacybeleid samenvatting
👥 Betrokkene: Bezoekers van de website
🤝 Doel: optimalisering van onze dienstverlening
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals contactgegevens, gegevens over gebruikersgedrag, informatie over uw apparaat en uw IP-adres kunnen worden opgeslagen.
Meer details hierover vindt u verderop in dit privacybeleid.
📅 Bewaartermijn: Gegevens worden in het algemeen bewaard zolang als nodig is voor het doel van de dienst.
Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen)

Wat is YouTube?

Wij hebben YouTube-video’s geïntegreerd op onze website. Hierdoor kunnen wij interessante video’s direct op onze site presenteren. YouTube is een videoportaal dat sinds 2006 een dochteronderneming van Google is. Het videoportaal wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS. Wanneer u een pagina van onze website oproept waarin een YouTube-video is ingesloten, maakt uw browser automatisch verbinding met de servers van YouTube of Google. Daarbij worden verschillende gegevens overgedragen (afhankelijk van de instellingen). Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) is verantwoordelijk voor alle gegevensverwerking in Europa.

In het volgende willen wij meer in detail uitleggen welke gegevens worden verwerkt, waarom wij YouTube-video’s hebben opgenomen en hoe u uw gegevens kunt beheren of verwijderen.

Op YouTube kunnen gebruikers gratis video’s bekijken, beoordelen, becommentariëren en uploaden. De afgelopen jaren is YouTube uitgegroeid tot een van de belangrijkste socialemediakanalen wereldwijd. Om ons in staat te stellen video’s op onze website weer te geven, stelt YouTube een codefragment ter beschikking dat wij op onze site hebben opgenomen.

Waarom gebruiken we YouTube-video’s op onze website?

YouTube is het videoplatform met de meeste bezoekers en de beste inhoud. Wij streven ernaar u de best mogelijke gebruikerservaring te bieden op onze website. En natuurlijk kunnen we niet zonder interessante video’s. Met behulp van onze embedded video’s bieden wij u naast onze teksten en afbeeldingen nog meer nuttige inhoud aan. Bovendien maken de embedded video’s onze website beter vindbaar in de zoekmachine van Google. Ook kan Google, wanneer wij advertenties via Google Ads laten lopen, dankzij de verzamelde gegevens deze advertenties echt alleen laten zien aan mensen die geïnteresseerd zijn in wat wij te bieden hebben.

Welke gegevens worden door YouTube opgeslagen?

Zodra u een van onze pagina’s bezoekt waarin een YouTube-video is ingesloten, plaatst YouTube ten minste één cookie die uw IP-adres en onze URL opslaat. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kan YouTube uw interacties op onze website gewoonlijk aan uw profiel toewijzen met behulp van cookies. Dit omvat gegevens zoals sessieduur, bouncepercentage, geschatte locatie, technische informatie zoals browsertype, schermresolutie of uw internetprovider. Andere gegevens kunnen zijn: contactgegevens, eventuele beoordelingen, het delen van inhoud via sociale media of het toevoegen aan uw favorieten op YouTube.

Als u niet bent aangemeld bij een Google-account of YouTube-account, slaat Google gegevens op met een unieke identificatiecode die is gekoppeld aan uw apparaat, browser of app. Uw voorkeurstaalinstelling blijft bijvoorbeeld behouden. Maar veel interactiegegevens kunnen niet worden opgeslagen omdat er minder cookies worden geplaatst.

In de volgende lijst tonen wij cookies die in een test in de browser werden geplaatst. Enerzijds tonen we cookies die worden geplaatst zonder dat er een ingelogd YouTube-account is. Anderzijds tonen wij cookies die zijn ingesteld met een ingelogde account. De lijst kan niet beweren volledig te zijn omdat de gebruikersgegevens altijd afhankelijk zijn van de interacties op YouTube.

Naam: YSC
Waarde: b9-CV6ojI5Y111936657-1
Doel: Deze cookie registreert een unieke ID om statistieken van de bekeken video op te slaan.
Vervaldatum: na afloop van de sessie

Naam: PREF
Waarde: f1=50000000
Doel: Deze cookie registreert ook uw unieke ID. Google krijgt via PREF statistieken over hoe u YouTube-video’s op onze website gebruikt.
Vervaldatum: na 8 maanden

Naam: GPS
Waarde: 1
Doel: Deze cookie registreert uw unieke ID op mobiele apparaten om GPS-locatie te volgen.
Vervaldatum: na 30 minuten

Naam: VISITOR_INFO1_LIVE
Waarde: 95Chz8bagyU
Doel: Deze cookie probeert de bandbreedte van de gebruiker op onze webpagina’s (met ingesloten YouTube-video) te schatten.
Vervaldatum: na 8 maanden

Andere cookies die worden geplaatst wanneer u bent ingelogd met uw YouTube-account:

Naam: APISID
Wert: zILlvClZSkqGsSwI/AU1aZI6HY7111936657-
Doel: Deze cookie wordt gebruikt om een profiel van uw interesses op te stellen. De gegevens worden gebruikt voor gepersonaliseerde reclame.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: TOESTEMMING
Waarde: JA+AT.nl+20150628-20-0
Doel: Het cookie slaat de status op van de toestemming van een gebruiker om verschillende Google-diensten te gebruiken. CONSENT wordt ook gebruikt voor veiligheidsdoeleinden om gebruikers te verifiëren en gebruikersgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde aanvallen.
Vervaldatum: na 19 jaar

Naam: HSID
Waarde: AcRwpgUik9Dveht0I
Doel: Deze cookie wordt gebruikt om een profiel over uw interesses aan te maken. Deze gegevens helpen om gepersonaliseerde reclame te tonen.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: LOGIN_INFO
Waarde: AFmmF2swRQIhALl6aL…
Doel: Deze cookie slaat informatie op over uw inloggegevens.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: SAPISID
Waarde: 7oaPxoG-pZsJuuF5/AnUdDUIsJ9iJz2vdM
Doel: Deze cookie identificeert uw browser en apparaat op een unieke manier. Het wordt gebruikt om een profiel over uw interesses op te stellen.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: SID
Waarde: oQfNKjAsI111936657-.
Doel: Dit cookie slaat uw Google-account-ID en uw laatste inlogtijd op in digitaal ondertekende en gecodeerde vorm.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: SIDCC
Waarde: AN0-TYuqub2JOcDTyL
Doel: Deze cookie slaat informatie op over hoe u de website gebruikt en welke advertenties u mogelijk hebt gezien voordat u onze site bezocht.
Vervaldatum: na 3 maanden

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

De gegevens die YouTube van u ontvangt en verwerkt, worden opgeslagen op servers van Google. De meeste van deze servers bevinden zich in Amerika. Op https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de kunt u precies zien waar de datacentra van Google zich bevinden. Uw gegevens zijn verdeeld over de servers. Dit betekent dat de gegevens sneller kunnen worden geraadpleegd en beter beschermd zijn tegen manipulatie.

Google slaat de verzamelde gegevens gedurende verschillende perioden op. Sommige gegevens kunt u op elk moment verwijderen, andere worden na een beperkte tijd automatisch verwijderd en weer andere worden door Google voor een langere periode opgeslagen. Sommige gegevens (zoals items uit “Mijn Activiteit”, foto’s of documenten, producten) die in uw Google-account zijn opgeslagen, blijven bewaard totdat u ze verwijdert. Zelfs als u niet bent aangemeld bij een Google-account, kunt u bepaalde gegevens verwijderen die aan uw apparaat, browser of app zijn gekoppeld.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

In principe kunt u gegevens in het Google-account handmatig verwijderen. Met de in 2019 ingevoerde automatische verwijderingsfunctie van locatie- en activiteitsgegevens wordt de informatie afhankelijk van uw beslissing opgeslagen – 3 of 18 maanden en vervolgens verwijderd.

Ongeacht of u een Google-account hebt of niet, kunt u uw browser configureren om cookies van Google te verwijderen of uit te schakelen. Afhankelijk van welke browser u gebruikt, werkt dit op verschillende manieren. Onder de rubriek “Cookies” vindt u de overeenkomstige links naar de respectieve instructies van de meest populaire browsers.

Als u in het algemeen geen cookies wilt, kunt u uw browser zo instellen dat hij u altijd informeert wanneer een cookie wordt geplaatst. Op die manier kunt u voor elk cookie afzonderlijk beslissen of u het toestaat of niet.

Rechtsgrondslag

Indien u ermee hebt ingestemd dat gegevens van u via ingesloten YouTube-elementen kunnen worden verwerkt en opgeslagen, geldt deze toestemming als rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). In principe worden uw gegevens ook opgeslagen en verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) bij een snelle en goede communicatie met u of andere klanten en zakenpartners. Niettemin gebruiken wij de ingesloten YouTube-elementen alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven. YouTube plaatst ook cookies in uw browser om gegevens op te slaan. Wij raden u daarom aan onze tekst over gegevensbescherming bij cookies zorgvuldig te lezen en de gegevensbeschermingsverklaring of cookierichtlijnen van de desbetreffende dienstverlener te raadplegen.

YouTube verwerkt ook gegevens in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan gepaard gaan met diverse risico’s voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

YouTube gebruikt door de EU-Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen (= art. 46. lid 2 en 3 DSGVO) als basis voor gegevensverwerking voor ontvangers die in derde landen zijn gevestigd (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder in de VS) of een gegevensoverdracht aldaar. Deze clausules verplichten YouTube ertoe het EU-niveau van gegevensbescherming na te leven wanneer het relevante gegevens buiten de EU verwerkt. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U vindt het besluit en de clausules onder meer hier: https://germany.representation.ec.europa.eu/index_de.

Aangezien YouTube een dochteronderneming van Google is, is er een gezamenlijk privacybeleid. Als u meer wilt weten over hoe er met uw gegevens wordt omgegaan, raden wij u het privacybeleid op https://policies.google.com/privacy?hl=de aan.

YouTube Abonneren knop Privacybeleid

Wij hebben de YouTube Subscribe knop op onze website geïnstalleerd. Je kunt de knop meestal herkennen aan het klassieke YouTube-logo. In het logo staan de woorden “Subscribe” of “YouTube” in witte letters tegen een rode achtergrond en het witte “Play”-symbool aan de linkerkant. De knop kan echter ook in een ander design worden weergegeven.

Ons YouTube-kanaal biedt u altijd grappige, interessante of spannende video’s. Met de ingebouwde “Abonneer” knop, kunt u zich abonneren op ons kanaal direct vanaf onze website en hoeft u niet naar de YouTube website te gaan. Wij willen het u zo gemakkelijk mogelijk maken om toegang te krijgen tot onze uitgebreide inhoud. Houdt u er rekening mee dat YouTube uw gegevens kan opslaan en verwerken.

Wanneer je op onze site een ingebouwde abonnementsknop ziet, plaatst YouTube – volgens Google – ten minste één cookie. Deze cookie slaat uw IP-adres en onze URL op. YouTube kan op deze manier ook informatie over je browser, je geschatte locatie en je standaardtaal te weten komen. In onze test werden de volgende vier cookies geplaatst zonder dat je was ingelogd op YouTube:

Naam: YSC
Waarde: b9-CV6ojI5111936657Y
Doel: Deze cookie registreert een unieke ID om statistieken van de bekeken video op te slaan.
Vervaldatum: na afloop van de sessie

Naam: PREF
Waarde: f1=50000000
Doel: Deze cookie registreert ook uw unieke ID. Google krijgt via PREF statistieken over hoe u YouTube-video’s op onze website gebruikt.
Vervaldatum: na 8 maanden

Naam: GPS
Waarde: 1
Doel: Deze cookie registreert uw unieke ID op mobiele apparaten om GPS-locatie te volgen.
Vervaldatum: na 30 minuten

Naam: VISITOR_INFO1_LIVE
Waarde: 11193665795Chz8bagyU
Doel: Deze cookie probeert de bandbreedte van de gebruiker op onze webpagina’s (met ingesloten YouTube-video) te schatten.
Vervaldatum: na 8 maanden

Opmerking: Deze cookies werden geplaatst na een test en kunnen niet beweren volledig te zijn.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kan YouTube veel van uw acties/interacties op onze website opslaan met behulp van cookies en deze toewijzen aan uw YouTube-account. YouTube ontvangt bijvoorbeeld informatie over hoe lang u op onze site surft, welk browsertype u gebruikt, welke schermresolutie uw voorkeur heeft of welke acties u uitvoert.

YouTube gebruikt deze gegevens enerzijds om zijn eigen diensten en aanbiedingen te verbeteren, en anderzijds om analyses en statistieken te verstrekken aan adverteerders (die Google Ads gebruiken).

Alle teksten zijn auteursrechtelijk beschermd.

Bron: Gemaakt met de privacy generator van AdSimple